Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Външнотърговски операции

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Основни видове е-бизнес. 3

2. Интернет реклама. 6

3. Отношения между субектите  е-търговията. 8

Заключение. 12

Използвани литературни и информационни източници:. 13

………………………………………………………………………………………

3. Отношения между субектите  е-търговията

Отношенията в е-търговията възникват между субектите (купувачи - продавачи). Тези отношения могат да бъдат обособени в четири групи:

І-ва група – Бизнес към бизнес - тези отношения в е-търговията протичат между отделните компании в процеса на производството, разпространението и поддръжката на техните продукти.

Бизнес към клиент – осъществяват връзката между субектите на е-търговията и крайните потребители на стоки и услуги. Чрез тези отношения се реализират целите на фирмите, чиито продукти и услуги са насочени към крайния потребител.

Потребители към потребители – тези отношения са проявление на възможностите на средата за комуникация между потребителите в е-търговията. Тези отношения се наблюдават най-явно в организираните среди в мрежата, в които се осъществява продажба на използвани вещи между физическите лица. Сделките, които сключват потребителите помежду си, стават по електронен път и са част от отношенията “потребител към потребител”.

Бизнес към публична власт – тези отношения се осъществяват във връзка с предоставянето на административни услуги от държавата към субектите на е-търговията чрез използване на голямата комуникационна среда.

……………………………………………………………………………………

Използвани литературни и информационни източници:

1.      Каракашева, Л., „Международен бизнес”, Призма, София, 1998 г.;

2.      Каракашева, Л., Б., Маркова, „Фирмен външнотърговски бизнес”, Призма, София, 1996 г.;

3.      Търговски закон

4.      Закон за електронната търговия

5.      http://baet.net/    

6.      http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/chapter2.html

………………………………………………………………………………..

            Темата е изготвена на 12.03.2011 г.

            Най новата информация е от 2007 г.

            Ключови думи: интернет, е-бизнес, е-търговия, e-mail, реклама, банер, клиент, потребител, публична власт, търговски закон, електронен подпис

 

 

 


Търси за: интернет | бизнес | търговия | mail | реклама | банер | клиент | потребител | публична власт | търговски закон | електронен подпис

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker