Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

 

На тема:

 

РЕГИОНАЛНО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

УСТРОЙСТВЕНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 

 

2009

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

Теоретико – методологически въпроси по устройство на територията. 6

1. Административен и икономически подход за подялба на територията. 6

2. Административно - териториално деление и административни единици. 8

3. Икономическо райониране и икономически райони. 11

4. Закони за устройство на територията. 16

4.1. Цели на закона. 16

4.2. Основни принципи на Закон за устройство на територията. 19

4.3. Очаквани резултати от прилагането на Закона за устройство на територията  21

5. Институции на Р. България за осъществяване на Европейската регионална политика  22

5.1. Институционални основи на РП на България при членството в ЕС.. 22

5.2. Управленска структура на ЕРП в България. 25

5.3. Функциониране на институциите на България за осъществяване на ЕРП   31

5.4. Развитие и тенденции на институционалното взаимодействие на България с ЕС в областта на РП.. 32

 

ВТОРА  ГЛАВА

Структурни и предприсъединителни фондове на ЕС – средство за реализация на целите и принципите на РП в България, Полша и Румъния. 37

1. Структурни фондове – възникване, развитие и цели. 38

2. Предприсъединителни фондове. 52

3. Основни ограничения пред бъдещото развитие на РП на Бъргария като цяло  59

4. Конфликтността между страните – членки на ЕС и страните – кандидатки за членство в съюза по повод ползването на средства от структурните фондове на Общността  63

 

ТРЕТА ГЛАВА

Регионално планиране и устройствена политика  на община Елин Пелин. 66

1. Особености и принципи на общинската политика в Община ЕЛИН ПЕЛИН   68

2.1. Правомощия на общинския съвет на община Елин Пелин. 70

2.2. Правомощия на кмета на община Елин Пелин. 71

2.3. Правомощия на главния архитект на  община Елин Пелин. 72

2.4. Правомощия на общинската техническа служба. 73

2.5. Правомощия на експертните съвети по устройство на територията. 75

2.6. Областен управител на общината. 77

3. Оценка състоянието на територията - основа за формиране на общинската устройствена политика. 77

4. Цели и приоритети на общинската политика. Фактори и ресурси, оказващи влияние за постигането им. 79

5.  Съдържателни насоки на общинската политика. 81

6. Начин на разработване на общинската политика. 86

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 87

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 91

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 94

 

 

УВОД

 

Устройството на територията е пространствен израз на икономическата, социалната, културната и екологичната политика на обществото, а също така и инструмент за регулиране на взаимоотношенията между обществената система и природната среда.

Устройството на територията на Република България обхваща: 1) дейности по използване, опазване и застрояване на поземлените имоти в съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и планове; 2) технически и административни дейности и актове за създаването на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране.

Темата е особено актуална днес, защото при устройството на  територията, използването на собствеността не може да бъде в  ущърб на обществения интерес, тъй като условията в жизнената среда са от изключителна обществена значимост, а територията е национално богатство. В по- широк смисъл понятието "устройство на територията" включва следните видове дейности: определяне на предназначението на териториите и поземлените имоти; урегулиране и застрояване; инвестиционни проектиране на сгради и съоръжения; разрешаване и изпълнение на строителството; приемане на строежите и въвеждането им в действие; административните производства по издаване на административни актове; провеждане на административен и съдебен контрол и други дейности на държавните и общинските органи, на които са предоставени правомощия да решават конкретни въпроси по устройството на територията.

 Дейностите по устройството на територията са едни от най-важните за органите на местното самоуправление и местната администрация. Те дават най-забележителни материални резултати, но също така предизвикват и широк кръг от проблеми, които обикновено са с голям обществен отзвук, тъй като засягат собствеността на недвижимите имоти на физическите и юридическите лица.

По своята същност устройството на територията е комплексна научноизследователска и проучвателно-проектантска дейност, която има за цел ефективното устройство на селищните и извънселищните територии.

……………………………………………..

 


ТРЕТА ГЛАВА

Регионално планиране и устройствена политика  на община Елин Пелин

 

Приетите нормативни актове през последните години утвърдиха необходимостта общините да разработват стратегически планови документи. Основно Законът за местното самоуправление и местната администрация регламентира тази възможност, като дава право на общинския съвет да приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината (чл.21). Законът не регламентира вида и съдържанието на стратегическите планови документи, но даде възможност на всеки общински съвет за преценка по отношение на конкретното реализиране на това правомощие.

Друг закон, който свързва местното развитие и финансиране на основата на предварително определени цели, е Законът за общинските бюджети. Той непосредствено обвързва съставянето на общинския бюджет с наличието на приети от Общинския съвет стратегии и прогнози за развитие на общината, както и отчитане на задълженията по национални и регионални програми и проекти. Местното развитие се обвързва също така с възможността за предоставяне на целеви субсидии и субвенции.

Условието и съдържанието на приеманите от ОС стратегии, програми и планове за развитие на общината трябва да съответстват на изискванията на Националния план за регионално развитие (чл.12, ал.2 и чл.14 от ЗРР).

Конкретното предлагане на проекти, включени в общинските планове за развитие, трябва да отговарят на изискванията на областните планове за развитие (чл.16 от ЗРР). В чл.22 от ЗМСМА се разглеждат актовете, издавани от ОС. Това са правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

            ………………………………………………..

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Местната администрация в Република България е важна институция в държавно-политическата ни система. Местните органи играят съществена роля в реализирането на административната, икономическата и социалната функция на държавата в отделните териториални единици. Поради характера си на органи с обща компетентност те притежават многоцелева структура, широки правомощия, които обхващат различни сфери на обществения живот. В органите от местната администрация се наблюдават широки възможности да изпълняват задачи на централното - държавно управление, като в същото време са в състояние да изразяват и отговарят на нуждите на населението.

Административната самостоятелност на общините в България се сблъсква и с редица проблеми, които бъдещата административна политика на страната трябва да преодолее, а именно:

Първо. Не са ясни ориентирите за административната самостоятелност в средносрочен и дългосрочен план. Това е обяснимо, защото съществуващото административно устройство се нуждае от корекции.

Второ. Все още формирането на финансовата независимост е свързана единствено със самостоятелното определяне на местните такси. Затова трябва да се работи в посока на промени в Конституцията и данъчното законодателство.

            ……………………………………………….

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.            Атанасова, А., Ант. Митева и кол. "Наръчник за кметове и общински съветници", изд. ФРМС и НСОРБ, София, 2003;

2.            Ботев, Й., Б Борисов и кол. "Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите от общинската администрация в Република България", изд. СУ "Св. Кл. Охридски", София, 2001;

3.            Ботев, Й. "Правомощия на местните власти при реализиране на регионалната политика и устройство на територията". В: "Местните власти и регионалната политика" изд. Отворено общество, София, 2003;

4.            Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004 г.

5.            Върляков, Ив. "Актуални проблеми на местното самоуправление", изд. Отворено общество, София, 2004;

6.            Генешки, М., Регионална икономика, “Тракия М”, С., 2000.

7.            Генешки, М., Регионално прогнозиране и планиране, УИ “Стопанство”, С., 2002.

8.            Георгиев, Л., Местно самоуправление, С., 2002.

9.            Георгиев, Л., Регионална икономика, С., 1998.

10.       Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2005, “България - бъдещ член на европейското семейство. Права и ограничения

11.       Захариева, Ю., Инг. Шикова, Кр. Николов. "Европейският съюз- история, институции, политики", изд. ИПАЕИ, София, 2003;

12.       Илиев, П.,  22 януари 2005 г., събота, в-к “24 часа”., “Да сме нащрек с еврото и цените, все пак, стр.9

13.       Каравелов, Ант. "61 въпроса по ТСУ, проектиране  и строителство", Отворено общество, София, 2000;

14.       Каракашев, Хр., Геодемография, УИ “Стопанство”, С., 2002.

15.       Ковачев, С. "Закон за устройство на територията. Обстоен коментар на промените. Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.", изд. Софи- Р, София, 2003

16.       Кръстев, С. Регионална политика на ЕС.УНСС, 2004г

17.       Кръстев, К., Геоикономика, УИ “Стопанство”, С., 2004

18.       Маринска, Г. "Общ преглед на законодателството в областта на местното самоуправление и  местната администрация", София, 2001;

19.       Новкиришка-Стоянова, М. "Компетентностите на общинските съвети, кметовете на общини и на общинската администрация", София, 2000;

20.       Стоенчева, Цв., Регионални изследвания и стратегии, С., 1998.

21.       Административно-териториално устройство на Р. България, ЦУАПУ, София, 2000;

22.       Бюлетин “Европа по отблизо”, Фондация отворено общество

23.       Конституция на Европейския съюз – детайли по отношение на регионалната икономика;

24.       Европейска харта за местно самоуправление, ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г.-ДВ, бр.28 от 28.03.1995 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр.46 от 06.06.2000 г., в сила от 01.09.1995 г.;

25.       Закон за административно- териториалното устройство на Република България, изм. и доп., бр. 154 от 1998 г. изм. бр. 10 и 69 от '99 г.,

26.       Закон за местното самоуправление и местната администрация,., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г.

27.       Закон за общинската собственост, изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г.

28.       Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.; В сила от 31.08.2008 г. Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.

29.       Закон за устройство на територията, изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

30.       www.varna.bg - Дейност - Административни услуги;

31.       http://www.varna.bg/invest/sanaliz.htm – Официален сайт на Община Варна – Ситуационен анализ;

32.       www.mrrb. government.bg/docs/doc_585.docПрограма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2006-2009 г.;

33.       www.new.plovdiv.bg - Местна власт; Евроинтеграция;

34.       www.online.bg - Наръчник на народния избранник в общините - Мирана Кривачка;

35.       www.rdp-bg.org - Местната власт в България; Конституционни основи на местното самоуправление в България - Албена Петкова.

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

регионално устройство на територията, устройствена политика, административен и икономически подход за подялба, Закон за устройство на територията, Европейска регионална политика, структурни и предприсъединителни фондове на Европейския съюз


Търси за: регионално устройство територията | устройствена политика | административен икономически подход подялба | Закон устройство територията | Европейска регионална политика | структурни предприсъединителни фондове Европейския съюз

Helpos.com >> Архив >> ЕС >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (80 лв)  64.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker