Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Проблеми при използването на материалните ресурси в индустриално предприятие

2004г.

ВЪВЕДЕНИЕ

3

ГЛАВА ПЪРВА:

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

6

І. Същност на материалните ресурси.

7

ІІ. Класификация на материалните ресурси.

9

1. В зависимост от икономическото си предназначение.

9

2. В зависимост от възпроизводителността.

11

3. В зависимост от производственото си предназначение.

13

4. В зависимост от стадия на производството.

16

5. Счетоводна класификация на материалите като част от краткотрайните активи.

18

ІІІ. Материалопоглъщаемост на продукцията и ефективност на използването на материалните ресурси.

22

1. Същност на материалопоглъщаемостта и възможности за намаляването й. Главни ефекти.

24

2. Показатели за равнището на използване на материалните ресурси и показатели за ефективността на използването им.

26

3. Разработване бюджет на производството.

35

ІV. Пътища и фактори за повишаване ефективността на използване на материалните ресурси.

41

1. Внедряване на прогресивни конструкторски решения.

41

2. Усъвършенстване на прилаганите и внедряване на нови технологии.

43

3. Повишаване качеството с разширяване асортимента на материалните ресурси и произвежданите продукти.

46

4. Замяна (субституция).

49

5. Комплексно използване на материалните ресурси и използване на вторичните ресурси.

51


ГЛАВА ВТОРА:

АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛОПОГЛЪЩАЕМОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА НА ФИРМА “САЛВАМЕД” АД, гр. Сандански

53

І. Обща характеристика на предприятието.

55

1. Кратка история.

55

2. Текуща дейност, правен статут и предмет на дейност на фирма САЛВАМЕД АД.

57

ІІ. Маркетинг и маркетингова дейност на фирмата.

59

1. Представяне на продуктовия портфейл и осигуреност на фирмата.

59

2. Оценка на външната фирмена среда.

61

3. Маркетинговата дейност и разработването на нови продукти във фирмата.

64

ІІІ. Управление на фирмата.

66

1. Управление на човешките ресурси във фирмата.

66

2. Информационни канали, сравнителни предимства на фирмата и осигуреност на иновационната програма.

73

ІV. Иновационна програма и ресурстно осигуряване.

76

1. Обща част и представяне на проекта за развитие на фирмата.

76

2. Суровини и материали за производството. Производствена програма. Определяне на технологичния потенциал.

77

3. Етапи, през които преминават материалите и суровините, предвижвайки се от входа към изхода при производството на гипсов бинт.

79

3.1. Кратко описание на технологичния процес.

79

3.2. Специфични отделения и инсталации.

80

3.3. Изисквания към електроснабдяването и водоснабдяването.

84

V. Материалопоглъщаемост при производството на гипсов бинт във фирма Салвамед АД.

85

VІ. Икономическа оценка.

87

VІІ. Насоки за рационализиране дейността на фирмата и възможностите за технологични подобрения.

93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

100

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

102

Откъси:

......................

Въведение:

Динамичните промени в икономиката, увеличената глобална конкуренция, появата на нови пазари, поскъпването на природните ресурси, използването на нови и скъпи информационни технологии през последните десетилетия и новите по-строги законодателни мерки за опазване на околната среда естествено пораждат и нови управленски методи и концепции. Те целят по-гъвкаво, по-качествено и стопански ефективно производство, ориентирано не толкова към масовите потребители, колкото към пазарните потребности на отделните клиенти.

Глобализацията и либерализирането на пазарите, лесно преливащите се икономически шокове стават причина за затруднен достъп и оскъпяване на ресурсите. При тези условия иновациите, оптимизирането на производството и управлението на ресурсите са основните фактори за постигане на конкурентоспособност.

Материалните ресурси са от изключително значение за дейността на всяко едно предприятие, защото те са един от основните елементи формиращи себестойността на готовата продукция или услуга.

Тези активи носят стопанска изгода на фирмите и от тяхното качество и ефективно използване зависят крайните икономически резултати. Ето защо материалните ресурси трябва както да се оценяват, документират и отчитат навреме, вярно и целесъобразно в съответствие със законодателната и нормативната уредба в страната и чужбина, така и да се оптимизира тяхната употреба.

Мениджърите на дружествата, вземайки под внимание характера на дейността, икономическите условия и финансовото състояние на фирмата, сами определя кои от методите за управление на материалните ресурси да използват. От това зависи калкулацията на себестойността на продукцията, цената на изделието или услугата, а от там и цялостното финансово състояние на предприятието. Целта е индивидуалната финансово - счетоводна и производствена политика да бъде изградена така, че да се постигне оптимално управление на материалните ресурси.

Адекватното управление и навременния контрол дават възможност да се следи качеството на доставените материални ресурси, тяхното правилно и ефективно съхранение; да се наблюдава и контролира разхода на ресурси и съответните наличности в складовете на стопанската единица. Рационалната организация и ефективния контрол по използването им ще носят на фирмата все по добри икономически и финансови резултати в бъдеще.

В условията на пазарно стопанство управлението на материалните ресурси и контрола по използването им е една много важна и актуална тема. Преходът към пълни пазарни отношения, интегрирането в Европейският съюз и международна стопанска система са немислими без използването на общоприетите в световната практика методи и начини за управление и контрол.

Застъпената теза гласи, че правилно управление и контрол на използването на материалните ресурси е от първостепенно значение за конкурентоспособността на всеки един стопански субект.

Целта на настоящата разработка е да разгледа организацията и контрола по използването на материалните ресурси в новите, съвременни икономически условия. Обект на изследване е производственият процес и управлението на ресурсите в реална българска фирма.

За илюстрация като основен предмет на разработката е представено иновативното производство на гипсов бинт във фирма “Салвамед” АД, гр. Сандански. Обхванати и разгледани са различни въпроси, свързани с организацията по това специфично производство и управлението на материалните ресурси. Представена е основната маркетингова дейност, като се разглежда вътрешната и външната среда на фирмата.

.....................

1. Същност на материалопоглъщаемостта и възможности за намаляването й. Главни ефекти.

Ефективността на производствената дейност не може да се разглежда откъснато от проблема за рационалното използване на материалните ресурси.

Материалопоглъщаемостта е свързана с потребление и преобразуване на материални ресурси в продукти за производствено и лично потребление. Проблемът за рационалното използване на материалните ресурси в съвременните условия има голямо научно и практическо значение. Ако относителната материалопоглащаемост в натурално изражение остане непроменена, разходът на материални ресурси би трябвало да расте със същият темп, с който се увеличава продукцията. Ускореното икономическо развитие е възможно, ако се осигурява непрекъснато висок темп на нарастване на производителността на труда и се задоволяват нарастващите потребности от материални ресурси и особено от суровинно-енергетични ресурси.

Непрекъснато растящите потребности изискват постоянно увеличаване добива на суровинно-енергийните ресурси. В перспектива това става все по-сложно. Разходите за разкриване, добиване и обработка на изходните суровини се увеличават. Икономичното използване на материалните ресурси е един от решаващите фактори за повишаване ефективността на производството. Намаляване на разходите коефициенти на суровини, материали, горива и енергия спомага за повишаване на ефективността на производството. Така се осигурява възможност от дадено количество ресурси да се изработи повече готова продукция. Намаляването на относителните разходи на суровини и материали обикновено се съпровожда от подобряване използването на мощностите и внедряването на нови технологии. Например комплексното използване на суровините на основата на тяхната химическа преработка не само повишава извличането на полезните компоненти, но и подобрява работата на технологичното оборудване.

Трябва да се има предвид и това, че иновациите са причина през последните години потребностите от материални ресурси да се променят особено динамично. Традиционно използвани доскоро ресурси вече губят значение. Така например очакваното изчерпване на петролните залежи е причина цяла плеяда от учени да търсят още сега алтернативни ресурси. Трябва да се отдели изключително внимание към нови видове суровини и горива, на внедряването на пълноценни заместители и пълното оползотворяване на вторичните материални ресурси.

Намаляването на разходите на материални ресурси за единица продукция е главен източник за снижаване на себестойността на продукцията и решаващ фактор за повишаване ефективността на промишленото производство. Като съдейства за снижаването на себестойността на продукцията, икономията на материални ресурси оказва положително влияние върху финансовото състояние на стопанските организации, а също и за ускоряване обращаемостта на оборотните средства.

Намаляването на относителните разходи на материални ресурси при производството на средства на труда спомага да се сниши фондопоглащаемостта на продукцията и с това да се повиши ефективността на капиталните вложения. Всяко усъвършенстване на конструкциите на оръдията на труда, което при производителя намалява материалопоглащаемостта, води при потреблението на основните средства до намаляване на фондопоглащаемостта (пропускателната способност) на оръдията на труда.

Намаляването на относителните разходи на материални ресурси се отразява върху пропорцията: производствени задачи - продукция. При такова намаляване на разходите, необходимите производствени запаси от стоково-материални ценности ще нарастват в непрекъснатия възпроизводствен процес по-бавно от продукцията, което дава възможност за пренасочване от фонда за натрупване към разширяване на основните фондове в производствената и непроизводствената сфера.

В редица случаи намаляването на материалопоглащаемостта е непосредствено свързано с подобряване качествените показатели на произвеждания продукт. Това е особено характерно, когато с намаляването на масата на изделието се повишава неговото качество.

Намаляването на относителните разходи на материални ресурси е резултат на творческия труд на служители и работници, заети преди всичко в сферата на материалното производство.

......................

І. Обща характеристика на предприятието.

1. Кратка история.

САЛВАМЕД АД е създадена като клон на фирма "САЛВАДОРИ" през 1994 година. До 1999 г. нейното развитие е постигнато с 200 човека, 1500 м2 "Бяла стая", намираща се в град Сандански и е сертифицирана с "СЕ" марка 0373 от Instituto Superiore Santita Italiano.

Фирма САЛВАДОРИ е създадена през 1907 година от Луиджи Салвадори, който я ръководи почти 20 години, разширявайки размерите и пазарите й на регионално равнище.

Икономическата криза от 1929 година е преодоляна от Джорджо Салвадори чрез заем. През 1935 г., фирмата получава статут на официален доставчик на италианската армия и нейните болници що се отнася до снабдяването на стерилизирана марля. През 1942 г. фирмата придобива MASA - конкурент, разположен в Северна Италия. Това позволява на компанията да продължи растежа си към индустриалните зони на страната. Тази позиция по-нататък е засилена чрез създаването през 1942 г. на нова фабрика в Busto Arsizio, близо до Милано. Новата производствена единица подпомага още повече икономическото развитие на компанията, която трябва да спечели ново пространство за флорентинската си централа, която покрива 15 000 м2 разнообразно строителство, продължило до средата на 70-те години.

В късните 80 години новото ръководство, поело управлението на компанията след смъртта на Джорджо Салвадори, решава да инвестира 5 билиона лири /повече от 2.5 млн. евро/ в модернизация на заводите чрез въвеждане на технологични иновации и стандартизации, и качествено базирани производствени процеси, съгласно Директива 93/42 за производство на медицинските продукти на компанията.

След тази инвестиция, "Салвадори" започват да процес, целящ развитие навън, започвайки със споразумение за дистрибуция във Франция и създаване на дъщерна фирма в България, наемаща местна работна сила. Тази нова единица позволява на фирмата да задмине китайските и индийските доставчици като предложи на своите купувачи и дистрибутори по-добър качествен контрол и управление на доставките.

От 1995 г. фирмата се започва да се придържа към изискванията на ISO 9002 за придобиването на марка "СЕ". Придобиването на "СLEAN ROOM" позволява на фирмата да бъде сертифицирана през декември 1997 г. марка "СЕ" (Директива 93/42). Днес фирмата има оборот от 36 билиона лири (повече от 18 млн. евро) и се счита за една от трите най-големи и авторитетни италиански компании в този специфичен пазарен сектор.

Салвадори произвежда на площ от 15 000 м2 производствени единици с 1000 м2 "Бяла стая" широк кръг от стерилизирани медицински превързочни материали от памучна марля и нетъкан текстил, включващи компреси, лапаратомични салфетки, марлени бинтове и различни видове бусти и китове.

Суровината за базираните на марля продукти идва от Индия и има по-високи производствени стандарти от китайските конкуренти в същата област. Първо тя се обработва във Франция за избелване и увеличаване на абсорбционната и способност (това е основната обработка за подготовка на материала за медицинско използване). След това материала се изпраща в производствените единици във формата на рула с различна дължина (максимално 200 метра), варираща според вида на крайния продукт.

Нетъканите продукти са базирани на смес от 70% вискозни нишки и 30% полиестерни нишки, получавана чрез струи вода с високо налягане. Суровината идва от различни европейски доставчици, всички еднакво подходящи за качествения стандарт на крайния продукт. Крайните продукти са специфична материя, която осигурява способност за абсорбиране 2.5 пъти по-голяма от тази на натуралната памучна марля.

2. Текуща дейност, правен статут и предмет на дейност на фирма САЛВАМЕД АД.

Фирмата е регистрирана по ДДС с данъчен номер 1018045539. Данъчната й регистрация при ТДД БЛАГОЕВГРАД е от 05.10.1998 г.

Тя е има статут на Юридическо лице - Акционерно дружество (АД)

Основните й характеристики са:

φ Активност     Развиваща дейност;

φ Форма на собственост   Частна 100.00%;

φ Източници на финансиране са от собствена стопанска дейност - 100.00%;

φ Формата на счетоводно записване е двустранна;

φ Колективен орган на управление  Съвет на директорите;

φ В институционалния сектор е заведена в групата на нефинансовите предприятия под чуждестранен контрол;

φ Според националната отраслова класификация предмета на дейноста е производство на лекарствени продукти;

φ Чуждестранното участие в регистрирания капитал е пряко - 100 %;

Седалището на фирмата е в област Благоевград, общ. Сандански, гр.Сандански. Капиталът е разпределен както следва:

Размер на капитала: 3150.00 хил. лв.

Вид участие в капитала: Акции

Брой акции: 3150000

Номинална стойност: 1 лв.

Собственици на компанията са:

Φ Луиджи Салвадори, ЛП 928910, гражданство: ИТАЛИЯ, Акционер, Размер на участието: 1575.00, Дял: 50.00%

Φ Масимо, ЛП 736692, Гражданство: ИТАЛИЯ, Акционер, Размер на участието: 1575.00, Дял: 50.00%

Управляващи компанията в България са:

Φ Джорджо Джованарди, Изпълнителен директор, Роля: Управляващ

Φ Масимо Крочи, Изпълнителен директор, Роля: Управляващ

Φ Луидижи Салвадори, Изпълнителен директор, Роля: Управляващ

Φ Даниел Радулеско, Член на колективния орган на управление

Фирмата притежава машини за производство и има възможности за производството на широка гама от медицински превързочни материали.

Последния оборот е от 3.5 млн. евро. Стратегията на компанията е насочена към "Извън стандартни продукти", с други думи за олицетворение може да се считат както размера на така и опаковането на крайния продукт. Тя е "Бутикът за медицински превързочни материали, съчетаващ китайски цени на европейско качество!"2

.......................

Заключение

В съвременната ситуация обективните условия в прехода към пазарна икономика са свързани с появата на възможности за реално използване на редица принципно нови насоки на научно-техническият прогрес, които позволяват да се повишава продуктивността на потреблението на производствените ресурси. Смяната на модела е обективно необходим завой в характера на икономическото развитие, обусловен като смяна на икономическата система и ограничеността на ресурсите, така и от закономерностите на научно-техническият прогрес. Последният е основен източник за ресурсоспестяващ растеж. Ето защо главната предпоставка за смяната на модела е потенциалната способност на техническият прогрес да осигури съвременна икономия на всички фактори на производството, изпреварващо увеличение на крайните резултати в сравнение с разходите на производствените ресурси.

Успешната иновация е ключов фактор за конкурентоспособността на бизнеса, а не рядко и за самото му оцеляване. Въпреки това редица проучвания сочат, че бизнесорганизациите не са способни да използнат творческия потенциал на своите членове. Важно значение имат петте роли в процеса на иновацията: искри, спонсори, оформители, вдъхновители и специалисти.

Тенденциите към глобализация и развитие на икономика, основана на знанието, се засиливат под въздействие на разширяването на Интернет. На срещата на Европейския съвет в Лисабон, бе отбелязано, че за европейските предприятия моментът е по-критичен от всякога. Те трябва да имат превъзходство в иновациите, за да оцелеят в условията на непрекъснато нарастваща конкуренция. Иновационната политика играе жизненоважна роля в стремежа за ускоряване на икономическото развитие. Българските фирми могат да насочат вниманието си към два приоритета:

Тези приоритети отразяват, на първо място, значението на технологичните иновации като генератор на нови продукти, услуги и процеси и специфичните препятствия за този вид иновации и, на второ място, необходимостта иновациите /базирани или не върху технологии/ да се разпространяват и да стимулират развитието на икономиката и на обществото.

В заключение може да се каже, че продуктовите иновации, оптимизирането и контрола на използваните материални ресурси са основното средство за постигане на конкурентоспособност както на вътрешния, така и на външния пазар.

А защо това е така? Има само един отговор. Силно динамичната среда, недостатъчните ресурси и постоянно променящите се потребителски предпочитания изискват от фирмите непрекъснато развитие. В тези условия изборът е само един - иновации във всички аспекти от дейността на фирмата.

.........................

Темата е изготвена 06.2004г.

Данните в нея са актуални към 06.2004г.

Темата съдържа множество таблици, графики и формули.

Използвани са 28 източници на информация.

2 Това е официално мото на компанията при повечето й публични изяви!


Търси за: същност класификация материалните ресурси | пътища фактори повишаване ефективността използване материалните ресурси | разработване производствен бюджет | внедряване нови технологии

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker