Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

На тема:

Разработка на WEB базирана информационна система за управление и координация на туроператорски услуги

София, 2003

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 1

УВОД 4

I. Обзор на работата на приложение за работа в Интернет и характерни особености на разработването му 6

1. Исторически данни за Интернет 6

2. Характерни особености на Интернет 9

2.1. Класификация и архитектурни особености на компютърни мрежи 9

2.2. Протоколи 12

2.3. Архитектурни особености на Интернет 15

3. Основни понятия и услуги, предлагани в Интернет 16

4. Реализиране на Интернет връзка 19

5. Особености на Интернет приложение и средства за неговото разработване 21

5.1. Web-сървъри 21

5.2. Страници и Web-браузъри 21

5.3. HTML редактори 22

5.4. РНР и HTML 23

5.5. РНР 26

5.6. Характерни особености на база данни MySQL 29

II. Проектиране на информационната система 35

1. Цели на системата 35

2. Статично публикуване и активни Web-сайтове 37

2.1. Динамични технологии от страна на клиента 37

2.2. Технологии от страна на сървъра 39

3. Анализ на системата 41

4. Анализ на изискванията за функциониране на WEB приложението 45

4.1. Технически изисквания 45

4.2. Изисквания към програмното осигуряване 46

5. Избор на софтуерни средства за реализиране на приложението 46

5.1. Алтернативи за избор на бази данни 47

5.2. Алтернативи за средния слой 48

6. Проектиране на схема на базата данни 49

6.1. Описание на базата данни “global tour” 49

6.2. Връзки между таблиците 57

III. Програмна реализация на информационната система 59

1. Програмни средства за реализация на информационната система 59

1.1 Операционна система, Web-браузър и Web-сървър 59

1.2 HTML 59

1.3. CSS 63

1.4. РНР 64

2. Средства за разработване на бази данни MySQL 67

2.1 SQL конструкции 67

2.2 MySQL бази данни 69

3. Реализация на графичната част на приложението 70

4. Реализация на променливи за сесия и база данни 74

4.1 Съхраняване на променливи за сесия 74

4.2 Връзки с базите данни 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 77

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 78

Приложение I - Визуализиране на графичната част на приложението 78

Приложение II - Листинг на програмния код 91

Приложение III - Ръководство на потребителя 170

Откъси:

..............................

УВОД

В началото на третото хилядолетие компютърните технологии намират приложение в почти всички сфери от реалния живот и различните видове социални, икономически, стопански, производствени, търговски, рекламни и други дейности. Това e наложено от все по-големите и по-прецизни изисквания към обработката, съхраняването и достъпа до информацията, която е главен обект в много от тези дейности. Пред хората, които работят с информация и разнообразни данни се поставят все по-високи цели - оперирането с тях трябва да е бързо, сигурно и надеждно Освен компютъра за постигането на тези цели спомага и Интернет - Глобалната световна мрежа. Ако компютъра сам по себе си се приеме като задължителна за успешното функциониране на бизнес дейността част, то Интернет се явява едно необходимо условие за бързодействие, спестяване на ресурси и висока производителност при пренасянето на данни и работата с тях.

Световната мрежа съдържа огромни количества от информация, които са достъпни без каквито и да било ограничения от всяка точка на света и по всяко време. Факт е обаче, че намирането и използването на квалифицирана и гарантирана информация подлежи на по-специално управление и координация поради високото си комерсиално значение. Основни потребители на такъв род информация се явяват бизнес потребителите. Те са тези който се нуждаят от сигурност и надеждност на данните и са готови да заплащат за тези си изисквания. Доказателство за успешното развитие на бизнеса, базиращ се на предоставяне и управление на специфична информация чрез мрежови приложения се явява обектът на настоящия дипломен проект.

Предметът на тази дипломна работа е проектирането и разработването на WEB базирана информационна система. Тя използва предимствата на Интернет и предоставя възможност за on-line управление и координация на туроператорски услуги. Това приложение е виртуален аналог на реалната дейност, която извършва компания - продажба на тур-операторски услуги на други фирми. Услугата е от тип “бизнес към бизнес” и улеснява не само дейността на фирмата и служителите й, но и нейните клиенти, като им спестява време и ресурси и едновременно с това осигурява лесен достъп до огромен масив от данни. Фирмата предоставяща услугата получава възможността лесно да управлява и координира предоставяните услуги, да определя приоритетни клиенти, да дефинира различни видове комисионни за всеки от тях, както и да разполага с пълен набор комуникационна информация необходима за работата с клиента.  Клиентите имат възможност за достъп по всяко време и от всяко място до база от данни, която съдържа информация на две нива. Първо, данни за хотели и второ данни отнасящи се до дейността на собствените служители. Клиентът регистрирал заявка за резервация чака за официалното и потвърждение и при наличие на такова получава необходимите му гаранции за сигурно изпълнение на регистрацията. Гарантирана е поверителността на информацията и финансовите условия за всеки клиент.

Приложението е дружелюбно настроено към потребителя, което улеснява работата с него - не съществуват изисквания за специални компютърни умения и познания, а минимална компютърна грамотност, необходима за правилното ориентиране в Интернет среда.

Главната цел на настоящата дипломна работа е представянето на работата на приложение за Интернет, както и средствата за неговото изграждане. Чрез това представяне в частност се набляга и на предимствата, които дадена фирма може да извлече от използването на такъв вид приложение. То улеснява ежедневната й работа и спомага за нейното усъвършенстване и успешното й развитие.

……………………

II. Проектиране на информационната система

В процеса на проектиране на WEB система се минава през няколко етапа:

1. Цели на системата

Целите, които стоят пред системата трябва да са ясно формулирани с цел правилното разработване и последващо реализиране на проекта. За формиране на тези цели се взимат предвид някои фактори, от които зависи реализирането на бъдещото приложение, а именно:

- Целевата аудитория - прави се предварително проучване за това от хора с каква насоченост ще се използва приложението. Важно е да се знае дали то е предназначено за широк кръг потребители, без ограничение във възраст и образование, или е тясно специализирано. От това зависи съдържанието на проекта и самия му външен изглед.

- Задачите и функциите, които трябва да изпълнява - те трябва да се изяснят още от самото начало на проектирането. Трябва да се оформят като обособени единици, които когато се свържат да представляват една завършена и функционираща система.

- Средата и операционната система, в която ще работи - това е важно да се знае предварително, тъй като някои Web-сървъри и програми за разработване не са много-платформени. Това означава, че не работят върху всички операционни системи, а съвместими само с определени среди.

- Възможност за допълнително разширяване и обновяване на функциите, които предлага - това е един от важните фактори, който оказва влияние върху бъдещото развитие на приложението и промените, които налага времето.

Като се вземат под внимание споменатите по-горе фактори се определят следните цели на разработваната система - обект на настоящата дипломна работа:

……………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработената дипломна работа на тема: “Разработка на WEB базирана информационна система за управление и координация на туроператорски услуги” представлява цялостен и завършен проект, отразяващ работата на едно WEB базирано приложение и всички особености, свързани с него. По време на разработването този проект премина през няколко етапа.

Първият етап съдържа разширен исторически преглед на световната мрежа Интернет, нейните протоколи за комуникация и архитектурните му особености. Този преглед доказва все по-голямото интегриране на Интернет и WEB във все повече сфери от реалния живот и бизнеса, както и ползата от използването му за различни приложения, подпомагащи дейността на фирмите. Разгледана е и работата на WEB приложението и средствата за неговото разработване. Чрез излагането на тази информация се постига изясняването на възможностите на WEB приложенията, техните особености и използвани понятия. Това от своя страна спомага за правилното разбиране на същността на самото WEB приложение, което е обект на настоящата дипломна работа.

Вторият етап представлява проектирането на WEB системата за работа в Интернет, в чийто процес се изясняват целите и се анализират изискванията към нея. Проектирането на базата данни представя структурата и “гръбнака” на WEB приложението.

През последния етап се осъществява реализацията на приложението. Тя включва изясняване на използваните програмни средства за разработване, както и анализ на отделните съставни страници.

С този задълбочен анализ на разработваното приложение се постига максимална информираност относно неговата работа и ползите от прилагането му в търговската дейност. Доказва се, че по този начин се предоставя услуга даваща възможност за лесно управление на клиентите на фирмата, на разширяването сферата на предлаганите услуги и гарантиране сигурността на данни и конфиденциалността на информацията така необходими и важни за бизнес потребителите.

………………..

Темата е изготвена 07.2003г.

В темата са посочени 10 източника на информация

Темата съдържа 13 страници цветни графични приложения на потребителския интерфейс.

Темата съдържа 78 страници програмен код.


Търси за: характерни особености | основни понятия услуги Интернет | проектиране информационна система | софтуерни средства реализация приложението | проектиране базата данни | графична част приложението

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker