Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Състояние и развитие на земеделските производствени кооперации

(по примера на ПЗК “Мотор-93”, с.Бабук, обл.Силистра)

06.2004г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ          3

І. ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И СПЕЦИФИКА

НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ       6

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА

КООПЕРАЦИЯ “МОТОР-93”        24

III. НАСОКИ И РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КООПЕРАЦИИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПЗК “МОТОР-93”      44

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ         59

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА        61

Откъси:

...........................................

В Ъ В Е Д Е Н И Е

През последните години българската икономика се променя, търсейки трудно и не винаги успешно пътя към пазарното стопанство и пазарните отношения. Принципите на тези отношения са приетите от науката и нормативните документи за равнопоставеността на всички форми на собственост, свободата на сдружаване, уважението към предприемаческия дух на отделните индивиди и на групите индивиди, законосъобразността и взаимната изгода във взаимоотношенията между различните стопански структури.

Кооперацията е стопанска структура, появила се и просъществувала както в света, така и в България повече от век. Нейната същност беше деформирана в известен смисъл през периода на централизирано планово управление на икономиката. Кооперацията като форма на сдружаване, в преходния период, притежава и значителен потенциал за подпомагане оцеляването на дребния и средния бизнес в страната.

Съвременната българска земеделска производителна кооперация през последните 15 години се развива в условията на аграрна реформа, целяща възстановяване на собствеността на земеделските земи на техните собственици и правоимащи наследници.

Честите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и неколкократни изменения на Закона за кооперациите, създадоха редица проблеми и затруднения при регистрацията, пререгистрацията, функционирането и управлението на кооперациите.

Българската земеделска производствена кооперация е най-разпространената форма на частните кооперативни организационни форми в отрасъла. Понастоящем тя стопанисва около 30% от обработваемата земя на страната и е основен производител на зърнени и някои технически култури.

В бъдещето си тя ще се конкурира и ще заема определено място в структурата на организационните форми. Кооперацията е обединение същевременно на частни собственици пригодена да функционира ефективно, като е създадена да защитава добре собствеността на своите членове и да удовлетворява техните икономически интереси, както и икономическата си реализация.

Основните преимущества, които са необходими за успешното функциониране на земеделската кооперация са:

Разширяват се икономическите връзки между кооперациите и частните земеделски стопанства и това осезаемо се чувства на много места. Дава се възможност за извършване на механизирани, транспортни, агрохимически, ремонтни и други услуги.

Водеща цел на всяка кооперация трябва да бъде постигане на частична или пълна вертикална интеграция, което дадено производство позволява. Така се постига еднопосочност в интересите на всички производствени равнища. Основните проблеми на земеделските кооперации на този етап са:

По-голямата част от членовете са заинтересовани единствено от краткосрочните резултати и от ежегодния размер на средствата за икономическа реализация на собствеността чрез рента и/или дивиденти. От дългосрочно перспективно развитие на кооперациите са заинтересовани преди всичко работещите в тях.

Целта на настоящата дипломна работа е да се изследва състоянието и перспективите за развитие по примера на производствено-потребителска земеделска кооперация “Мотор 93”, с Бабук, обл. Силистра. Същевременно да се предложат някои насоки и конкретни решения за нейното развитие.

За постигане на целта си поставяме за разрешаване на следните задачи:

1. Излагане теоретичните основи и особено на специфичните особености на земеделската кооперация.

2. Изследване състоянието на производствено-потребителска земеделска кооперация “Мотор 93” с.Бабук, обл.Силистра.

3. Насоки и решения за развитие на ППЗК “Мотор 93” и кодекс на добрите практики за финансиране на земеделските кооперации в Югоизточна Европа и програми за подпомагане, развитие и присъединяване на българското земеделие към ЕС.

За обект на дипломната работа бе избрана ППЗК “Мотор 93”, с.Бабук, обл. Силистра, поради възможността на дипломантката да събере необходимата информация при написването й.

Информация на изследването е получена от годишните отчети на кооперацията, статистически годишници, програмите на кооперацията за получаване на кредити и субсидии от фонд “Земеделие”, програмата “САПАРД”, предприсъединителните програми на Европейския съюз.

...........................

Един от проблемите на кооперативното движение произтича от изборността на мениджърите. Мениджъри, които се избират от кооператорите, за да поддържат висок рейтинг, са принудени да вземат решения, които са в интерес на мнозинството, а не според изискванията за икономическа целесъобразност. “Колективната воля, слаба като организираща и предприемаческа воля” - както пише известния теоретик на земеделската кооперация Я.Моллов - е слаба и като принуждаваща воля, тъй като нейните носители, в лицето на управлението, заемат много от избирателите”.2

Зависимият от мнозинството ръководител по принцип има силни ограничения в обхват на правомощията, които може да приемат, защото стратегическите решения в кооперациите трябва да се приемат колективно. Бавността на колективния вот намалява гъвкавостта и бързата реакция на пазарната конюнктура. Друг проблем на кооперативните организации е свързан с тяхната инвестиционна активност. Кооперациите имат затруднения с осигуряването на инвестиции по две причини. Едната е, че те не котират акции на фондовата борса и не могат да използват този начин за набиране на ликвидни средства. Другата причина произтича от приоритета на текущото потребление пред перспективното натрупване в кооперациите. Това може да се обясни с колективния начин за вземане на решения.

Кооперациите са организации на дребни собственици, в които контролът върху упражняването на собствеността не се осъществява пропорционално на внесения капитал, а според организационната принадлежност. Този принцип изолира и въздържа по-крупните собственици от участие в кооперативни организации.

Важно място и значение в българското земеделие имат различните видове кооперативни производствени структури:

В България преобладаващия вариант за участие в производствена земеделска кооперация е този със запазване на собствеността на земята в идеални части и с трудово участие, въпреки че в повечето случаи масовият член-кооператор участва само със земя и капитал.

Около 30% от организационно-стопанските форми са земеделски производствени кооперации. Те дават 85% от хлебното и фуражното стоково зърно.3 

Производствените кооперации водят не само към количествени, но и към качествени изменения в предприетата дейност:

...................

В бъдеще рентата и дивидентите ще имат все по-нарастващо значение в икономическите интереси на член-кооператорите. Рентата за земята е доходът, който членът на земеделската кооперация получава срещу предоставената от него земя за колективно ползване. Това е формата за икономическа реализация на собствеността на земята, израз на запазеното право на частната собственост на кооператора върху земята. Дивидентът е доход, който членовете кооператори получават за внесения от тях дялов капитал под формата на пари и имущество. Този доход също е форма на реализация на собствеността, предоставена от кооператорите за колективно получаване. За това с разпределянето на доходите следва да се достигне необходимия баланс и съчетание на интересите на кооператорите и колектива.

След като се възстанови стойността на направените разходи, остатъкът от приходите се разпределя за рента, дивиденти, развитие на фондовете на кооперацията. Част от рентата може да се дава в натура (зърно, олио и др.), но е правилно непрекъснато да се прокарва тенденция, тя да расте в пари. Размерът на рентата се определя от общото събрание като се отчита качеството на земята, традиционната и природосъобразна структура и доходност на производството, динамика на продажните цени и пазарните условия, лихвени проценти и други. Много важно условие за привличане на член-кооператори, собственици на земя в кооперацията, е правилното определяне на рентата за земята и дивидентите.

В резултат на производствената си дейност всяко земеделско стопанство (ферма, кооперации и други) извършва продажба на земеделски стоки и услуги, от които получава приходи. Стойностният обем на производството е пълният обобщаващ показател за мащабността на земеделската производствена единица. Той се получава като произведение на физическия обем на всички произвеждани продукти по единичната им цена. Стойностният обем на продукцията се променя в резултат на цените и успоредно с него се променя и печалбата. При сравнението й по години, поради тази причина се наблюдава нарастване на нейния размер.

При отглеждане на различните култури, разходите за труд са различни и представляват от 20 до 80% в структурата на производствените разходи. Необходимо е на общите събрания на кооператорите да се утвърдят норми, които да не позволяват получаването на незаслужено трудово възнаграждение. Макар и трудно, следва да се нормира и трудът на заетите в ремонта и машините, услугите, дори и в управлението.

Поради особеностите на земеделското производство, голям проблем на земеделските кооперации е какво да бъде съотношението между наетите с постоянен трудов договор работни и временно наети работници - предимно те се наемат з извършване на ръчна работа през месеците с най-голямо натоварване, през които е необходимо допълнителна работна сила. За правилно определяне на нуждите от работна сила е необходимо да се изясни необходимия фонд работно време, това е времето през което работниците могат да работят. Той зависи от два фактора: брой на работниците и времето през което те могат да работят. Не е проблем установяването на броя на работниците, но не така стоят нещата с времето, през което те могат да работят. Поради това в земеделието има два вида фонд работно време - календарен и действителен фонд работно време.

.......................

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

От изложените изследвания и предложения за повишаване на производството в ЗПК “Мотор-93” с.Бабук, обл.Силистра, дават основание да се извършат следните по-значими изводи и препоръки:

  1.  Кооперацията е една от основните организационно-стопански форми.
  2.  Допуснати са и редица слабости:
  1.  Подобряване на следните области в кооперацията:
  1.  Постигнатите резултати в кооперацията са следните:

За в бъдеще, с приоритет за земеделските кооперации е насочване на инвестициите към обновяване на съществуващите производствени мощности. Основна функция на инвестиционната стратегия е да осигури финансови средства на кооперациите по време и място и да ги насочи за закупуване на активи или обновяване на съществуващите с цел поддържане на постоянен растеж и развитие. Земеделските кооперации заемат полагащото им се място в аграрния сектор и в икономиката на страната.

...........................

Темата е изготвена 06.2004г

Темата съдържа множество таблици и графики.

В темата са посочени 15 източника на информация.

2 Сп. “Икономика”, бр.4, стр.33.

3 Данните са от лекции по Аграрен мениджмънт, 2003 г.


Търси за: характеристика кооперациите | себестойност продукцията | производителност труда

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker