Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Иновации и иновационна стратегия на фирмата.

София 2004

 СЪДЪРЖАНИЕ:

 1.  Що е иновация? Същност на иновациите.
 2.  Класификация на иновациите.
 3.  Видове иновационни стратегии.
 1.  Основни концепции в мениджмънта на иновациите.
 1.  Иновационни стратегии на фирмата.

Откъси:

........................

Иновацията е практическа реализация на научно-технически новости. За разлика от научните открития и изобретения, които са първото създаване на нещо ново, иновациите са:

          Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност. Освен това тя се свързва най-вече с развитието, растежа на фирмената дейност. Удовлетвореност, качество, ефективност, цени, време конкурентно способност са целите и резултатите от нейното осъществяване. Всяка реализирана идея, която въведена на пазара доставя такава полза на потребителя, че той е готов да заплати за нея или, въведена в дейността на фирмата, тя повишава нейната ефективност така, че отново доставя някаква полза на потребителя.

         Иновация са всички нови идеи, които могат да се трансформират в нови продукти, технологии, методи , структури, организация и др.

         За успеха на една фирма са необходими най-вече:

           Съществуват два различни начини за разглеждане на иновацията:

     I начин - стеснено. Тя е процес на превръщане на изобретението в търговско реализиран продукт;

      II  начин - разширено. Иновацията може да приеме много различни форми:

         Иновацията се базира или на чуждестранен опит, или на собствени проекти, които водят до материализация и комерсиализация на дадена идея. Тя се осъществява в национален мащаб, регион  или в отделна фирма. Полезният ефект от иновацията трябва да бъде доказан в потреблението.

         Според   ЮНЕСКО под иновация трябва да се разбира внедряването на патентоспособен продукт. Това е практическо внедряване  за пръв път на резултат  от научно откритие или техническо изобретение.

         От посоченото по-горе може да се направи изводът, че иновацията е могъщо средство за печелене на стратегическо предимство пред конкурентите. Нейната цел е да се реализират  резултатите на системата с повече ефективност.

         Изключително голяма и все по-нарастваща е ролята на иновациите за фирмите, защото чрез тях нараства способността им да произвеждат нови организационни продукти или да се променят начините на работа и се повишава производителността. Затова иновациите все повече се превръщат в постоянна конкурентна сила.

Чрез развитието и осъществяването на иновационната функция във фирмите, техните продукти, услуги  и процеси се поддържат винаги водещи в един конкурентен и променящ се пазар.    

...............................

По-важните иновации са систематизирани по следния начин:

 1.  Според степента на новост иновациите биват:
 2.  базови или истински /радикални/ иновации - отнасят се до новости,непознати дотогава в целия свят - обективно нова група продукти, методи или услуги, предлагани на пазара. Внедряването им води до голямо увеличение на пазара и продажбите, но е свързано с големи инвестиции, поради което възвращаемостта е умерена. Между изобретението и широкомащабното му приложение е налице лаг от 20 до 60 години.
 3.  последващи иновации - подобрения, променящи радикално базовите иновации съдържащи голяма степен на новост. Влиянието им върху производствената система намира израз в създаване на нови индустриални отрасли. Времевият лаг между инвестицията и широкомащабното й приложение е от 20 до30 години.
 4.  периферни /рутинни, добавени или модифицирани / иновации Технико - икономическо модифициране на известни или познати продукти, методи или услуги. Периферните иновации заемат малък дял от  фундаменталните изследвания, а приложението им обхваща значими модификации на съществуващото множество от потребности. Влиянието върху производствената система намира израз в създаването на нови индустриални производства. Времевият лаг е между 10 и 20 години.
 5.  Според характера на творческия процес иновациите биват:
 6.  първични иновации- представляват новост в световен мащаб .Тези нови продукти са първи по рода си и създават изцяло нов пазар. Те са нови както за фирмата, така и за потребителите. Пример за такива стоки са първата кола, първият лазерен принтер, първият домашен видеокасетофон.

............................

 1.  Водачество - фирмата се насочва към разработване и внедряване на уникални по природа иновации в по-малки маркетингови сегменти.
 2.  Усъвършенстване - иновационната дейност е насочена към копиране, адаптиране или закупуване на технологичен пробив.
 3.  Ниски производствени разходи - набляга се на иновации, водещи до ниски производствени разходи, големи обеми и производство с цел по-ниски цени.
 4.  Специализация - максимално ефективно производство чрез най-добри продукти и технологии в по-тясна специализация.
 5.  Конгломерат - фирмата /корпорацията/ притежава пакети от многобройни технологии и осъществява разширена експанзия на пазара.
 6.  Продаване на лицензи- прилага се предимно от малки фирми, готови да поемат риска на иноватори без обстойно проучване на пазара, а също и от големи фирми, чийто научен потенциал създава иновационни продукти и ги продава на други фирми.

..............................

Темата е изготвена 09.2004г.

Използвана литература (3 източника).


Търси за: същност класификация иновациите | видове иновационни стратегии | концепции мениджмънта иновациите | жизнен цикъл | крива опита

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker