Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (34 лв)  32.30 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Политика на сигурността на Европейския съюз

 

 

 

Спец. Международни отношения

 

 

 

Варна, 2009 г.


Съдържание:

 

1. Европейски съюз. 3

 

2. Обща външна политика и политика за сигурност (ОВППС). 3

2.1. История. 3

2.2. Принципи. 4

 

3. Еволюция в подхода на Европейския съюз към сигурността. 5

 

4. Балканският дебют на Европейския съюз като военна сила. 8

4.1. Военна мисия „Конкордиа” в Република Македония. 10

4.2. Полицейска мисия „Проксима” в Република Македония. 10

4.3. Полицейска мисия на ЕС в Босна и Херцеговина. 11

4.4. Военна мисия „Алтеа” в Босна и Херцеговина. 11

 

Заключение. 12

 

Литература. 14

 


1. Европейски съюз

 

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 27 държави, разположени предимно в Европа. Създаден е с Договора за Европейския съюз (ДЕС), широко известен като Договора от Маастрихт, на 1.11.1993 г., въз основа на предхождащата го Европейска икономическа общност. С население от 500 милиона души ЕС създава приблизително 30% (USD 18,4 трилиона през 2008 г.) от номиналния брутен световен продукт.

Сред основните задачи на ЕС е осигуряване на единен пазар, чрез стандартизирана система от правила за всички членове на съюза, която да осигури свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал. Съюзът поддържа обща политика по отношение на търговията, земеделието, риболова и регионалното развитие. От 2002 г. в парично обръщение е единна европейска парична единица, евро, която се използва в 16 страни-членки (т.е. в еврозоната). ЕС играе роля в съдебните и вътрешни работи на страните, като се има предвид отмяната на паспортния контрол между страните от Шенгенската зона, която включва и страни извън ЕС.

 

………………………………

 

През декември 2003 г. в разгара на войната в Ирак, разделила Европа на нова и стара, в ЕС беше приет програмен документ, наречен Европейска стратегия за сигурност. Стратегията е значителна в много отношения, но най-важното й послание е провъзгласяването на ЕС за глобална сила.

Тази роля на ЕС трябва да се тълкува като обединяваща две различни по сложност и обхват, но взаимно свързани и допълващи се, сфери на дейност. Първата е управление на глобалната сигурност. Втората е изграждане на ефективна система на управление.

Отсъства единна дефиниция на понятието "глобално управление". Кофи Анан го определя като "адекватно ресурсно обезпечаване и управление на глобални и регионални промени чрез международно признати средства". Всъщност, отсъствието на глобално управление и наличието на продължителна криза на доверие към възможностите на ООН за поддържане на международната сигурност са две от причините, спомогнали за сформиране на коалиция на желаещи срещу режима на Саддам Хюсеин.

С провъзгласяването си за глобален играч ЕС заявява амбиция да бъде международен фактор, който ще формира световната политика, ще се намесва в управлението на глобалната сигурност със собствени автономни сили и ресурси и ще влияе за формиране на такава система за глобално управление на ХХІ в., която да съответства на политическия и социално-икономическия европейски интеграционен модел.

България, присъединявайки се към ЕС, стана част от тази мисия, от тази амбиция, а после – мисия на ЕС.

 

………………………………

 

Дейтънският мир (1995 г.), Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН (1999 г.) и Охридското рамково споразумение (2001 г.) са документите, регламентиращи постконфликтното статукво в трите най-невралгични точки на Балканите – Босна и Херцеговина, Косово и Република Македония. Към началото на този век в Югоизточна Европа на практика има два международни протектората (Босна и Херцеговина, Косово) и един полупротекторат (РМакедония), които са управлявани или контролирани от международната общност. До есента на 2001 г. основният компонент от военно-политическото присъствие на Запада в региона на Западните Балкани е американски. Прекратяването на войната в Босна и Херцеговина и подписването на Дейтънския мир (в Париж) се дължат най-вече на решимостта на Вашингтон да наложи прекратяване на етно-религиозния конфликт в тази страна с всички средства, включително с военна сила. Още по-очевидна е водещата роля на САЩ във войната на НАТО срещу Югославия през 1999 г., след която сръбските сили за сигурност са принудени да се изтеглят от Косово.

След като на 11.09.2001 г. са ударени на собствена територия, САЩ се впускат в глобална битка с тероризма и Балканите постепенно изпадат от списъка на основите им външнополитически приоритети. Това отваря вакуум, който може да бъде запълнен единствено от ЕС. От друга страна, Съюзът вече е поел ясен курс към широкомащабно разширяване, което предполага и по-големи усилия за интегриране на Балканите. Така се стига до идеята, че политическото и икономическо ангажиране на ЕС в Република Македония и в Босна и Херцеговина трябва да бъде разширено и във военната сфера. Тези две бивши югославски републики очевидно се нуждаят от външен стабилизатор за своята политическа среда, а от друга страна този външен стабилизатор трябва да има и военен компонент.

 

………………………………

 

Заключение

 

Основните постижения на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) са успешните операции за управление на кризи и изграждането на институционалната рамка за развитие на ЕПСО в бъдеще.

Като проблемни области могат да се отчетат разпределението на отговорностите между Европейския съюз и НАТО, липсата на ясна рамка от критерии за преценка на изпълнението на ЕПСО и липсата на прогрес в изграждането на общностна интероперативност на отбраната.

Европейската политика за сигурност и отбрана трябва да бъде по-прозрачна и да се отчитат гледните точки на неправителствените организации, както и да включи Европейския парламент в дебата.

 


Литература:

 

1.                 http://bg.wikipedia.org/wiki/Европейския_съюз.

2.                 http://europe.bg/htmls/page.php?category=149 – сайт за Европейския съюз.

3.                 http://bg.wikipedia.org/wiki/Съвет_на_Европейския_съюз

4.                 Баев, Й., Димитров, П., „Балканският дебют на Европейския съюз като военна сила” – статия.

5.                 Попчев, П., „Впечатляваща еволюция в подхода на Европейския съюз към сигурността” – статия, 01.05.2005.

6.                 Доклад за Европейската политика за сигурност и отбрана, 06.12.2007.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Европейски съюз, Обща външна политика и политика за сигурност (ОВППС), военна мисия „Конкордиа” в РМакедония, полицейска мисия „Проксима” в РМакедония, полицейска мисия в Босна и Херцеговина, военна мисия „Алтеа” в Босна и Херцеговина

 


Търси за: Европейски съюз | Обща външна политика политика сигурност | ОВППС | полицейска мисия Босна Херцеговина

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (34 лв)  32.30 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker