Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

РЕФЕРАТ

По дисциплината: Европейски стандарти

На тема: „Индустриална политика”

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Обща характеристика на Европейските стандарти.. 3

2. Индустриална политика. 5

3. Изводи относно приложението на Европейските стандарти в индустриалната политика на Европейския съюз. 22

Източници.. 25

………………………………………………………………………………………………

1. Обща характеристика на Европейските стандарти

            Стандартите са документи, които се прилагат доброволно, и с тях се определят технически или качествени изисквания, на които могат да отговарят съществуващи или бъдещи продукти, производствени процеси, услуги или методи. Стандартите са резултат от доброволното сътрудничество между предприятията, органите на публичната власт и другите заинтересовани страни, които си сътрудничат в рамките на система, която е изградена на основата на отвореност, прозрачност и консенсус.

            Стандартите в Европейския съюз се приемат от организациите по Европейски стандарти и задължително трябва да бъдат обществено достъпни. В границите на Европейския съюз съществуват три организации за разработване на Европейски стандарти: Стандартите са документи, които се прилагат доброволно, и с тях се определят технически или качествени изисквания.

Комитет по стандартизация – издава стандарти от всички области с изключение на електротехниката и телекомуникациите.

Комитет по електротехническа стандартизация – издава стандарти в секторите електроника и електротехника.

Европейски институт по телекомуникационни стандарти – негов ресор са стандартите в секторите телекомуникации и радио и телевизионните предавания.

            ………………………………………………………………………………………

2. Индустриална политика

            България е пълноправен член на Европейския съюз от 01.01.2007 г. За да се случи това беше необходимо да се изпълнят определени икономически и политически критерии, както и да се промени законодателството. Акта на присъединяването на страната ни към Европейския съюз не сложи край на процеса на интегриране. Това е един динамичен и отворен процес, процес на сближаване на политиките на Европейските страни във всички сфери на стопанския и обществения живот. Членството на България в Европейския съюз наложи сериозни промени в икономиката и индустриалната политика. Осъществяването на ефективно сътрудничество между страните членки на Европейския съюз предполага промяна на вътрешната нормативна уредба на всяка една от тях за да спази общите изисквания. В България се разработват програми за реализиране на общите цели на съюза в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Усъвършенстват се граничния и митническия контрол. Работи се върху разширяването и укрепването на правоохранителните и правосъдните органи, създава се единна информационна система, обучават се  кадри.

………………………………………………………………………………………………

            В бъдеще Европейската стандартизация ще има ключова роля в много и различни области, още по-многобройни отколкото са сега, като се започне от подпомагането на Европейската конкурентоспособност, през защитата на потребителите, подобряването на достъпността за хората с увреждания и възрастните лица и се стигне до борбата с изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. За да се реагира бързо на променящите се нужди във всички сфери, се наложи изработването на всеобхватна, отворена, ефикасна и технически осъвременена система за Европейска стандартизация. Тя се изгради на базата на силните страни на системата, която съществува към днешна дата, но трябва също така да бъде много по-гъвкава и с много по-големи възможности да осигурява решения при появата на бъдещи предизвикателства.

………………………………………………………………………………………………

3. Изводи относно приложението на Европейските стандарти в индустриалната политика на Европейския съюз

            В индустриалната политика, стандартите имат основно значение за разработването на нови пазари за по-екологосъобразни продукти и услуги, както и за улесняване на достъпа на нови стопански субекти. Централно място в индустриалната политика на Европейският съюз заема стимулирането на малките и средните предприятия, тъй като те са гръбнакът на Европейската индустрия.

            Индустриалната политика, чрез механизмите на Европейските стандарти се стреми да постигне значима роля в подпомагането на конкурентоспособността на Европейските предприятия на световния пазар, като им дава възможност за достъп до чуждестранни пазари и за установяване на бизнес партньорства в целия свят.

            Като средство за подпомагане на много Европейски индустриални политики и законодателни актове, Европейските стандарти и механизмите им на приложение, разработвани от Европейските органи за стандартизация се стремят да отговарят все повече на увеличаващото се търсене.

            Европейските стандарти и механизмите им на приложение ще засягат все повече групи в Европейското общество, включително предприятия от всички браншове на Европейската индустрия, както и много граждани.

            Европейските стандарти са изключително необходими в едно общество наситено с  цифрови технологии, за да се обезпечи оперативната съвместимост на мрежите и системите работещи за индустрията на Европейския съюз.

            ……………………………………………………………………………………

Източници

1.      Европейски стандарти за производство на фармацевтични продукти – автор Стефан Кафеджийски

2.      Сървър Европа http://europa.eu.int/

3.      Интернет:

-         http://europe.bg/htmls/page.php?category=421

-         http://www.bds-bg.org/?button_id=0

-         http://www.government.bg/

-         http://europa.eu/documentation/legislation/index_bg.htm

………………………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2012 г.

Ключови думи: индустриална политика, европейски стандарти, механизми, европейски съюз, европейски институт, телекомуникации, стандартизация, вътрешен пазар, легитимност, ефикасност, конкурентоспособност

 

 


Търси за: индустриална политика | европейски стандарти | механизми | европейски съюз | европейски институт | телекомуникации | стандартизация | вътрешен пазар | легитимност | ефикасност | конкурентоспособност

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker