Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Глобални тенденции в регионалната политика на Европейския съюз

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Регионална политика на ЕС – основни постановки и развитие. 3

2. Структурни фондове на Европейския съюз. 5

3. Приоритети на структурните фондове. 6

4. Тенденции в политиката на сигурност на ЕС.. 7

5. Тенденции в образователните структури. 9

6. Тенденции в икономическото и социалното развитие на регионите в ЕС.. 10

7. Тенденции в политиката на стабилизация и адаптация на отделните региони в ЕС   11

Заключение. 13

Използвана литература. 14

 

 


1. Регионална политика на ЕС – основни постановки и развитие

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи.

На практика регионална политика в Европейския съюз започва да се провежда след създаването на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) след първото разширяване на Европейската общност (ЕО) през 1973 г. Няма точно описание на понятието “регион” в цялостната политика на ЕС, но той се разграничава под определени количествени и качествени зависимости и фактори, които играят ролята на критерии за обединяването на отделни области от ЕС на регионален принцип. В самото начало при определянето на приоритетните области на работа на регионален принцип, самите региони се определят по три основни критерия. Първият е свързан с политическите характеристики, които притежава един обособен регион. Тук се определят т.нар. региони с проблеми на международно равнище. Това са територии, обхващащи големи национални области и цели държави – напр. Гърция, Испания, Португалия, Мецоджорно (Италия), новите германски провинции и др. Другата класификация е на т.нар. национално определени региони.

 

……………………………………….

 

Решаването на социалните проблеми в съответните регионални структури /които не са обединени само на национален или държавен признак, а на цялостна политика и степен на развитие на отделни региони, които най-често надхвърлят обхвата на една отделна национална структура/, както и политиката по отношение решаване на проблемите на заетостта и по този начин повишаване на жизненото равнище чрез осигуряване на географска и професионална мобилност в рамките на Общността и улеснения при адаптиране към промените в промишленото производство и в производствените системи, в частност чрез преквалификация и обучение; насърчаването на насърчаване на земеделското развитие и структурното преустройство на регионите и приспособяване на селскостопанските структури в рамките на реформата на селскостопанската политика; осигуряване на финансов принос към проекти в областта на околната среда и транспортните инфраструктури в контекста на трансевропейските мрежи са сред приоритетните области на развитие и определяне на политиката на регионална сътрудничество и глобализация в мерките на сътрудничество и помощ в Общността.

 

………………………………….

 

6. Тенденции в икономическото и социалното развитие на регионите в ЕС

По отношение икономическото и социалното развитие на отделните рагиони в ЕС, цялостната концепция за работата на Съюза се базира върху възможността чрез основните преразпределителни функции да се изградят трайни и стабилни врзки между отделните райони с цел обмяна на опит и трансгранично сътрудничество в области от обществения и икономическия живот с цел балансиране на икономическите приоритети на регионално ниво, а оттам и на ниво ЕС. В изпълнение на общите цели, дефинирани в Договора за ЕС, за всеки финансов период, Общността определя конкретни приоритетни цели, чието изпълнение се финансира чрез фондовете и други финансови инструменти, като се осигуряват взаимодействие помежду им, координираност между икономическата и социалната политика на страните членки, координираност на националните регионални политики и на националните схеми за съдействие. По този начин всички действия на Общността се насочват към постигане на приоритетните за периода цели, като се определя кои фондове, в каква степен и при кои условия допринасят за това.

¨            насърчаване на развитието и структурното приспособяване на регионите, чието развитие е изоставащо;

¨            приспособяване на регионите, граничните райони и други, засегнати от промишлен упадък;

¨            борба с дългосрочната безработица;

¨            улеснение за професионално интегриране на младите хора;

¨            ускоряване приспособяването на селскостопанските структури;

¨            насърчаване развитието на земеделските региони; като всички тези цели в непосредствена значимост са свързани с конкретни тенденции и изисквания на процеса на глобализация както в ЕС, така и в световен мащаб.

 

………………………………….


Използвана литература

 

1.                  Мареков, В. Интеграционни формати на европейската сигурност и отбрана. анализ; бр. 2 / 2004 г. на “Бюлетин Европа.

2.                  Кръстев, С. Регионална политика на ЕС.УНСС, 2004 г.

3.                  Конституция на Европейския съюз – детайли по отношение на регионалната икономика.

4.                  htpp://www.ue.eu.int/ European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.

5.                  Annual Conference of the EU Institute for Security Studies, Paris, 10 September 2004.

6.                  EU Security and Defence Pilicy (the first five years 1999-2004) – http://www.google.com

7.                  http://www.evroportal.bg/Chapter.jsp

8.                  Информация от портала на ЕС "Europe"

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

регионална политика на ЕС, структурни фондове на ЕС, политика на сигурност на ЕС, образователни структури, икономическо и социално развитие на регионите в ЕС, Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският Социален Фонд (ЕСФ), Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР), Европейският фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Ориентиране" (ЕФОГЗ)

 


Търси за: регионална политика | структурни фондове | политика сигурност | образователни структури | икономическо социално развитие регионите | Европейският фонд регионално развитие | ЕФРР | Европейският Социален Фонд | ЕСФ | ФИОР | Европейският фонд ориентиране гарантиране земеделието | секция Ориентиране

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker