Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


ЕСЕ

по:

Основи на маркетинга

на тема:

Характеристика и проблеми на интерактивния маркетинг

05.2007

World Wide Web е една нова, но изключително мощна среда за маркетинговите дейности- планиране, изследване, пазарна сегментация, определяне на целевите пазари, позициониране, увеличаване на степента на удовлетвореност на клиентите, дизайн, ценообразуване, промоция и реализация на продукта. Една от основните функции на маркетинга е да предоставя на компаниите информация за потребностите на пазара по максимално бърз и достоверен начин. Тази функция се осъществява чрез специфична организация, методи и техника, които се обединяват в понятието маркетингово проучване. Един от недостатъците на обичайния маркетингов анализ е, че ценността на информацията често не покрива разходите за провеждането му. Друга негативна черта е, че проучвателният процес се проточва твърде дълго.

Онлайн маркетинга има както много предимства, така и недостатъци. Предимствата се изразяват в : Онлайн маркетинговите анализи предлагат големи възможности за бизнеса. Те се провеждат за по- кратко време, дават точна информация и са много по- евтини. Това е една от основните причини Интернет маркетинга да става все по- популярен и  предпочитан. Експертите се ориентират осезаемо към използване на компютри, онлайн услуги и Глобалната мрежа с цел ефективно изпълнение на своите задачи. Е-маркетингът е особено удачен за проучване на потребителската аудитория, особено що се отнася до бързо развиващ се бизнес, тъй като неудобните и скъпи традиционни методи са неподходящи за този тип среда. Това е и една от причините за прибягване към прилагането на редица ефективни и нескъпи техники и на продукти за онлайн изследвания. Така с използването на посочените средства всяка компания, независимо от размера си, може бързо да натрупа надеждна и детайлна информация за целевата си потребителска аудитория като използва само малка част от разходите за традиционните методи. Като друго предимство на онлайн маркетинга може да се посочи и бързината, с която могат да се извършват необходимите анализи, както и по-големия брой участващи в извадката. Ако се направи е-mail анкета могат да се анализират мненията на неограничен брой потребители. Освен това, възможността анкетираните да си влияят помежду си е минимална, докато в традиционните групи често се случва някой от участниците да доминира. Недостатъците на е-маркетинга могат да се изразят в : Едно Интернет проучване трябва да бъде съчетано със задълбочено познаване на ресурсите онлайн, на техниките и начините за обработка на получените резултати. Трябва да се вземе под внимание и че наред с ценната информация Интернет съдържа и данни със съмнителен характер и достоверност. Затова източниците от Web трябва задължително да бъдат подлагани на предварителна проверка. От друга страна пазарните проучвания чрез Интернет не са подходящи за страни с ниско ниво на използване на информационни технологии. Защото все още много от фирмите, опериращи на пазара, подценяват значението на Глобалната мрежа като нова среда за развитие на бизнес. Електронната поща, като едно от основните средства за онлайн маркетингови изследвания също има недостатъци, свързани със защитата на кореспонденцията. Друг съществен недостатък на онлайн изследванията е липсата на директен контакт с анкетираните.

..............................

Източници:

www.Dnevnik.bg 

www.it.fmi.uni-sofia.bg    

………………………..

Темата е изготвена 05.2007г.

В темата са посочени 2 източника на информация

Темата не съдържа таблици или графики

Ключови думи: онлайн маркетинг - предимства и недостатъци, разлики с традиционния маркетинг, електронен маркетинг, маркетинг технологии в Интернет, маркетинг лице в лице.


Търси за: разлики традиционния маркетинг | електронен маркетинг | маркетинг технологии Интернет | маркетинг лице лице

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker