Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Киевски славистичен университет

РЕФЕРАТ

По Електронен бизнес

На тема:

Електронен подпис

Специалност: Финанси

2007 г.

Съдържание:

1. Характеристика на електронния подпис 2

2. Функции на електронния подпис 4

3. Е-подписи със специфично предназначение 4

4. Предимства при ползване на електронен подпис 6

5. Техническа характеристика на електронен подпис 7

6. Удостоверение за електронен подпис 8

6.1. Доставчик на удостоверение за електронен подпис 8

6.2. Валидност на електронен подпис и подобряване на сертификата 9

Литература 9

Електронният подпис е легалното техническо средство, което дава възможност на всяко лице да прави изявления по електронен път и те да бъдат приравнени на неговите изявления, подписани със саморъчен подпис. Законът за електронния документ и електронния подпис, действащ от 7 години в България, дава възможност да се правят изявления по електронен път и те да бъдат със същата правна валидност, както изявленията, направени в писмена форма, подписани саморъчно. Електронният подпис по своята същност е едно техническо средство, набор от математически символи, които се прибавят към електронния документ, съставен от автора, и които гарантират невъзможността от последваща промяна на този документ, без тя да бъде видяна и за нея да бъде информирана третата страна, която е получател на един такъв подписан електронен документ.

Според българското законодателство удостоверенията за електронен подпис са два вида - за усъвършенстван електронен подпис и за универсален електронен подпис. Разликата в двата вида подписи е тяхното приложно поле. Универсалният електронен подпис, както предполага неговото име, е с възможно най-широко приложение. Той се използва когато адресат или автор на едно електронно изявление е държавата, държавен орган или орган на местно самоуправление. Когато гражданите или фирмите подават информация към администрацията, задължително се използват удостоверения за универсален електронен подпис. Тези удостоверения се издават от доставчици на удостоверителни услуги, регистрирани от която е държавният орган, който има контролни функции по изпълнение на закона за електронния документ и електронния подпис.

…………………………….

Електронният подпис може да се ползва от всички физически и юридически лица, за които общуването чрез глобалната интернет мрежа е необходимост.

Съвременният виртуален модел на общуване изменя приоритетите на обществото като цяло. За да се пазарува в Интернет, да се сключват договори, да се предоставят административни услуги на гражданите и бизнеса и други он-лайн дейности от изключителна важност е:

 1.  Запазване на автентичността и конфиденциалността на информацията при интернет транзакциите;
 2.  Цената на изразходваното за дейността време;
 3.  Сигурност за автентичността на лицето с което кореспондирате;
 4.  Законовата сила на електронния обмен;
 5.  Рационално използване на времевия ресурс

Чрез услугата удостоверение за Универсален Електронен Подпис потребителите се ползват от всички преимущества, свързани с гарантиране на сигурност и съкращаване на време и средства при работа в интернет пространството.

………………………….

Удостоверението за електронен подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги, който е гарант за „електронната самоличност” на лицата участващи в комуникацията.

У нас дейността на доставчика на удостоверителни услуги и съдържанието на издаваните от него удостоверения са регламентирани в закона за „Електронния документ и електронния подпис” и наредбите по неговото прилагане.

Отговор на въпроса кой е подписал електронното изявление се дава от съдържанието на удостоверението за електронен подпис. От тук и големите отговорности на Доставчика на удостоверителни услуги, към неговата дейност и най-вече към начина, по който издава удостоверението за електронен подпис.

Литература

 1.  http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature
 2.  http://www.stampit.org/
 3.  http://b-trust.org/
 4.  Малоуни, Б., Уолф, Е., „1001 Интернет съвета и трикове”, Изд. СофтПрес.
 5.  Електронният документ и електронният подпис. Правен режим”, Изд. Сиела.
 6.  Колектив, „Закон за електронния документ и електронния подпис”, Изд. Нова звезда.
 7.  „Електронно правителство”, Изд. Сиби.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

електронен подпис, конфиденциалност, клиент, Удостоверение за електронен подпис, доставчик на удостоверителни услуги, публичен ключ


Търси за: електронен подпис | конфиденциалност | Удостоверение електронен подпис

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker