Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Електронната търговия и виртуалните магазини. Електронни аукциони, електронни борси и логистични услуги

2007 г.


Съдържание:

Увод 3

1. Електронната търговия и виртуалните магазини 11

1.1. Същност 11

1.2. Какво е необходимо за да се извършва електронна търговия? 12

1.3. Как да започнем електронна търговия 14

1.4. Елементи на електронната търговия 15

1.5. Функционалните възможности, които трябва да притежава един уебсайт за електронна търговия 17

1.6. Внедряване и стартиране на Интернет сайт за електронна търговия. 24

1.7. Интегриране в съществуващата търговска структура на фирмата 25

1.8. Седем важни правила за откриване на електронен магазин 26

1.9. Три ключови стратегии за онлайн успех 27

2. Пазаруване online 28

2.1. Пътеводител на online купувача 28

2.2. Да купя или не онлайн? 33

2.3. Пазарува ли българинът онлайн? 36

2.4. Как да пазаруваме в българското интернет пространство? 47

2.5. Онлайн покупките във Великобритания и САЩ 50

3. Ключови данни за малкия и средния бизнес в България и интернет 53

4. Електронни търгове (аукциони) 55

4.1. Електронните аукциони по света 56

4.2. Електронните търгове у нас 59

4.2.1. Оkazion.bg 59

4.2.2. Auction.bg 60

4.2.3. Bulbay.bg 64

5. Електронни борси 68

6. Логистични услуги 74

Използвана литература: 81


Увод

Понятието за електронна търговия (ECOMMERCE) еволюира непрекъснато. Разбирано в широкия смисъл, то обхваща всички операции, реализирани по електронен път, т.е. по Интернет, по локални и хибридни мрежи, чрез дебитни и кредитни карти. В по-тесен смисъл електронната търговия се разглежда само като Интернет приложение.

Различни определения се срещат в множество уебсайтове и, както е отбелязано в тях, дефинициите за електронна търговия са безкрайни и обширни като самия Интернет. При цялото това многообразие от дефиниции трябва да се има предвид основното - електронната търговия е нещо повече от извършване на продажби чрез уебсайт. Тя е съвкупност от динамични технологии, софтуерни приложения и бизнес процеси (които свързват организации, доставчици, купувачи и други общности с помощта на електронни транзакции) и електронния обмен на информация, продукти и услуги.

На практика понятието електронна търговия означава извършването на бизнес сделки по електронен път чрез Интернет, вместо чрез физическото участие или присъствие на страните. Трябва да се отбележи, че електронната търговия осигурява огромни, а понякога и немислими досега възможности, в т. ч.:

Електронната търговия свързва участниците в електронните пазари от много продуктови категории и добавя стойност, като прави търговията по ефективна. Изследванията показват, че в електронната търговия разходите могат да намалеят между 10 и 20% и да се предложат по ниски цени на купувачите.

Една от технологичните промени, която влия на електронната търговия и я прави реализуема, е възможността за дигитализация на продуктите и услугите. В случая под дигитализация се разбира възможността за преобразуване на физическите продукти (музика, носители на програмни продукти, документи, книги, развлекателни продукти и услуги, консултация, плащания и т.н.) в цифрови продукти, представени като последователност от байтове, които могат да се пренасят, съхраняват и копират дистанционно чрез компютърни мрежи.

…………………………………….

1.4. Елементи на електронната търговия

Ако възнамерявате да продавате нещо на определен кръг клиенти, то точно това нещо е сърцевината на целия смисъл. Така, че вие трябва да разполагате със стоки и услуги за предлагане. Тези стоки и услуги може да бъдат или собствено производство, или закупени директно от производителя или от някой дистрибутор. Тук няма различия с традиционната търговия.

Необходимо е да разполагате и с място за извършване на търговията, т.е. там от където ще продавате тези продукти. В традиционната търговия такова място се явява самият магазин, или склад за продажби на едро. В тези случаи това място има физическо измерение и е налице физическото присъствие на купувача и продавача. Възможно е клиентът да разгледа изложените стоки, да се информира за тяхното качество и цена и да си отиде, като по-късно да реши дали да купи или не определена стока.

Има места, които са чисто виртуални, например такова може да бъде телефон за приемане на поръчки за купуване на стоки от каталог. В този случай купувачът и продавачът не се срещат, не се виждат, а разговарят, при което купувачът заявява желанието си да купи една или друга стока. Преди това обаче купувачът е видял стоката по каталог и знае какво да си поръча.

И при двата традиционни начина за търговия, в момента на извършване на сделката продавачът и купувачът встъпват в контакт, т.е. те са ангажирани по едно и също време.

Ето тук идва първата особеност на електронната търговия. Мястото за пазаруване се явява самият уебсайт. Хората го посещават, разглеждат продуктите като в каталог, само че електронен, харесват си една или друга стока и когато решат да закупят нещо те го купуват.

………………………………..

Електронните стокови борси в нашето Интернет пространство са само няколко, като почти всички са в началото на своето развитие.

Електронните финансови борси на практика са покупко-продажбата на ценни книжа, които включват акции, облигации, опции и фючърсни сделки. Много финансови борси имат специфично местоположение, където се реализира търговията. За да бъдат търгувани акциите на компаниите на тези борси те трябва да бъдат регистрирани и да се съобразяват с определени изисквания. Възможно е да се въвежда нова информация за пазара, веднага след възникването й тя да се реализира, позволяват бързо да се реагира и да се вземат решения за действията на търговците на борсата. При електронните системи има внедрени програми, които при всяка промяна на параметрите, на показателите определят какво действие да се извърши (тоест да се купува или да се продава). Това е команда от компютъра и след нея се задейства сделката или компютъра сам я реализира. Така се задействат други търговци или техните компютри и се получава верижна реакция, която се изразява в сключване на голям брой сделки още в първите минути на новата информация в борсовия пазар. В резултат на това в 1 борсов ден могат да настъпят много промени в цените и изтъргуваните количества борсови активи в сравнение с традиционно приетите подходи при обработка на информацията. Що се отнася до действащата борсова система у нас задължително всеки участник трябва да се запознае с приетите вече правни уредби за борсите.

.........................................

Електронната търговия е най-вероятното направление, в което ще се развива съвременният маркетинг от гл. точка на промоцията и продажбите, както и съвременната логистика от гл. точка на обработването на поръчките. Добре моделираната ЛИС и маркетингова управленска информационна система трябва да третират електронната търговия като свой интегрален дял, предвиждайки обратни връзки от всички подсистеми.

Представянето на новите продукти по този начин е най-евтино и ефективно. Предварително създадените въпросници, които се попълват от потребителите, дават качествена информация за успеха на продукта, неговите недостатъци, промените, които трябва да се направят, приемането му от купувачите и др.

От още по-голямо значение е възможността за online продажба на поръчките. Качествената логистична информационна система ще позволи лесно въвеждане на базите данни, директното свързване с тях и достъпността им в Интернет, разбира се, с прилагане на съответно ниво на сигурност и защита.

Предимствата от този начин на продажба са огромни. Купувачът винаги има пред себе си актуалното състояние и по този начин се избягват грешки, като например приемане на поръчка за продукт, който липсва в запасите; погрешно договаряне на цени и др. Освен това са осигурени и данни относно характеристиките на продуктите, техни снимки или видео презентация при наличието на нужда, както и относно избора на десени и цветове. Малко по-сложните решения трябва да позволяват и разширяване на тези възможности за специалните потребители, като търговските представители, дилърите и по-големите бизнес партньори.

С тяхното разкриване посредством използването на пароли или други подобни механизми, системата трябва да им осигури специални условия за ползване на данни, които не са достъпни за останалите потребители, автоматично да генерира отстъпки и да позволява други ползи. За оперативното и тактическо логистично управление, системата генерира отчети за брой посещения, реализирани продажби, образци с обратна информация от посетителите, както и доклади относно физическите дейности свързани с логистиката и доклади за финансово-счетоводната ИС.

Неоценимо значение за топ мениджмънта на индустриалната система има цялата синтезирана информация и диаграмите, които могат да бъдат ползвани като изходни параметри от системата за електронна търговия.

…………………………..


Използвана литература:

 1.  Guerrilla маркетинг - нестандартно мислене за увеличаване на печалбите (http://internetreklama.com/web-marketing/guerrilla/).
 2.  www.bulbay.com
 3.  Auction.bg
 4.  Оkazion.bg
 5.  AdAuction.com
 6.  Пазаруване онлайн”, PC World, бр. 12, 2006 / рубрика Мрежи.
 7.  1001s.net (http://www.1001s.net/)
 8.  Dir.bg (http://www.dir.bg)
 9.  http://www.epay.bg
 10.  http://www.geology.bas.bg/bgeshop.html.
 11.  Жанет Найденова, “Три стратегии за онлайн успех”, 20.06.2005 г. (http://internetreklama.com/search-engines/3-online-strategy/)
 12.  Какво е Интернет търговия?”, 2002 г. (http://ecom.edabg.com/bg/ebus/all.php)
 13.  Елементи на електронната търговия” (http://www.eproekt.com/conception.aspx?cat=5)
 14.  Сандрини-А (http://www.sandrini-a.com/)
 15.  911 (http://911.bg/)

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Ключови думи:

електронна търговия, електронен магазин, уебсайт, онлайн пазаруване, електронни търгове (аукциони), електронни борси, логистика, логистични услуги, правила за откриване на електронен магазин


Търси за: електронна търговия | електронен магазин | уебсайт | електронни търгове | аукциони | електронни борси | логистика

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker