Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Търговска марка на фирма“Рубела”

София 2004г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 2

УВОД 4

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА НА ФИРМА РУБЕЛА АД 6

1. Представяне на фирма Рубела АД 6

2. Маркетингова обкръжаваща среда на фирма Рубела АД 8

2.1. Пазарът на козметични продукти в България 11

2.2. Основни конкуренти на фирмата 15

3. Търговска марка на фирма “Рубела” 18

3.1. Словната търговска марка РУБЕЛА 18

3.2 Марки според формата и начина на използуване 20

ГЛАВА ВТОРА. ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА НА ФИРМА РУБЕЛА АД 23

1. Видове търговски марки в зависимост от техния обхват 24

2. Обхват на ТМ на фирма Рубела АД 26

2.1. Стоковата номенклатура на фирмата 26

2.2. Обоснованост на избор на обхват на ТМ на фирмата 31

ГЛАВА ТРЕТА. ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕХНИЯ СОБСТВЕНИК 35

1. Марки в зависимост от притежателя. 35

2. Обоснованост и правилност на решението на собственика на ТМ “Рубела” 36

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКАТА МАРКА. ФУНКЦИИ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА. 40

1. Юридически изисквания 40

2. Търговски изисквания при регистрация на търговска марка. 44

3. Функции на ТМ 47

3.1. Икономически  функции 47

3.2. Психологически функции на търговската марка 50

3.3. Юридически функции на търговската марка 51

ГЛАВА ПЕТА. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТМ НА ФИРМА РУБЕЛА АД 53

1. Стратегия за позициониране 56

2. Подходи за позициониране 60

3. Маркетингови инструменти за позицониране 63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 70

ПРИЛОЖЕНИЯ 71

Приложение №1 71

Приложение № 2 73

Приложение №3 74

Откъси:

.......................................

УВОД

Практиката на притежание на марково название е получила широко разпространение и днес голямо количество стоки го притежават. Това е особено важно, когато марката е позната и успешно утвърдена на пазара. Мотиви от емоционален характер, спазване на традицията или рекламната политика на ниво потребители, могат понякога да доведат до удачни промени в насока на увеличаване на продажбите. По същите съображения има обаче голям брой продукти, които се нуждаят от промяна както на запазената търговска марка, така и на опаковката си.

Мотивацията ми за избора на темата изхожда от трайните ми интереси в областта на марката и нейните особености. Актуалността на изследванията на брендинга в световен мащаб се доказва от нарастващия поток от публикаци по темата. Залагайки на изследването на една известна търговска марка в нашата страна се надявам да достигна до изводи и заключения показващи тенденциите в развитието на ТМ в България.

Настоящата дипломна работа има за цел изследване на основните характеристики на търговската марка на фирма “РУБЕЛА” АД, а също и функциите и обхвата на тази търговска марка.

При така формулираната цел можем да изведем следните задачи произтичащи от нея:

  1.  Да се даде обща характеристика на фирма Рубела и на ТМ Рубела
  2.  Да се изследва обхвата на ТМ Рубела
  3.  Да се анализира търговската марка на фирма Рубела в зависимост от нейното място като вид търговска марка
  4.  Да се разкрие съответства ли ТМ Рубела и нейните асортиментни марки на юридическите и търговски изисквания
  5.  Да се покаже позиционирането на ТМ Рубела сред конкурентите на българския пазар, какви подходи са използвани за позиционирането и какви маркетингови инструменти.

В Глава Първа са представлява обща характеристика на Търговската марка на фирма Рубела АД. Най-общо е представена дейността на фирмата. Очертана е маркетинговата обкръжаваща среда на Рубела. В отделен тематичен раздел е разгледана словната ТМ “Рубела”.

Глава Втора е посветена на обхвата на търговска марка Рубела.

Отделно са анализирани търговските марки в зависимост от техния обхват.

Глава Трета представлява описание на видовете търговски марки в

зависимост от техния собственик. Обосноваността на решението на собственика на ТМ “Рубела” представлява предмет на отделен анализ в тази глава.

Глава Четвърта обхваща изискванията към търговската марка и връзката им с функциите на Търговската марка. Направен е плавен преход от теоретичното разглеждане към конкретизацията върху ТМ “Рубела”.

Глава Пета показва позиционирането на търговската марка РУБЕЛА сред другите производители на козметика в нашата страна. Обоснован е подхода и маркетинговите инструменти за позиционирането.

Дипломната работа е онагледена с три приложения, илюстриращи позиционирането на търговската марка  “РУБЕЛА” спрямо другите конкуренти на пазара на козметични продукти, продуктовата листа на Рубела АД и графичното изображение на словната търговска марка RUBELLA.

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА НА ФИРМА РУБЕЛА АД

  1.  Представяне на фирма Рубела АД

"Рубелла" е водеща българска козметична компания с близо 20-годишни традиции в производството и търговията с хигиенни и козметични продукти. Нейната продуктова листа включва: средства за хигиена на устната кухина, средства за коса, козметика за лице и тяло, мъжка серия и декоративна козметика.

Фирмата непрекъснато разширява своя пазарен дял и заема ключови позиции както на вътрешния, така и на международните пазари. Годишно обемът на продукцията нараства с около 20 %. Компанията разработва и последователно реализира значими инвестиционни проекти, свързани с внедряването на нови технологии, реконструкция и модернизация на технологичното оборудване в основните производства. "Рубелла" притежава Сертификат за управление на качеството ИСО 9001 на "Лойдс Реджистър".

До 1998г. фирмата е била в състава на холдинга АСТЕРА. След 1998 година се отделя в самостоятелна фирма.

Заводът на "Рубелла" се намира в сърцето на Родопите - гр. Рудозем. Върху площ от 67 хил. кв. м са разположени цеховете на основните производства:

На същата територия са складовите помещения, пречиствателна, помпена, зарядна и електрическа подстанция, както и административната сграда на завода (фиг. 1). Централният офис на фирмата се намира в София.

"Рубелла" е единствената българска козметична компания, която разполага с модерни технологични възможности за осигуряване на напълно завършен цикъл при производството на пасти за зъби и кремообразни продукти в ламинатни туби. Производството на собствено ламинатно фолио и опаковки прави продукцията конкурентоспособна и е допълнителна гаранция за качество и сигурност. Секторът е оборудван с ново поколение високопроизводителни машини - NORDEN и Co PAC, които гарантират необходимия капацитет и възможности за реализиране на продукти под чужда търговска марка - Private Label.

Ежегодно компанията инвестира значителни средства за внедряване на нови технологии, за реконструкция и модернизация на производството, както и за опазването на околната среда.

Изследователската и внедрителската дейност на "РУБЕЛЛА" е подчинена на главната цел на компанията за създаването на качествени продукти, кореспондиращи със световните стандарти. Екип от висококвалифицирани специалисти разработва всеки отделен продукт на базата на съвременните научни постижения в областта на козметиката, съобразно адекватното технологично оборудване и регламентираните български и международни стандартизационни норми.

За всяка рецептура се създава специална формула, включваща прецизно подбрани активни съставки, които компанията осигурява от реномирани световни фирми - доставчици на суровини за козметичната индустрия. В това отношение пълноценно се използва и богатството на уникалната българска природа. Процесът на разработка се финализира със задължително тестване от акредитирани външни лаборатории и клиники чрез строг контрол на качеството и специфичните характеристики на продукта. Неговото внедряване се извършва при стриктно спазване на лабораторната технология в производствени условия от добре обучен и квалифициран персонал.

…………………….

Темата е изготвена  04.2004г.

Темата съдържа графики и таблици и приложения.

В темата са посочени 15 източника на информация.


Търси за: обща характеристика търговската марка | маркетингова обкръжаваща среда | обхват търговската марка | видове функции търговската марка | позициониране търговската марка

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker