Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Дипломна работа

Електронна търговия

2006

Съдържание

Увод …………………………………………………………………………..2

          

Глава I. Електронна търговия в Интернет………………………….…...5

1.1 Що е електронна търговия………………………………………...5

1.2 Електронен бизнес (е-бизнес). Класификация на стратегиите

при електронния бизнес. Категории е-бизнес.....................................12

  1.2.1. Електронен бизнес....................................................................12

  1.2.2.Класификация на стратегиите при електронен бизнес...........18

  1.2.3.Категории електронен бизнес...................................................32

  1.2.4.Необходимост от сайт за електронна търговия.......................37

1.3 Система за електронни разплащания с банкови карти в Интернет. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bg ........ 46

  1.3.1.Банкови карти. Банкови разплащания.Електронни транзакции в Интернет .............................................................................................46

  1.3.2. Общо описание и цел на системата epay.bg...........................52

     1.3.2.1.Какво е необходимо за функционирането на една такава система?..................................................................................................52

     1.3.2.2. Общи принципи за функциониране на системата............53

1.4 Други сайтове занимаващи се с електронна търговия..................55

Глава II. Проектиране на уеб приложение, представляващо място за електронна търговия .....................................................................................57

2.1 Списък на използваните таблици....................................................62

2.2 Предлагани услуги на сайта.............................................................64

2.3.Функционални възможности, които трябва да притежава един уеб сайт.....................................................................................................................67

ГЛАВА III. Разработване на сайт за електронна търговия  

3.1 Инструменти за създаване на уеб приложения: MySQL система за управление на бази данни ............................................................................72

3.2 Въведение в PHP............................................................................79

3.2.1 Характеристики на PHP кода...........................................81

3.2.2 Създаване на PHP-скрипт................................................83

3.3 Представяне на системата за управление на базите данни .......87

Заключение....................................................................................................88

Използвана литература ..............................................................................92

Приложение...................................................................................................94

УВОД

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса. Радикалните иновации при осъществяване на бизнеса, цифровите стоки и услуги водят до нови услуги, промяна на структурата на индустрията и търговията. Днес само с щракване на мишката се получава достъп до глобалните пазари и може да се осъществи търговска операция независимо от мястото на участниците и времето.

Интернет е среда за осъществяването на традиционния бизнес,  която прилича повече на фондова борса, където се осъществяват сделки,  претегля се стойността на една или друга стока или услуга,  разменя се информация, при това в повечето случаи двупосочна.  Интернет-революцията е далеч по-радикална от изобретяването на телевизията или телефона, става въпрос за изобретение, сравнимо с откриването на електрическия ток - и телевизията, и телефонът са следствие на електричеството - по същия начин следствие от Интернет ще е цялостната промяна в начина на правене на бизнес, в начина на общуване, в начина, по който човекът възприема и контактува със света.С течение на времето търговията и услугите чрез Интернет излизат извън сферата на чисто компютърния бранш.  Доскоро единствено фирмите, които се занимаваха с продажби на хардуер и софтуер, използваха предимствата на този новозараждащ се бизнес.  В крайна сметка обаче доста логично е точно те да станат пионерите на електронната търговия, тъй като всичките им клиенти са компютърни потребители.  Последваха ги фирми като популярната Интернет-книжарница Amazon. com и порталните сайтове от типа на Yahoo!.  Постепенно все повече от “конвенционалните” бизнес субекти се отварят към дигиталните технологии.  Най-бързо адаптиращи се вероятно ще се окажат фирмите от финансово-кредитната система, на чиито плещи се пада най-тежката част от електронната търговия-подсигуряването на обезопасени парични преводи в Интернет-среда.

_______________________________________________________________________________________________________________________________Основавайки се на възможностите, които този вид търговия предлага и за междукорпоративна търговия, и за търговията производител-потребител, доста от анализаторите на Интернет-пазара смятат, че броят на търговските транзакции по мрежата ще расте със завидни темпове през следващите години.

Каквото и да е отношението на мениджърите на технологични компании към подобен вид бизнес, всички вече се готвят за стъпването си на този на практика с неограничени възможности пазар.  Интернет-търговете може и да не станат основен прийом за правене на бизнес, но в глобален мащаб тази бизнес практика открива огромни възможности както пред единичните потребители и малките компании, така и пред големите международни компании.  Когато този процес се развие достатъчно, всеки ще може да си купи наистина всичко, без да излиза от дома си.

За Европа може да се каже, че е открила електронния бизнес  през 1999 г.  В Съединените щати, където потребителите на Интернет са най-много, капиталовият пазар вече създаде компаниите гиганти и е ясно, че пазарът е разпределен и място за други там почти няма.  Затова сега инвеститорите обръщат погледите си към Стария континент-тук големият бум на Интернет-доставчиците, а с тях и на всички други Интернет-фирми, е в своята начална фаза.

Огромният интерес към фирмите, чийто бизнес е базиран върху Интернет, е предопределен от потенциала за развитието на Интернет-потреблението.  Макар и още в началото си, разпространението на тази услуга расте с невиждани досега темпове.  И това важи не само за Европа и останалия свят, а и за Съединените щати, където потребителите са около 70% от целия свят, но продължават да се увеличават  (засега около 30% от домакинствата и около 60% от работните места в САЩ са компютъризирани).  Според данни на Deloitte&Touche в момента Интернет-трафикът в света се удвоява на всеки 100 дни.  Информационната “тръба”, т. е хардуерът, през която битовете и байтовете минават, се увеличава с 300% годишно.  Интернет-транзакциите се удвояват на всеки 12 месеца.  Според доклад на Jupiter Communications  [1]  към средата на тази година Интернет-потребителите в света са около 100 млн.  За сравнение през 1995 г.  са били около 5 млн.  Растежът наподобява разпространяването на епидемия, която все пак още е в ранната си фаза.  Продажбите на персонални компютри са били 71 млн.  през 1996 г., а през 2000 г.  достигат 130 млн.  Потребители на персонални компютри пък са 167 млн.  през 1996 г., през 2000 г.  са достигнали  269 млн.  Пак според тези прогнози през 2000 г.  58% от потребителите на персонални компютри използват Интернет, което значи около 170 млн.  души в целия свят.

Сухата статистика сочи, че през последните пет години чрез Интернет са извършени финансови операции за 70 милиарда долара.  Това обаче е нищо в сравнение с прогнозите за следващите пет години, според които посредством глобалната мрежа ще бъдат сключени сделки на стойност 2. 7 трилиона долара.  През 2003 г.  Интернет-търговията ще има дял от 18-20% в цялата американска икономика.  Аналитиците пресмятат, че за една минута ще се сключват сделки на стойност 2 милиона долара.  Така че по всяка вероятност фирмите, които останат извън Интернет, постепенно ще отпаднат от пазара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Електронния бизнес се основава на няколко много прости свойства на Интернет - неговата комуникативност, универсалност и глобалност.

Цялата съществуваща техническа база служи за това да направи възможно и да улесни размяната на информация на всички потребители в мрежата.  С усъвършенстване на техническо ниво, бариерите за комуникация са вече премахнати.  Хората разбират, че възможността да се пренася информация може да носи пари и усилията се насочват в комерсиализирането на мрежата.  Появява огромно търсене в областта на ИТ, това отваря и пазари за производителите на техника.  Всички фирми разбират, че това е бъдещето и къде по-бързо, къде по-бавно се ориентират към промяна или прекрояване на своята стратегия:

Всичко това формира ново създадената т.  нар.  Интернет икономика, като се появява разделение на отношенията Бизнес-потребител и Бизнес - Бизнес, а също и Потребител-Потребител.  Тези отношения обаче, все още в зората на Интернет носят характерните черти на физическа търговия, която наследяват.  Интернет се използва главно за емайл, чрез който се получават поръчките.  Стоките се доставят по установените дистрибуционни канали, маркетинга се прави със установените и изпитани средства offline.  Това все още не е електронна търговия.

Електронната търговия в идеалния си вариант се извършва почти изцяло със средствата на мрежа за пренос на данни.  Никоя мрежа не е толкова развита, че да предлага едновременно:

Никоя освен Интернет - затова е и единствената, но като че ли не е нужна друга.  Със създаването на такава инфраструктура изглаждане на недостатъците по процеса на покупко-продажба, вече може да се говори и за появата на електронна търговия  (e-commerce).

Много от предпоставките вече се появяват и в България:

Това вече е сериозен капитал за БЪЛГАРИЯ и единственото което остава да се промени е мисленето на хората и нагласата им по отношение на промяна на традиционния им начин на пазаруване.  

Така дефинирани тези възможности вече правят наложително експлоатирането им в бизнеса на фирмата и затова изискват компетентното им управление.  Тъй като тук става въпрос за едно паралелно присъствие на фирмата в Интернет пазара, заедно с физическото, се налага разработване на няколко стратегии за навлизане и присъствие в Интернет и тяхното им имплантиране в главната стратегия, мисия и цели на фирмата.

Основните въпроси които трябва да намерят отговор са:

Погледнато по-този начин електронното присъствие вече става сериозна дейност от фирмата и се стреми да стане равноправна насока за развитие от най-висшите приоритети на целите на фирмата.

Икономическите закони в Интернет обаче се различават доста от досега познатите ни в класическата и новата икономически теории.  Това изисква електронната търговия да бъде реализирана от екип от специалисти в Интернет, а не общи мениджъри.  Реализирана правилно и навреме, тя крие потенциала да изведе фирмата в позиция на лидер на все още незаетия електронен пазар в България или да реализира изключително печеливш бизнес базиран на иновации, които Интернет в световен мащаб все още крие за находчивите и търсещи мениджъри.

Литература

 1.  Jupiter Communications, www. jup. com
 2.  Boston Consulting Group Online Reports, www. bcg. com/publications_view/
 3.  Cyberatlas Internet Metrics And Researches, www. cyberatlas. com www. cyberatlas. internet. com
 4.  Cisco Systems, High School of Management, Boston,
 5.  PC WORD-БР 1-2001Г
 6.  Albert Anghern, Designing Mature Internet Business Strategies, Europen Management Journal, vol. 15, pp. 361-369, 1997
 7.  Elizabeth Daniel, George Klimis, The Impact Of The Electronic Commerce On The Market Structure, Europen Management Journal, vol. 15, pp. 318-325, 1997;
 8.  Intermarketgroup - http: //www. intermarketgroup. com/
 9.  Geoffrey Moore, Crossing The Chasm, Harper, 1991
 10.  Hermes Internet users Survey Michigan University Busines School-http: //www-personal. umich. edu/~sgupta/hermes/index. html
 11.  Evans Philip, Wurster, Thomas, “Blown to Bits“, Boston Consulting Group Press
 12.  www. searchenginewatch. com
 13.  www. datamax. bg и www. epay. bg- фирмени сайтове на ДатаМакс ООД, материалите са използвани с тяхно разрешение.
 14.  Маджаров, Иван "Интернет за персонален компютър" ISBN 954-9680-01-0
 15.  Network Working Group, RFC Documents
 16.  Магаяр У., Дигитални пазарир Сиела, 2000.
 17.  Саймън К., Как да прави
 18.  м бизнес по Интернет, Сиела, 2000.
 19.  Kalakota, R., E-Business: roadmap for success, Addison Wesley Longman, Inc, 1999.
 20.  Microsoft, Programming with Microsoft Exchange Collaboration Data Objects, Class Pack, Material No 1251 BCP.
 21.  Microsoft, Deploying and Managing Microsoft Commerce Server 2000, Class Pack, Material No 2185 ACP.

Дипломната работа е защитена с 5.50 в Технически университет през 2006г.

Има графики, таблици, богата литература, примери.

Ключови думи: електронна търговия в Интернет (стратегии, категории електронен бизнес), система за електронни разплащания в България (epay.bg), проектиране на web приложение, функционални възможности и услуги предлагани от сайта, разработване на web site за електронна търговия, source code приложение.


Търси за: електронна търговия Интернет | категории електронен бизнес | система електронни разплащания България | epay.bg | проектиране web приложение | разработване web site електронна търговия

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker