Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

 „Интернет икономиката ще доминира”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Систематизирайте причините за по-ниските цени на стоките и услугите, предлагани чрез Интернет. 5

2. Какви промени в поведението на потребителите се наблюдават в резултат на настъплението на интернет икономиката?. 7

3. Какви нови моменти има в съдържанието и методите на ценови проучвания в интернет икономиката. 8

4. Маркетингова концепция за преминаване към онлайн търговия на фирмата, в която току – що сте  постъпили на работа. 10

5. Стратегия за развитие на интернет базирана търговия на фирма „Сириус” ЕООД - Пловдив. Стъпки на изграждане и развитие на детска серия облекла с марка „Чиполино”. 10

Използвана литература:. 13

Въведение              

            Нарастването на Интернет икономиката е важно не само заради анализирането на новите бизнес възможности, които се откриват, но и за да наблюдаваме на какви съответни промени е възможно да сме свидетели във физическата икономиката. Един от най-важните аспекти на всяка икономиката е величината на нарастване Тази величина се наблюдава чрез общото производство вътре в икономиката. Например промяната в брутния вътрешен продукт (БВП) е важен индикатор за ръста на цялата икономика. Освен това БВП на глава от населението измерва общата продуктивност на труда в една икономика

            С развитието на световната компютърна мрежа и неизбежната й комерсиализация в ежедневието на хората се появиха множество нови понятия. Термини, като електронна търговия (E-commerce), електронен бизнес (E-business), електронна услуга (E-service) и електронно обучение (E-learning), придобиват все по-голяма популярност в съвременното общество. Самата комбинация от думи подсказва основата, която става причина за това бурно развитие и поява на нови направления в икономиката - виртуалната среда на Интернет. Присъствието на частицата "е-" пред всеки от термините подсказва, че става въпрос за процеси, протичащи през електронна мрежа, в случая Интернет.

В Националната стратегия за електронна търговия, одобрена от Министерския съвет на Република България през 2000 г., е формулирано следното определение:

"Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и  обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция независимо от сферата на дейност, отрасъла, държавата и прочее."

            Е-търговия - бизнес транзакции, извършвани в реално време посредством телекомуникационни мрежи. Този термин има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. При електронната търговия няма предварителна уговорка между страните - клиент и продавач. Тя се осъществява през Интернет чрез използването на всички технологии или комбинация от тях, създадени за размяна на данни (e-mail), достъп до данни (чрез обществени бази данни или електронни бюлетини) и запис на информация (чрез използване на различни машини).

            Много хора не могат да разграничават е-търговия и е-бизнес - е-бизнесът е повече от е-търговия. При е-бизнес технологиите не се използват само за продажби (което е основно за е-търговията), а за да се подобрят всички аспекти от бизнес процесите. В тази връзка може да се обобщи, че е-търговията обхваща отворените навън процеси, свързани с клиенти, доставчици и външни партньори. Тук се включват: маркетинг, приемане на поръчки, доставка, обслужване на клиентите, закупуване на суровини и материали за производството и снабдяване.       При е-търговията се създават нови бизнес модели и потенциал за увеличаване на печалбата или реализиране на загуби за сметка на новопоявили се конкуренти.

            Е-бизнес обхваща и е-търговия, но наред с това покрива и вътрешните процеси, като производство, управление на складови наличности, развитие на продуктите, риск мениджмънт, финанси, управление на познанието и човешките ресурси.

            Стратегията за е-бизнес е по-сложна, по-силно фокусирана върху вътрешните процеси и насочена към подобряването на ефективността, повишаването на производителността и намаляването на разходите.

Трябва да поясним и понятието е-услуги. Както подсказва името, е-услуги е най-разширеното понятие, което включва е-търговията и е-бизнеса. Спокойно може да се каже, че е-услуга е всяка услуга, която може да бъде предоставена по електронен път.

            Бързото напредване на Интернет базираните технологии и последващото изобилие на икономическа активност в Интернет ускоряват  обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика. Тя може да се опише като много IP-базирани мрежи, софтуерни приложения и човешки капитал, който кара мрежите и приложенията да работят заедно за online бизнеса и агентите (корпорации и индивиди), които са ангажирани в купуването и продаването на стоки и услуги по директен индиректен начин.

            Интернет икономиката обаче се различава от физическата икономиката по три ключови параметъра: информация, познания и скорост. Тези три, породени от Интернет фактора, дефинират нови начини за правене на бизнес чрез "взаимно изгодни отношения" с бизнес партньорите, знаейки и изпълнявайки желанията на клиентите, предвиждайки техните бъдещи изисквания и използвайки натрупаното от това онлайн общуване знание за създаването на нови стоки и услуги, определяне на цената и промоционалната стратегия, която съвпада с желанието на клиента да плати определена цена, а също и изграждането на базирани на Интернет общества и партньорство между фирмата и контактната и среда.

            Използването на Интернет като средство за мениджмънт на отношенията с клиентите и търговските партньори се превърна в новото тайно оръжие в Интернет икономиката.

            Докато физическите аспекти на всяка икономика са все пак базирани на суровините напр. Желязна руда, нефт и природен газ, при Интернет икономиката е коренно различно. Тази икономика разчита на високоскоростни Интернет мрежи и Интернет приложен софтуер (Интернет приложения) - нови конкурентни средства за бизнес посредничество, които увеличават ефективността на Интернет базираните пазари.

1. Систематизирайте причините за по-ниските цени на стоките и услугите, предлагани чрез Интернет.

            Автоматичната обработка на поръчките позволява снижаване на разходите от свиване на маржа /разликата/ и съответно намаляване на цената на краен клиент, което е доста добър стимул за развитието на този тип продуктова дистрибуция.

            В информационното общество всичко започна да се движи с голяма скорост. Продуктите стратегиите и цените зависят от нуждите на клиентите. Всичко започва да зависи основно от клиентите. Търсенето от страна на клиента директно въздейства върху дизайна на продукта, маркетинговите стратегии и цените. Поради факта, че традиционно маркетинга е свързан с клиента, информацията, която идва обратно от клиента в реално време трябва да достигне до подходящия отдел в компанията за да може да се реагира в реално време на всички промени в изискванията на клиентите.

            Интернет позволява на компаниите да реагират индивидуалните изисквания на клиента. Всички клиенти могат да бъдат третирани по избран от тях начин. Непосредственият маркетинг се превърна в стандарт за работата с клиентите в Интернет.

            Клиентите пазаруват по интернет поради следните причини:

1)     Разширяване на достъпа до стоки и услуги - в Интернет е възможно търговците да предлагат изключително широка гама от стоки, която физически не може да се представи в обикновен магазин, даже и в склад. Освен това е неизгодно за търговеца да държи наличност от множество артикули, равномерно разпределени географски - клиенти от места, където търговецът няма представителство могат да пазаруват от него по Интернет и да получават стоките, доставени до дома си.

2)     Оптимизиране на доставките - голямо удобство е възможността клиентите да поръчват комплексни доставки от различни видове стоки от едно място. В реалния свят често се налага различните видове стоки да се поръчват от различни търговци с различни организации за доставка и различен ценови режим.

3)     Достъп до услуги - множество услуги са специфични за Интернет и тяхното предлагане се разширява драматично с разширяване формите на плащане в Интернет.

4)     Удобство и бързина - пазаруването по Интернет е безспорно удобство със своята бързина на регистрация, възможност за проследяване на резултата от поръчките, евентуално доставки на място. Услугите в Интернет, които са платени се употребяват веднага след плащането. Безспорно най-важният елемент от бързината и удобството е формата на плащането. Ако поръчате стоки и нямате възможност да платите с карта по Интернет е необходимо при получаването им да платите или наложен платеж или предварително да се разплатите по банков път, което налага попълването на платежни документи и представянето им на място в банката. Това може и да е приложимо за доставка на стоки, но е изключително неудобно при продажба на услуги.

5)     Други причини:

-         Намалени рекламни разходи;

-         Намалени разходи за доставка (особено на стоки, които могат да бъдат доставяни по електронен път);

-         Намалени дизайнерски разходи;

-         Подобрено пазарно разузнаване и стратегическо планиране;

-         По-големи възможности за маркетинг, експортен маркетинг;

-         Еднакъв достъп до нови пазари;

-         Въвличане на клиентите в иновациите на продукти и услуги.

            Възможностите, които Интернет предлага за намаляване на разходите, може би не са толкова видими от гледна точка на една новосъздадена фирма, която продава само в Интернет; много други фирми обаче могат съществено да редуцират разходите си, като прехвърлят в Интернет някои основни елементи от дейността си.

2. Какви промени в поведението на потребителите се наблюдават в резултат на настъплението на интернет икономиката?

            Клиентите все повече се концентрират върху основния си бизнес и очакват много повече от обикновеното пренасяне на данни в електронния бизнес и от своите доставчици на комуникации.

            Електронните пазари се считат за движеща сила на всички разработки за електронна търговия.

            Е-пазарите са виртуално търговско място, в което разнообразни участници на пазара могат да се свързват през Интернет по всяко време на денонощието.       Електронната търговия на стоки и услуги между компаниите се осъществява през Интернет чрез търговски портали. Достъпът до електронните пазари е отворен за всички купувачи, продавачи и доставчици на услуги.

            Е-пазарите видоизменят традиционните взаимоотношения клиент / доставчик. Те поддържат цялата процедура по оформяне на цена, предлагайки широка гама от допълнителни услуги. Всички групи имат достъп до всички бизнес модели и се възползват от техните предимства. Те включват например онлайн търгове (аукциони), персонализирани каталози и др.

            Електронната търговия постепенно става неразделна част от икономическия живот на хората и е въпрос на време онлайн сделките да се превърнат в ежедневие за всеки от нас.

            Бизнес – към - бизнес е най-широко разпространеният тип е-бизнес. Той обхваща взаимоотношенията между различните компании и съответно неговият обем е най-голям, а и разнообразието и сложността му - също. Той е атрактивен за фирмите, тъй като оползотворява по най-добрия начин предимствата на електронните мрежи - спестява време, съкращава разходи и минимизира неудобствата от фактора "географско положение". В него се включва всичко - връзки между продавачи и купувачи, производство и предлагане на услуги.

            Отношения Бизнес – Потребител; Тези отношения наследяват обичайните връзки клиент - продавач. Тук те обаче се поставени на нови основи, поради спецификата на Интернет като среда за пазаруване и виртуален пазар.

            Най-типични представители тук са продавачите на дребно като Amazon, BarnsAndNoble, Sears&Sears.

            Отношения Потребител – Потребител; Тези отношения се срещат изключително рядко в реалния, физически свят и това е още едно доказателство за потенциалната мощ, която крие Интернет като средство за търговски отношения.

            Те възникват когато се съберат две страни, които не са обвързани с дадена търговска фирма и решават да направят транзакция на стоки и услуги срещу пари или други изгоди. Това се среща на специализирани, направени специално за целта брокерски сайтове. Това са аукционите (http://www.ebay.com/) или др. подобни места. Не е пречка срещата да стане на предназначен за съвсем друга цел сайт, но тези срещи са по-скоро случайни отколкото целенасочени както е в брокерските сайтове.

            Уточняването на цената често е на принципа на търговете или свободното договаряне. Поради тази причина тези места служат като фини индикатори на пазара.

            Промените в потребностите са свързани с промени в потребителските изисквания, като засегнатите от електронната търговия области са:

-   Маркетинг, продажби и промоция;

-   Препродажби, контракти, доставки;

-   Финансиране и застраховка;

-   Търговски транзакции: поръчка, доставка, плащане;

-   Продуктови услуги и поддържане;

-   Кооперативно развитие на продукти;

-   Кооперативна дистрибуция на продукти;

-   Използване на публични и частни услуги;

-   Бизнес администрация (концесии, лицензи, данъци, мита и др.);

-   Транспорт и логистика;

-   Автоматична търговия и дигитални стоки;

-   Счетоводство.

            Благодарение на Интернет, връзката между производители и крайни клиенти вече е директна и сравнително евтина. Функциите на търговците на едро и на дребно при е-търговията, вече се поемат от Интернет фирми или дори от самите производители.

3. Какви нови моменти има в съдържанието и методите на ценови проучвания в интернет икономиката.

            Интернет дава нови механизми без да изменя методите на ценообразуване. Предизвикателствата пред ценообразуването на електронните аукциони в Интернет е като на същински пазари, а именно – да се оптимизират разходите по самата продажба, да се снижи до определено ценово равнище определените стоки за аукциона и тези цени да представляват конкурентни предимства на един електронен аукцион спрямо друг.

            Възможностите, които Internet предлага за намаляване на разходите, може би не са толкова видими от гледна точка на една новосъздадена фирма, която продава само в Internet; много други фирми обаче могат съществено да редуцират разходите си, като прехвърлят в Internet някои основни елементи от дейността си. Бен Франклин е признал този източник на приходи, казвайки: „Спестеното пени е спечелено пени”. Няколко са начините, по които Интернет може да спомогне за намаляване на разходите, което от една страна ще намали себестойността на при ценообразуването, а от друга ще снижи пределната търсена цена за дадена стока или услуга.

            Ценообразуването може да бъде адаптирано за всеки посетител в Интернет. Възможностите за лесни промени в цените заедно с индивидуализирането на офертите насърчиха интереса към динамичното ценообразуване в реално време като "турбо версия" на традиционната ценова листа. Купувачите и сега получават традиционната оферта "вземи-или-остави". Но тези оферти могат непрекъснато да бъдат актуализирани на основата на непродаденото количество на склад, цените на конкурентите и характеристиките на купувачите.

            Има два модела на ценообразуване за поместване на реклама в Интернет. Рекламодателят заплаща сума, правопропорционална на размера на своя банер и на трафика в сайта, в който рекламира.  А другия е рекламата в Интернет  да се заплаща на брой “кликвания” върху банера на рекламодателя.

            Виртуалните и физическите канали могат да бъдат ефективно хармонизирани, в резултат на което се създава възможност за спестяване на средства, особено тези свързани със заплащането на човешкия труд. Голяма част от дейностите по осъществяване на сделката, които преди това са се извършвали от специално назначен за целта човек, може да се прехвърлят чрез Интернет върху потребителите. Тук се включва търсенето на информация, попълване на форми и т.н. Потребителите са съгласни да изпълняват сами тези задачи заради по-голямото удобство и контрол, който предлагат виртуалните канали за дистрибуция. Интернет е особено полезен за фирмите, които се занимават с каталожна търговия, тъй като той дава възможност за евтино разпространение на въпросната информация. Намаляване на разходите може да се получи и във връзка с поддържането на складова наличност и начините на доставка.

4. Маркетингова концепция за преминаване към онлайн търговия на фирмата, в която току – що сте  постъпили на работа.

            Погледнат от гледна точка на маркетинга, Интернет е необятно поле за развитие на нови похвати и за изява на фирмените маркетолози и стратези.  Най-важните му свойства – информационен, интерактивен, бърз и потребителски насочен го превръщат в мощно конкурентно предимство по отношение на задоволяване на потребностите на пазара.

            Тук обаче, действат нови закони и старите отъпкани пътища, добавят малко полезност към маркетинговия микс.  Необходимо е преразглеждане на вече съставените модели на работа и изработените и изпитани на практика маркетингови стратегии.  World Wide Web е в своите детски и юношески години, време на бушуване и установяване на закономерностите.  Най-добрия начин да се утвърди някой модел е метода на пробите и грешките, защото натрупания опит е все още малък .  Тепърва изследователи започват да сглобяват мозайката на мениджмънта и икономикса в Интернет.

            Интернет се доближава до модела на идеалната пазарна икономика – много и малки фирми участници ,свободно движение на информацията по множество начини.  Нещото от което най-много се нуждаят фирмите в този нарастващ хаос е една силна отличителна черта, която да ги прави по-добри и по-малко безлични.  Това е тяхното лице, тяхната запазена марка.  Всичко това се заключава в запазената марка  (brand name).

5. Стратегия за развитие на интернет базирана търговия на фирма „Сириус” ЕООД - Пловдив. Стъпки на изграждане и развитие на детска серия облекла с марка „Чиполино”.

            Фирмата, в която работя, се занимава с производство на детски облекла, с марка Чиполино.  Има голям обем залежала продукция в склада на фирмата. В същото време има достатъчно потенциални клиенти. Качеството на продукцията е много добро, но фирмата е позната само на пазара, в града в който се намира. Необходимо е да се запознаят по голям кръг от хора, който могат да се окажат бъдещи потребители на тази марка.

            Аз бих заложил на търговската маркетингова концепция, според която потребителите ще купуват по-интензивно от продукта на фирмата, ако на тях се въздейства със специални търговски техники, като подходящи начини на предлагане, активна реклама, ценови отстъпки, различни стимули и др. Тя се предпочита, когато се цели достигане на определен обем продажби; основните форми на въздействие се свеждат до различни стимули на продажбите; налице са достатъчно потенциални клиенти.

            Търговската концепция има за цел да активизира търсенето и да привлече потенциалните купувачи.

            Ще положа най- много усилия в интернет рекламата, която се използва по начин, характерен за телевизионната и дори за печатната реклама – цели се изграждане на имидж, което в определен момент да е основа на действие от страна на аудитория.

            Основните предимства на рекламата по Интернет са следните:

1)     Интернет е събрал в себе си всички най-важни свойства на информационни системи. Като водещи отличителни черти се явяват информационното изобилие, Интерактивността и информационното “издърпване”, даващо възможност процесът да се контролира от потребителите, а не от предоставящите информация.

2)     Бързо предаване на рекламата с възможности за текущо актуализиране.

3)     Разходите за разпространение и за достъп до потребителите са много ниски.

4)     Възможност за насочване с много голяма точност към определена част от целева аудитория.

5)     Интернет е единствената медия със симетрия на обратната връзка, което означава, че клиентът може да отговори незабавно чрез медията.

6)     Несравними по отношение на другите медии възможности за следене на рекламно въздействие.

7)     Посланието може да се предаде на няколко езика.

8)     Използването на Интернет като среда за разпространение на рекламни послания оказва значително влияние върху положителен имидж на фирмата.

            Недостатъците:

1)     Ограничен обхват в сравнение с другите медии. Все още Интернет е неподходящ като основна медия за рекламодатели, които целят да достигнат широката аудитория.

2)     Многобройни “съперници” за вниманието на потребителите в лицето на другите статии и реклами, разпространявани чрез мрежата.

3)     В Интернет се наблюдават два основни начина на навигация: преднамерено търсене, което е целево ориентирано и “сърфиране”, което не е вътрешно мотивирано.

4)     Характерните за Интернет хипервръзки могат да създадат по-персонифицирани реклами. Ако те обаче не са използвани както трябва, могат да доведат до дезориентация и объркване на потребителя.

5)     Малкото бариери за влизане в медията и липсата на контрол над съдържанието означават, че качеството и достоверността на информацията е много по-важен, отговорен и труден въпрос за Интернет реклама, отколкото при масови медии.

6)     Цените за поместване на рекламата са много ниски, но пък няма гаранция, че поместеното съдържание ще бъде видяно от всеки клиент.

Рекламодателят е заинтересуван да направи рекламата си атрактивна, за да има повече посещения.

Истинската сила на Интернет се състои във възможността фирмата да достигне до клиенти, които се намират извън настоящия географски район, в който тя функционира. Ако чрез Интернет вие сте получили възможност да предлагате продукти и услуги извън вашия географски район, то вие вече сте час Рекламните разходи са сравнително по-ниски за някои видове търговска дейност, особено ако пазарната ниша е ясно определена.

Използвана литература:

1.       Саймън, К., „Как да прави м бизнес по Интернет”, издателство „Сиела”, София, 2000 г.;

2.      Михайлов, Г., „Етапи и развитие на електронната търговия”, „РАН Дизайн”, София, 2001 г.;

3.      Амор, Д., „(Р)еволюцията на Е-бизнеса” (2000), ИК „ИнфоДАР”, София, 2000 г.;

 


Търси за: интернет | икономика | търговия | търговия | услуга | цени | стоки | услуги | разходи | потребности | потребителски изисквания | стратегия | предимства | недостатъци

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker