Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Реферат

Електронна търговия и Електронно банкиране

Съдържание:

1. Въведение.

2. Кратка история на Интернет.

3. Същност на Интернет търговията.

3.1.Място на електронната икономика в Интернет.

3.2.Същност  на електронния пазар.

3.2.1.Видове пазари и форми на реализацията им:

3.2.2.Основните характеристики на електронните пазари:

3.3.Електронна търговия.

4.Изготвяне на сайт.

4.1.Правилен избор на домейн (име на сайт).
4.2.Функционален сайт.
4.3. Избор на хост

4.4. Избор и предлагане на система за разплащане.

4.5. Промоция на сайта

5.Стоки и услуги подходящи за търгуване в Интернет.

6. Избор на ISP доставчик.

6.1.DIAL - UP връзка.

 6.2.Наети линии

7. Защо да търгуваме в Интернет?

8. Видове разплащания в Интернет.

8.1. Електронен подпис. 

8.2.Разплащателни средства.

9.Електронно банкиране.

Откъси:

................................

Днес, в началото на 21-ви век възможностите за електронен обмен и комуникации, както и широкото навлизане на електронни приложения и услуги във всички сектори на обществения живот полагат основите на прехода от индустриална към глобална цифрова икономика. Конвергенцията на телефона, телевизията и компютрите променя традиционните пазари и цялото общество. Възникват нови бизнес конфигурации и отношения. Компаниите създават световни мрежи, свързващи научните изследвания, производството и разпространението. По глобалните мрежи се предлагат голямо разнообразие от услуги - информационни, банкови, транспортни, търговски, развлекателни и др. Динамичното развитие на Интернет и на електронните приложения и услуги поставя огромни предизвикателства пред правителствата, индустрията и потребителите. Наред с това възникващата цифрова икономика съдържа потенциал за растеж, конкурентноспособност и създаване на работни места.

............................

Най-общо този вид технология може да бъде дефинирана по два основни начина:

С помощта на тази “мрежа от мрежи” може да бъде получен достъп до компютри в различни точки на света, да се водят интерактивни и конферентни разговори, да се правят справки в необятни бази от данни и т.н.

Интернет  възниква в резултат на предложението на Rand Corporation до военното министрство на САЩ да свържат в мрежа всички компютри на отбраната, за да могат да се поддържат един друг и да позволяват на комуникацията да следва различни възможни маршрути, което ще позволи цялата мрежа да функционира, дори ако голям брой от възлите бъдат разрушени при ядрена или друга военна атака. Първоначално е  била създадена експерименталната телекомуникационна мрежа ARPAnet. Тя е била разработена за нуждите на DARPA(Defence Advanced research Project Agency - Агенция за песпективни  изследователски проекти за целите на отбраната към Министерството на Отбратана на САЩ) и е послужила като прототип, върху който са тествани теоретичните постановки  и софтуера, залегнали в основата на Интернет.

…………………….

3.2.2.Основните характеристики на електронните пазари:

- Нямат ограничения за времето и пространството. Те са отворени 24 часа, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината за всеки участник, който чрез телекомуникационните системи има достъп до тях, без значение на географското местоположение.

- Имат лесен достъп до информацията. Стандартните отворени компютърни мрежи позволяват лесен достъп до информацията.

- Реализират се с ниска цена на транзакциите. Цената на транзакциите за всяка фаза на операциите е много ниска в сравнение с традиционната.

Електронните пазари осъществяват координацията на бизнесдейностите, като използват пазарните механизми чрез:

  1.  глобализация на пазарите;
  2.  отвореност на пазарите и лесен достъп до тях;
  3.  заместване на използваните досега механизми, особено на йерархичните.

………………….

4.2. Функционален сайт.
Това понятие не е статично. То съдържа в себе си един цялостен

процес, включващ: планиране, проектиране, изработка, оптимизиране, тестване, поддръжка и обновяване на сайта. При по-сериозните сайтове се прави WEB-план, който съдържа в себе си план-график за всички тези процеси, които са обвързани със срокове, изпълнители, етапи, отговорници, инвестиции и други параметри.

4.2.1 Планиране (поставяне на цели пред сайта, избор на бизнес-модел, планиране на неговата структура и функционалност)

4.2.2 Проектиране на сайта (определяне на броя на страниците, взаимосвързаността им, информацията, която ще се разполага на тях, целите пред всяка една страница)

4.2.3 Изграждане на сайта

  1.  общи изисквания - съществуват много общи изисквания при изграждане на WEB-сайт, които трябва да бъдат спазени.
  2.  специфични изисквания - сред тях са такива, като осигуряването на криптирана връзка при трансфера на поверителни данни, автоматизиране на действията, използване на бази данни.

…………………..

Ако сте решили да публикувате  уеб-страница само защото всички ваши конкуренти са направили това, може да бъдете сигурни, че сте избрали грешна стратегия. Ако ще създавате уеб-сайт или страница нека това да бъде свързано с конкретна цел, само така ще успеете да оцените успеха на подобно нещо.За да поставите реалистични цели пред вашия електронен бизнес е необходими да определите каква част от цялостния ви бизнес ще се осъществява он-лайн през следващите 1 или  2 години. Въпреки че няма да можете съвсем точно да определите това, тъй като Интернет се променя много бързо, все пак тези цифри могат да ви дадат някава насока.

Задължително трябва да  си отговорите на следния въпрос:

Какво точно искате да постигнете - дали предлаганите от вас продукти да са в напълно компютъризирана форма и да използвате Интернет като основен канал за бизнес, или просто да ви помага за развитието на вашия бизнес?

От това решение ще зависи с каква бързина планирате да се развива вашата компания. Ако изберете изцяло компютъризиран бизнес, трябва да се подготвите за доста бързо разширение на дейността ви. За това дизайнът на ел.  бизнес и поддържащата го инфраструктура трябва да могат да управляват  без особени затруднения. В противен случай вашата фирма може да загуби ценно време и много средства за пре-проектиране на уеб - сайта ви само след няколо месеца.

…………………………

9.Електронно банкиране.

Електронното банкиране обхваща банкови услуги и операции, обслужвани и реализирани чрез електронни канали за регистриране и банкиране. Електронните канали, които се определят от достъпа на клиента са: PC банкиране, телефонно банкиране, Интернет банкиране и мобилно (GSM) банкиране. Към електронните канали за дистанционно банкиране е добавена възможността  за плащане на задължения за комунални услуги.

Отделните канали за Електронно банкиране са изградени с помощта на програмно - технически средства, които се инсталират при клиента на Електронното банкиране; от сертификационни средства, които еднозначно идентифицират клиента и удостоверяват достоверността и автентичността на преводите по електронен път и от информационни системи за регистрация, обработка и мониторинг на електронните транзакции, инсталирани в банката.

Темата не съдържа използвана литература.

Темата има 1 таблица и 2 графики.

Темата е изготвена 03.2003г.


Търси за: история Интернет | същност място интернет търговията | електронен пазар | електронна търговия | web site | системи разплащане | избор доставчик | ISP | видове разплащания интернет | електронен подпис | електронно банкиране

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker