Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Специалност: АГРАРЕН БИЗНЕС

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКОВИ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА ИНОВАЦИИ

(СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА И СЛЕДВАЩИ)

 

 

2008

СОФИЯ


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА.. 3

2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”. 7

3. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”. 15

4. РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ (РПКИ)  20

4.1. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ППИ). 21

4.2. ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.. 24

4.3. ПРОГРАМА "ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА" (ИЕЕ). 24

5. ПРОГРАМА ИТЕРРЕГ ІVС.. 27

6. РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ: ЕКОИНОВАЦИИ   28

7. ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ.. 32

Използвани източници.. 33

 


1. СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

 

Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) е основният инструмент на европейско ниво за финансиране на изследователска дейност. Програмата е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Наред с новите тематични приоритети в изследователската област програмата осигурява децентрализиран подход за финансиране на изследвания и повече финансови ресурси за подпомагане на мобилността на изследователите. Общата стойност на бюджета на Седма рамкова програма възлиза на 54,582 млрд. евро

В България Седма рамкова програма е известна предимно в академичните среди. Трябва да се обърне внимание, обаче че Програмата обръща внимание и се фокусира също така върху участието на средните и малки предприятия с цел стимулиране и подкрепа на развитието на иновативен бизнес, като по този начин се слага акцент върху развитието на конкурентноспособността на малкия и среден бизнес.

За да постигне заложените цели, Седма рамкова програма се реализира чрез четири големи програми: Сътрудничество, Идеи, Хора и Капацитети.

Сътрудничество

Програмата подкрепя транснационално сътрудничество в десет тематични области, отговарящи на основните сфери на развитието на технологиите и иновациите в Европа и в съответствие с европейските социални, икономически и индустриални предизвикателства. Общата програмна цел е устойчивото развитие на Европейската икономика, базирана на знанието. Ще бъде финансирана изследователската дейност в отговор на предизвикателствата в социално-икономическата, екологичната, индустриалната област и в областта на общественото здраве, в услуга на общото благо и в подкрепа на развиващите се страни.

…………………………………………………

 

6. РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ: ЕКОИНОВАЦИИ

 

Програмата Екоиновации е част от Програмата за конкурентоспособност и иновации на Общността. Насърчаването на екоиновациите има за цел да спомогне за развитието на потенциала на екологичните технологии, като едновременно допринася за конкурентоспособността и икономическия растеж.  Програмата основно е насочена към фирми, разработили екологичен продукт, услуга, управленска практика или процес, които имат доказана стойност, но все още не са се наложили на пазара поради рискове, обикновено свързани с финансирането. Особено се насърчава кандидатстването от страна на малки и средни предприятия.

Връзки с други програми

Проектите, свързани с планиране и управление на земи и природни области, градоустройствена политика или проекти с обществена насоченост са подходящи за кандидатстване по Програма LIFE+ или по Седма рамкова програма, представени по-нататък в изложението. Проектите, насочени към въвеждането на възобновяеми енергии и енергийна ефективност трябва да бъдат представени по програма Интелигентна енергия – Европа, също представена в наръчника. Научно - изследователската и развойна дейност, включително демонстрационни проекти в ранна фаза на развитие и висок технологичен риск, се финансират от Седма рамкова програма.

Цели

·      Насърчаване на нови и интегрирани подходи към екоиновационната дейност в области като управление на въздействието върху околната среда и създаване на екологични продукти, процеси и услуги;

·      Премахване на пречките за широко приложение на екоиновациите;

·      Създаване на по-широк пазар за екоиновативни продукти и услуги;

·      Повишаване на иновативния капацитет на малките и средни предприятия.

……………………………………………..

 

7. ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ

 

Независимо от приетите мерки фирмите продължават да регистрират слаба активност при подаването на проектни предложения,резултат от липсата на  достатъчно информация и обучителни семинари във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по програмите на ЕС.Трябва да се добавят мудното одобряване на плащанията и забавените парични преводи по банковите сметки на получателите,което изключително затруднява дейността на по-малките фирми,не разполагащи със свободен ресурс за финансиране на началната  фаза на  проектите.Проектите по оперативните програми се финансират на принципа възстановяване на одобрените разходи,на авансови плащания по договорите или ако има такива,те са малък процент  от общия бюджет на проекта.

Инициативата JEREMIE има за цел използването на набор от финансови инструменти вместо грантови схеми.

Мерките подкрепящи новосъздадени технологични фирми, са приоритет на иновационна политика, както на равнище ЕС, така и на регионално и национално равнище Все още много държави, включително България срещат затруднения при постигането на тази цел. Международната практика показва, че отправна точка за създаването на ефективна култура за експлоатация на знание и успешно финансиране на иновационни проекти чрез рисков капитал е разработването и провеждането на мерки за подкрепата на предприемачите преди стартирането на  бизнеса.

……………………………………………….

 

 

Използвани източници

 

1.        www.7fp.mon.bg

2.        Годишно издание „Report.BG Business Information 2008”

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа таблици.

Информацията от 2007 г.

 

Ключови думи:

рамкови програми на Европейския съюз, предприемачество и иновации, конкурентноспособност на малкия и среден бизнес, финансови инструменти, Седма рамкова програма, насърчаване на екоиновациите, проекти за енергийна ефективност


Търси за: рамкови програми Европейския съюз | предприемачество иновации | конкурентноспособност малкия среден бизнес | финансови инструменти | проекти енергийна ефективност

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker