Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

Магистърска теза

на тема:

 

Европейска икономическа интеграция

 

 

 

 

2008

 

Съдържание

 

Въведение. 4

 

Глава Първа

Теоретични аспекти на европейската икономическа интеграция. 7

1. Създаване и развитие на Европейския съюз. 7

2. Същност на партньорството за присъединяване. 8

3. Исторически стъпки по пътя към Европа. 20

4. Значение на  предприсъединителните фондове при интеграцията  на Република България. 24

 

Глава Втора

Основни характеристики на предприсъединителните фондове. 27

1. Същност на предприсъединителните фондове. 27

2. Основни предприсъединителни фондове. 28

3. Степен на усвояване на средствата по фондовете в Република България  35

 

Глава Трета

Предизвикателства при участието във фондовете на ЕС.. 43

1. Проблеми при усвояване на средствата. 43

2. Промени във фондовете и подготовката на България. 46

 

Глава Четвърта

Анализ разходи и ползи от предприсъеденителните програми  и членството в ЕС   49

1. Анализ на ползите от предприсъединителните програми на ЕС.. 49

2. Цени и ползи от разширяването за страните - кандидатки. 62

3. Анализ на влиянието на разширяването върху политиките на ЕС.. 66

4.  България през 2007 г. 68

 

Заключение. 76

Използваната литература. 81

Приложение. 84

 

 

 

 

 


Въведение

 

Необходимостта от представяне на методологическата рамка на Стратегическите аспекти на регионалното развитие се диктува както от изискването да се очертае съдържанието на резултата, до който трябва да се стигне в хода на работата по нейната разработка, така и от голямото разнообразие в представите за същността, съдържанието и начина на разработка на такъв документ, съществуващ не само в академичните среди, но и в държавните институции, в консултантските фирми, в регионалните институции, призвани да разработват такива стратегии.

Регионалната политика на Европейския съюз (ЕС) е концентриран израз на европейския интеграционен процес, чиято движеща сила са не само икономическите и политическите интереси на държавите - членки, но и принципът на взаимната солидарност. През 80-те години въпросите на икономическото и социалното сближаване придобиват приоритетно значение в цялостния дебат за икономическата и политическата интеграция. Нарастващата роля на ЕС за икономическото и социалното сближаване между държавите - членки е отразена в Единния европейски акт и в Договора от Маастрихт.

Разделът за икономическото и социално сближаване в Единния европейски акт дава основата за реформата на структурните фондове, а Договорът от Маастрихт утвърждава повишаването на икономическото и социалното сближаване като една от трите приоритетни цели на ЕС, заедно с изграждането на единния пазар и икономическия и валутен съюз. Договорът от Маастрихт регламентира създаването на фонда за сближаване с цел подпомагане на най-слабо развитите държави - членки. С неговото създаване се променя статутът на Европейския социален фонд, за да бъде приспособен към нови форми на финансиране. Европейският съюз не замества ролята на отделните държави - членки в регионалната политика. Усилията на равнище ЕС са съсредоточени в подпомагане на държавите - членки при осъществяване на националната политика в тази сфера чрез предоставянето на допълнителни финансови средства. На практика, чрез регионалната политика на ЕС се създава основата за координирани действия и целенасочено използване на финансовите средства.

Регионалната политика на ЕС подпомага изостаналите региони за повишаване на тяхната конкурентноспособност и за ефективното им участие в единния пазар, главно чрез осъществяване на инфраструктурни проекти за подобряване на транспортната мрежа, усъвършенстване на телекомуникациите и т.н., както и чрез повишаване на квалификацията на работната сила. Тази насоченост на регионалната политика изхожда от презумпцията, че модерната инфраструктура и висококвалифицираните специалисти са абсолютно необходима предпоставка за повишаване конкурентноспособността на местните фирми и на регионите като цяло.

……………………………………………

 

 

Глава Втора

Основни характеристики на предприсъединителните фондове

 

 

1. Същност на предприсъединителните фондове

 

            Основните инструменти в подкрепа на концепцията за икономическо и социално сближаване са Структурните фондове (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за насочване и гарантиране на селското стопанство и Финансовия инструмент за насочване на риболова) и Кохезионния фонд. Понастоящем структурните операции са втория по големина разход на бюджета на Общността, което отразява нарастващото политическо значение на икономическото и социално сближаване през последните години. За страните- кандидатки икономическото и социално сближаване е част от техните стратегии за конвергенция с ЕС. Това е и важен приоритет, заложен в Партньорство за присъединяване.

            Структурните фондове се разпределят по цели и по страни. Европейската комисия представя областите, които могат да получават финансиране; изготвя и разпространява указания за работата.

            Детайлите от програмите, дефинирани в т. нар. Програмни допълнения , се определят от националните или регионалните власти. Информация за тях се предоставя на Комисията, без да се преговаря по тях. На базата на тези програмни допълнения националните или регионалните власти обявяват кандидатстването за проекти, което (както и по - нататъшната дейност) се извършва според възприетите оперативни методи.[1]

            Съответните органи избират проекти, които отговарят по най-добрия начин на целите на програмата, и информират спечелилите търговете.

            Съответните органи редовно наблюдават напредъка по изпълнение на програмите, информират за това Европейската комисия и предоставят доказателства, че средствата се използват по най-добрия възможен начин. Европейската комисия следи функциониращите одитни системи и постепенно превежда финансовите средства от Структурните фондове, анализира развитието на мониторинговите индикатори и документите, оценяващи работата на фондовете.

            ………………………………………………

 

 

Заключение

 

Присъединяването на България към Европейския Съюз е свързано с постигането на определени договорености в областта на международните икономически отношения, чиято цел е подпомагане на българската икономика Българското правителство вече е одобрило някои от тези договорености, а след публикуването им в официалното издание на ЕС ще влязат в сила. Като цяло България ще има значителни предимства от членството си в ЕС. Независимо от нарастването на стойността на бруто продукт България все още е далече от средното европейско ниво, което означава, че тя ще получи много повече от това, което  ще може да предложи.[2]

С членството си в Европейския съюз България получава стабилна финансова подкрепа от европейските Структурни и Кохезионния фондове.  За периода 2007 - 2013 г. българските бенефициенти имат възможността да усвоят над 7 млрд. евро по седем оперативни програми (ОП). Кандидатстващите с проекти ще имат подкрепа от държавата, която ще осигури съфинансиране от Национален фонд в размер на близо 1.3 млрд. евро за същия период.

За седемгодишния период България ще получава финансови средства не само по линия на Структурните фондове. Субсидиите, предвидени за изпълнение на Общата рибарска политика и Програмата за развитие на селските райони е над 3.3 млрд. евро. Управляващият орган на тези програми е Министерството на земеделието и горите.[3]

Сравнен с размера на средствата от предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД, България ще получи достъп до три пъти по-голям финансов ресурс от фондовете след присъединяването към ЕС.

Държавата съфинансира проекти за европейските Структурни фондове Ангажиментът на страната ни за получаване на средства от Структурните фондове на ЕС включва и задължително национално съфинансиране.

То ще бъде осигурено от държавния бюджет и ще се извършва чрез Национален фонд, който е структура на Министерството на финансите. За седемгодишния период средствата от държавния бюджет ще са близо 1.3 млрд. евро. Министерството на финансите управлява и координира Структурните фондове и Кохезионния фонд.

……………………………………………

 

 

Използваната литература

 

1.      Ангелов, Ив., Икономиката на България и ЕС. Стратегия за догонващото икономическо развитие до 2020 година., ИУ – БАН, 2002

2.      Великов, Цв.,  Предизвикателствата на подготовката за участие  в структурните фондове на Европейския съюз, публ. Дирекция “Европейска интеграция и международно сътрудничество” към Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, 2002

3.      Динков, Д., Европейска интеграция, ИСК при УНСС, 2002

4.      Ковачев, А., Преструктуриране и развитие на икономиката. Сборник  България – ЕС, състояние, проблеми, перспективи. В. Търново, 2002

5.      Колев., Г., Българския бизнес не е подготвен за влизане в ЕС,  Сп. Експерт, 2001/5

6.      Комисия на Европарламента подкрепи членството на България и Румъния 30 март 2005: http://www.mediapool.bg/site/bulgaria/2005/03/30/19_300305bg.shtml

7.      Константинов, Ем., Европейската политика  за съседство и предизвикателствата пред България,  Сп. Експерт, ян, 2006

8.      Манова, Д., Новите предизвикателства пред България в стремежа й за членство в Европейския съюз и НАТО: http://www.binetti.ru/varia/manova_1.shtml

9.      Маринов, В., и кол., Европейска икономическа интеграция, С., 2001

10. Спиридонов, Ив., Основи на ЕС, 2003, с 23

11. Николова, Е.,  Европейският съюз пред съдбоносни промени, Сп. Експерт, ян, 2006

12. Пиримова, В., Икономически растеж и благосъстояние в България – очаквания и реалности., УНСС, София, 2003

13. Регламент 1260/1999 на Съвета на ЕС установяващ общите условия за Структурните фондове, чл. 1 - 2; Главна Дирекция “Регионална политика” - Inforegio.

14. Тодоров, А., Блян по Европа или европейски проект, Сп. Експерт, 2001/3

15. Шикова, И, Разширяването на Европейския съюз: ускоряване на темпа на присъединяването (икономическата реформа и помощта от ЕС, приемането и прилагането на acquis communautaire в България, поуки от опита на Полша и Чехия)

16. http://www.becsa.org/start_en.php?id=bg_RIIA1999

17. EU, 6th Periodic Report. Part 2: Competitiveness. http://europa.eu.int

18. Havlik, P. et al., Competitiveness of CEE Industries: Evidence from Foreign Trade Specialisation, August, 2002

19. Havlik, P., Patterns of Catching-Up in Candidate Countries’ Manufacturing Industry, WIIW, August, 2002

20. Koontz, Harold, Management: A Suggested Formulation of Principles, California Management review, 1999, No 2

21. Quality Indicators, WIIW, July 2001. http://www.wiiw.ac.at

22. www.econ.bg

23. www.nsi.bg

24. www.stat.bg

25. www.bnb.bg

26. http://eu.actualno.com/news_41162.html

27. www.evroportal.bg

28. http://www.minfin.government.bg

29. http://www.verfassungsspiel.de/bg/index.php/02/01

30. http://www.ic.evropa.bg/bg/del/europe-a-to-z/eu-policies/regional-policy.html

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

европейска икономическа интеграция, Европейски съюз, предприсъединителни фондове, усвояване на средства по фондове, стратегически аспекти на регионално развитие, програми ФАР, ИСПА и САПАРТ, Кохезионен фонд, икономическа реформа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] На базата на предоставените указания всяка от държавите- членки изготвя предложенията си за финансиране в рамките на План за развитие. След изготвянето си плановете се изпращат на Европейската комисия. Държавите- членки и Европейската комисия дискутират съдържанието на Плана за развитие и средствата (националните и общностните) за реализирането му.  Европейската комисия одобрява плановете като програми във вид на Рамка за подкрепа от общността или Единен програмен документ. Прави се реално плащане и държавите- членки могат да започнат да изпълняват програмите.

[2] Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2007, “България - член на европейското семейство. Права и ограничения.

[3] www.evroportal.bg


Търси за: европейска икономическа интеграция | Европейски съюз | предприсъединителни фондове | усвояване средства фондове | стратегически аспекти регионално развитие | програми ФАР | Кохезионен фонд | икономическа реформа

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker