Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

Тема:

“КАЧЕСТВО-ЦЕНИ-РЕНТАБИЛНОСТ-ЕФЕКТИВНОСТ”

СОФИЯ 2004


Съдържание

УВОД…………………………………………………………….….....................1

ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ

КАЧЕСТВОТО - УСЛОВИЕ  ЗА “ИЗЛИЗАНЕТО” НА  СТОКИТЕ  НА  ПАЗАРА………………………………………………………………..............…3

 1.  Същност на качеството на продукцията и нейните характериситики……………………………………………………........5
 2.  Показатели за  качество на продукцията………………….……........6

3.УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ……………………………….........9

    3.1. Система за качество………………………………………………..........9

    3.2.. Модел за обезспечаване на качеството………………………...........9

    3.3.“Спирала на качеството”…………………………………………........10

3.4. Обезпечение на качеството……………………………………...........11

3.5. Управление на качеството……………………………………….........11

   3.6.  Подобряване на качеството……………………………………..........11

   3.7.Структура на системата за качество…………………………….........11

   4. Стандартизация на продукцията...................…………………….........13

   4.1.Същност……………………………………………………………...........13

   4.2.Функции на  на стандартизацията ……………………………..........14

   4.3. Обекти на стандартизация……………………………………….........15

   4.4. Нормативни документи…………………………………………......15

   5. Качеството и цената…………………………………………………........16

ЦЕНИТЕ - ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА КАЧЕСТВОТО…..........................17

  1. Място на цената икономиката……………………………………….......... 17

 1.  Методика за опредляне на изходната цена…………………….........18
 2.  Установяване на задачите на ценообразуването……...…...........20

  2..2. Определяне на търсенето………………………………………...........20

  2.3. Оценка на разходите за производство…………………………..........21

  2..4. Анализ на цените на конкурентите………………………….............22            

  2.5. Избор на метод на ценообразуване……………………………...........22

РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ- ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНЯВАЩИ ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА………………………..........................................27

 1.  Същност на рентабилността ………………………….........................27
 2.  Същност на ефективността…………………………..…......................27
 3.  Задачи на анализа на показателите за рентабилност и ефективност……………………………………………...........................28
 4.  Основни принципи и изисквания………………..….........................28
 5.  Етапи на анализа на покзателите………………….........................…29
 6.  Методи за анализ на рентабилността и ефективността.................30

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Представяне на Софарма ……………………………..................................32

Качеството- необходимо условия за оцеляване във фармацевтичната индустрия……………………………...…...35

Системи за управление на качеството.......................………………......…35

 1.  Стандарти от серията ISO……………………………………….......35
 2.  Добра Производствена Практика- GMP…….............………........37

   2.1 Обект на нормативно регулиране……………………………......…37

   2.2. Ползи и предимства от въвеждането на GMP………………........38

   2.3. GMP и управлението на качеството в СОФАРМА……………....38

Анализ и оценка на ценовата политика на СОФАРМА АД……………………………………………………….................................44

 1.  Ценови цели на фирмата………………………………................…44

   2.Aнализ на конкурентната среда……………………….......................44

   3. Анализ  потребителите на лекарствени продукти.....................46

   4. Анализ на цените продуктите на СОФАРМА……….....................47

   4.1. Анализ на  цените  на ампулни форми……………......................48

   4.2. Анализ на цените на таблетните форми……………...................64

   4.3. Анализ на цените на сиропните форми……………....................75

   4.4. Анализ на цената на мазилковите форми………….....................78

    

РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ-ПОКАЗАТЕЛИ ПРЯКО ОБВЪРЗАНИ С ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ.............................................................................81

1. Рентабилност на приходите от продажби...............................................81

2. Анализ на рентабилността на база приходи и ефективност на база приходи.....................................................84

3.   Коефициент на ефективност на разходите...........................................90

4. Индивидуална рентабилност   и ефективност  на продукцията......93

4.1. Анализ на анпулни форми.......................................................................93

4.2. Анализ на таблетни форми....................................................................103

4.3. Анализ на сиропни форми.....................................................................108

4.4. Анализ на мазилковите форми..............................................................110

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................112

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА......................................................................116

УВОД

Пазараната икономика  поставя специфични изисквания пред стопанските субекти. Те са свързани, от една страна  с общите условия  за развитие на националната икономика, а от друга -с условията на организацията и дейността на отделните стопански звена. Това налага съществени изменения в икономиката на всяка организация, обособени от конкретните изисквания на пазара.

В условията на пазарна икономика и засилена конкуренция всяко управленско решение трябва да се базира на обстоен анализ на жизнено важни за съществуването и просперитета на фирмата показатели.

Стоката-това е главният обект на пазара. Той притежава стойност и потребителна стойност(ценност), притежава определено качество, техническо ниво и надеждност, зададена за потребителя стойност и др. характристики. Именно в стоката намират отражение всички особености и противоречия в развитиетио  на пазарните отношения в икономиката. Стоката- това е точният индикатор за икониомическата сила и активността на производителя. Действеността на факторите, определящи позицията на проиводителя  се проверява в  процеса на конкурентното съперничество  на стоките в условията на развит  пазарен механизъм, позволяващ да се изявят отличията на даденaта стока спрямо стоката-конкурент, не само  по  отношение на степента на съответствие на конкретната  обществена  потребност, но и по разходите за нейното удовлетворение. Стоката трябва да удоволетворява, не само потребителите , но и нейните производителите са заинтересовани от доходността, която тя им носи.

      Разкриването на връзката качество-цени-рентабилност-ефективност разкрива мястото на стоката на пазара, какво допринася тя за потребителите и какво за производителите. Тези четири показателя се надграждат стъпаловидно един над друг и в стъщото време “преливат” един в друг и по всеки от тях може да се съди за нивото на останалите. Всеки един от тях не може да съществува без предходния по веригата.  За осигуряването на качеството на стоката се влагат разходи. А тези разходи после се отразяват в цената. Добре формираната цена на база на доброто качество e предпоставка за навлизането на пазара и завладяването на широки пазарни ниши. Това от своя страна гарантира постепенно нарастване на продажбите, което е свързано с по-висока рентабилност и и ефективност на продукцията.

     От важно значение е , не само как се променя цената и каква е еластичността,  а и самото ниво на цената, като парично изражение.

Тя изразява качеството на стоката, но тя трябва да е съобразена с конкурентните аналози, икономическите условия и покупателната способност  на потребителите. Не винаги нарастването на един от показателите гарантира, нарастването на следващия след него по веригата. Тези особености се определят спецификата на икономическото развитие на страната.

      Тъй като в настоящата тема ще бъдат разгледани лекарствени продукти, при които няма място за ниско или средно качество и напълно свободно ценообразуване личи ясно неразривната връзка между показателите. Цената задължително тук отговаря на качеството, защото потребителя в случая е воден в решението си за покупка от най-важният инстинкт-този за самосъхранението, за здравето и в случая той не е просто потребител, а се нар. “пациент”. Той се стреми да закупи на всяка цена най-качествени продукт и покупката не търпи отлагане или размишления във времето. Затова на натиска за високо качество успяват да се справят, само най-добрите производители. По тази причина на фармацевтичния пазар те са малкo на брой и са олигополисти, които  се борят помежду си, чрез цени и асортиментна структура, коятода задоволи потребителя. Успехът им  се доказва, чрез рентабилността на продуктите и тяхната ефективност.

За да  се докаже връзката между показателите, всеки от тях трябва да се анализира подробно, за да се открият основните  елементи които ги свързват.

.....................................

Представяне на Софарма

Създаването на СОФАРМА свързано с историята на фармацията в България, когато през 1933г. група аптекари основават първата производствена лаборатория за галенови  препарати на Българското аптечно-кооперативно дружество с първите производства на екстракти, тинктури, ампули, таблети и други лекарствени форми. Пряк наследник на тази лаборатория се явява “Софарма”.

От 1942 г. лабораторията прераства във фабрика “Галенус”. Тя е първото на Балкански полуостров модерно промишлено предприятие за лекарства, което се конкурира с реномирани германски и швейцарски фирми.

След национализацията през 1947 г. фабриката става най-големият държавен производител на медикаменти и почти изцяло покрива острите потребности на следвоенна България от антипиретични, аналгетични лекарствени препарати, сулфонамидни, антиинфекциозни средства, туберкулостатици и т.н. През 1953 г. фабрика “Галенус” се преименува на Химико-фармацевтичен завод (ХФЗ). През 1956 г. с производството на първите 16 тона Амидофен субстанция се поставя началото на органичния синтез не само на завода, но и във фармацевтичната промишленост в страната. През 1965 г. под покрива на софийския завод става обединението и консолидацията на държавните химико-фармацевтични предприятия в България във външно търговска организация “Фармахим”. По това време ХФЗ прераства в Химико-фармацевтичен комбинат (ХФК).

Преобразованията продължават - дъщерна фирма “Софарма” (на държавна фирма “Фармация” - Дупница), през 1991 г. - еднолично дружество с ограничена отговорност.

От 04.04.1994 г. “Софарма” ЕАД е със статут на Акционерно дружество с държавно имущество и предмет на дейност:”производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и чужбина”.

От 25.06.1996 г. “Нивалинфарма” ЕОД  се влива в “Софарма” ЕАД и с това се допълва предмета на дейност с научно-изследователска дейност в областта на фитохимията.

От 15.04.1997 г. “Софарма” ЕАД става акционерно дружество - “Софарма” АД, като запазва съществуващия си предмет на дейност.

От септември 2000-та година “Софарма” АД е вече частна фармацевтична компания, налагаща ново, съответстващо на световните стандарти качество. След приватизацията на фирмата 86,76% от “Софарма” са собственост на “Елфарма” АД.

Претърпяла различни метаморфози в своето развитие, днес “Софарма” е един от основните производители на медикаменти и субстанции за хуманната медицина на територията на страната.

Производствената дейност на фирмата включва няколко основни направления

- Лекарствени продукти - общо 160 асортимента в

разнообразни лекарствени форми: инжекционни разтвори, таблетки, мази,  супозитории, капки, сиропи, лиофилни прахове за инжекции, изграждат номенклатурата на компанията, чиято ценностна приоритетна насока е грижата за човешкото здраве.

- Синтез на лекарствени вещества - собственият синтез на лекарствени вещества и производството на готови лекарствени форми създават възможност за затваряне на цикъла суровина-готов продукт.

- Фитохимично производство - съобразявайки се със световните тенденции и залагайки на най-ценния източник на здраве и жизненост - природата, фирмата произвежда на базата на растителни суровини своите оригинални препарати - Нивалин, Табекс, Трибестан.

- Гама стерилизация - цехът за гамастерилизация е единственият в България промишлен стационарен източник на облъчване (Кобалт 60), с модерна поточна линия и изключително добра хомогенност на облъчващия поток, отговарящ на изискванията на Добрата Радиационна Практика.

Номенклатурата на “Софарма” АД е изградена от медикаменти от почти всички фармакотерапевтични групи, като най-голям дял имат болкоуспокоителните, сърдечно-съдовите и гастроентерологични лекарствени средства.

Основните функционални мощности на компанията са концентрирани на 3 площадки с обща разгърната застроена площ от 91,8 хил.кв.м. Производствената структура е изцяло изградена и осигурява ефективна базисна дейност посредством 2 синтетични цеха и 5 цеха за готови лекарствени продукти, както и съвременно оборудвани лаборатории.

В единна симбиоза функционират производствени звена, Център за научно-изследователска дейност и иновации, маркетингова и търговска структура, които изграждат цялостна корпоративна система и се превръщат в гарант за качество и надеждност.

Грижата за човешкия живот и здраве е благородната мисия, която “Софарма” отстоява вече 70 години.

Цели на фирмата са умерена ценова политика и широка достъпност на продуктовата гама, ефективно и коректно посрещане на нуждите и търсенията на потребителите,  навлизане на нови пазари, лоялност към своите клиенти и партньори.

...................................

Използвана литература (9 източника)

Темата съдържа таблици и графики.

Темата е изготвена 01.2004г.


Търси за: показатели качество стоките | управление качеството | стандартизация продукта | ISO | добра производствена практика | GMP | цена | рентабилност | методи анализ | Софарма АД

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker