Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


КУРСОВА    Р А Б О Т А

На тема: 

Изследване на потребителското поведение в търговски обект ”Ramstore - Дървеница”

Съдържание:

 1.  Обща характеристика на търговски обект “Ramstore-Дървеница”.
 2.  Изследване динамиката на потребителския поток.
 3.  Обща оценка на интериора и екстериора.
 4.  Оценка равнището на търговско обслужване.
 5.  Изследване мотивите за покупка.
 6.  Изследване влиянието на цената като мотив за покупка.
 7.  Изводи и препоръки за развитието на бизнеса на изследвания обект.

Откъси:

.................................

 1.  Обща характеристика на търговски обект “Ramstore-Дървеница”.

Проведеното проучване върху мотивацията на потребителите в търговски обект ”Ramstore” , намиращ се в квартал Дървеница в София. В проучването са използвани класическите методи на изследване, преди всичко чрез дискриптивния метод на допитване - полуструктурирано интервю, метода на наблюдението и анкета. Проучването е проведено в реални условия на търговския бизнес. Изследваните единици, от които е формирана проста случайна извадка, са подбрани чрез подхода ”лотариен подбор” и са разделени на три възрастови групи - до 30 години, от 30 до 50 години и над 50 години. Наблюдението е извършено в различни часове на деня, за да се отчете различната натовареност на потребителския поток.

Магазин ”Ramstoree отворен през месец септември 2002 и е част от международна веригата. В България има два магазина като стоковия капацитет и броя на персонала във всеки от тях е различен. Този в Дървеница е специализиран за продажба на хранителни стоки и стоки от първа необходимост

Изследвания търговски обект е представител на така наречения среден клас и предлага на своите клиенти хранителни стоки в разделени в 10 отдела - Замразени храни, Млечни продукти, Месо и месни произведения, Хляб и хлебни изделия , Консерви, Захарни изделия, Алкохолни и безалкохолни напитки, Щанд за продажба на мобилни апарати, Козметика, Трикотаж. Персонала на магазина наброява 25 служители, чиято основна задача е да осигурят на клиентите пълния асортимент от предлаганите стоки и всякаква информация, свързана с тях. Посетителите се обслужват от 3 работещи каси, оборудвани с модерна техника. Стоките минават през скенери с автоматично отчитане на цената чрез бар-код. За клиетите, пазаруващи с кредитни, дебитни карти, магазина разполага с неоходимите устройства за плащане по банкоя път.

Отвън търговският обект е заобиколен табели и пана, които упътват посетителите от разстояние. Магазина разполага с безплатен паркинг. На специално табло пред входната врата се излагат промоционалните цени на различни стоки. По този начин посетителите получават ценна информация за тяхното пазаруване.

............................

 1.  Оценка равнището на търговско обслужване.

Как оценявате обслужването в магазин „Ramstore” ?

Таблица 3

Възраст

Възраст

Възраст

Оценки

До 30 години

От 30 до 50 години

Над 50 години

Много добра

0%

22%

0%

Добра

85%

66%

75%

Задоволителна

15%

12%

25%

Лоша

0%

0%

0%

Следващия въпрос от анкетата, предоставена на посетителите, бе свързан с равнището на търговско обслужване в обекта. Отново бяха използвани оценките „много добра”, „добра”, „задоволителна” и „лоша”. Най-взискателни към обслужването са „младите” купувачи - до 30 години и тези над 50 години, с което могат да се обяснят нулевите величини на оценката „много добра”. Едва 22% от клиентите на възраст от 30 до 50 години посочват тази оценка.

Равнището на обслужването се оценява като „добро” от преобладаващата част и при трите възрастови групи (85%, 66%, 75%). „Задоволително” смятат, че трябва да се определи търговското обслужване в магазин „Ramstore” 15% от „младите” купувачи, 12% от посетителите в зряла и 25% от тези в напреднала възраст (на 50 години).

.......................

 1.  Изводи и препоръки за развитието на бизнеса на изследвания обект.

Судейки по резултати от направеното проучване поведението на потребителите в магазин „Ramstore” могат да се направят следните изводи:

 1.  Търговският обект е изграден с относително добри интериор и екстериор, което е стабилна основа за бъдещето му подобряване и модернизиране. Не трябва да се забрява факта, че магазина отваря врати през месец септември 2002 и едва „прохожда”, за да отговаря напълно на изискванията на многобройните си клиенти. В това отношение е необходимо време за постигане на високото ниво, на което в пълна степен да бъдат задоволявани нуждите от покупки на всички посетители. Същото може да се твърди и по отношение на обслужването в търговския обект, което отново се оценява от преобладаващата част от изследваните потребители като „добро”. Тук несъмнено оказват влияние фактори като непрекъснато изменящото се положение на икономическото състояние на страната; инфлация, безработица и други, които създават множество трудности пред частния бизнес. С други думи собственикът на верига от магазини, предлагащи едновременно хранителни и нехранителни стоки, трябва много добре да прецени какъв брой персонал е необходим за обслужване на всеки един от обектите и по-важното има ли необходимите средства, за да се подсигурят хората. Ето защо понякога се налага да се работи в намален състав и да се покриват едновременно няколко сектора с предлаганите стоки, което несъмнено забавя и затруднява обслужването на един продължително силно протичащ клиентопоток.

.........................

Темата е изготвена 04.2004г

В темата няма посочени библиографски източници.

Темата съдържа таблици.


Търси за: обща характеристика търговския обект | методи изследването | полуструктурирано интервю | анкета | наблюдение | мотиви покупка | влияние цената | изводи препоръки развитието бизнеса

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker