Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Правни аспекти на международните автомобилни превози

2004г.


Съдържание

Увод

Глава 1

Усъвършенстване на международните товарни автомобилни превози и тяхното правно регламентиране. Основни конвенции.

 1.  Същност и съдържание на конвенция СМR.
 2.  Сключване и изпълнение на договора за превоз според СМR. Международна товарителница за международен автомобилен транспорт по условията на СМR.  
 3.  Отговорност на превозвача. Обезщетения, рекламации и искове
 4.  Разпоредби за превоз, извършван от последователни превозвачи.
 5.  Заключителни разпоредби на CMR
 6.  Същност, съдържание и особености на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR.
 7.  Основни предписания на АDR
 8.  Придружаващи документи. Задължения и отговорности.
 9.  Същност, съдържание и особености на митническата конвенция за международен превоз на товари по покритието на карнети TIR.
 10.  Общи разпоредби на Конвенция TIR
 11.  Функциониране на системата ТIR. Карнети ТIR -издаване, валидност, отговорности.
 12.  Акт за поемане на задължения, отнасящ се до издаването на обикновени карнети ТIR от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата /АЕБТРИ/.
 13.  Проблеми на българските превозвачи, свързани с прилагането на новите изисквания на Конвенция TIR.
 14.  Технология на TIR - операцията.
  1.  Одобряване на превозни средства и контейнери.
  2.  Процедура за превоз под покритието на карнети TIR.
  3.  Разпоредби за превоз на тежки и обемисти товари.
 15.  Нередовности и заключителни разпоредби на конвенция TIR.

Глава 2

Международни търговски клаузи в областта на международния автомобилен транспорт.

 1.  Правилата ИНКОТЕРМС
 2.  Тълкуване на основните търговско-транспортни термини. Условия за избор на търговски термини. Правен характер на ИНКОТЕРМС.

Заключение

Откъси:

....................................

УВОД

Автомобилният транспорт се характеризира като производствена подсистема на транспортната система, която извършва превози на товари и пътници по шосе. През последните 15 години международният товарен транспорт претърпя значителен подем, породен от ускорения научно-технически прогрес, подобряването на пътната мрежа; засилването нa интеграционните процеси в Западна Европа и най-вече в Европейския съюз, което осигури свободно движение на стоки, хора и капитали в рамките на съюза и в Европа въобще.

Автомобилният транспорт има следните предимства пред останалите видове транспорт:

 1.  Директни превози от склада на изпращача до склада на получателя, с които се избягват междинните претоварвания;
 2.  Може да извършва превози и при сравнително неблагоприятни пътни условия;
 3.  Голяма маневреност и приспособимост към условията на превозите;
 4.  Търговска сигурност /превозвач може да е и самият клиент/;
 5.  Обезпечава кратки срокове за доставка на товарите, особено на близки и средно далечни разстояния;
 6.  Висока скорост, което го прави приложим за превоз и на бързо развалящи се стоки.

Автомобилният транспорт притежава и своите недостатъци:

 1.  По-големи разходи на гориво за произвеждане на единица транспортна продукция;
 2.  По-ниска производителност на труда;
 3.  По-големи разходи на капитални вложения за доставка на един тон товароспособност;
 4.  Най-голям замърсител на околната среда с вредни газове и шум;
 5.  Ограничена превозна способност;
 6.  Проблеми, свързани със сигурността и безопасността на превоза.

Международният товарен автомобилен транспорт представлява целесъобразно организирана, сложна и динамична система от технически средства, съоръжения и специално подготвени кадри. Той се разпростира в териториите на две или повече страни. Като превозите започват в отправния / началния пункт в една страна и завършват в получаващия/крайния пункт в друга страна.

В съвременните условия автомобилният транспорт се явява като една от най-важните подсистеми в цялостната транспортна система. Без него е невъзможно нормалното функциониране на пазарното стопанство и неговите отрасли. Днес е особено важно стоките да пристигат до купувачите възможно най-бързо, в най-добър вид, с добро качество и в подходящото време.

В момента у нас са регистрирани около 3 000 лицензирани фирми-превозвачи, притежаващи общо около 12 000 автомобила. Броят на лекотоварните автомобили е 650,  5 000 са са с общо тегло до 6т, седлови влекачи - 7 000 и 11 500 ремаркета и полуремаркета. Най- големи  фирми в областта на транспорта в България са: “Сомат”, който притежава около 800 автомобила, “Биомед” - 140 и “ Транскапитал” разполага с 120автомобила. 7 фирми разполагат с между 80 - 100 камиона; 10 фирми между 45 и 60, а 50% от фирмите са до 2 камиона. Около 9 000 от  лицензирани за международен превоз камиони ползват разрешителен режим за излизане зад граница, т.е. са реални превозвачи. От тях 4 500 имат Евро сертификати:

 2004г   2003г

Евро 1 -        300     500

Евро 2 -  2000                     1800

Евро 3 -  2200   1200

Средната възраст на автомобилния парк за Евро 2 е 8 години като те се произвеждат периода 1992 - 1999г.; за Евро 3 е 2години. Около 10% от автомобилния парк е над 15 годишен.

През последните години се наблюдаваше тенденция за нарастване на автомобилите Евро 2 с около 500 броя годишно, но тъй като след 2 години те няма да могат да кандидатстват за СЕМТ разрешителни, повечето фирми се преориентират към закупуването на Евро 3 камиони. В България годишно се разпределят 1000 СЕМТа.

Изискванията за сертификат Евро 4 ще влязат в сила в началото на 2006г. но не по късно от 2007г. Забавянето се дължи на невъзможността на доставчиците на гориво да разпространят навсякъде евродизеловото гориво, което е с много по- малко съдържание на сяра.

Годишно се правият около 70 000 кръгови курса с резервации за разрешителни и 30 000 със СЕМТ(2003г). Ръста на нарастване броя курсове е около 5% годишно. През второто тримесечие на 2003г. са превозени 36 565 тона стоки, 2002г. - 31 113тона, а 2001г. - 36 370. Лицензираните за международен транспорт фирми през 2 000г. Са били 4 350, а през 2001г. 4 100. Спада на броя на тези фирми се обяснява с уедряването и окрупняването на самите фирми.

Окрупняването се дължи на:

Това се прави с цел да се провери дали фирмата може да покрие риска  на превозвача и гаранцията на карнета TIR. Промените целят да направят автомобилния транспорт по сигурен и да се предотвратят измами с карнети TIR. Изискванията за лицензирането на фирмите за международен автомобилен транспорт, бяха едни от най-либералните в областта на транспортната политика. Съгласно директивата на Европейския съюз, международен превозвач може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на следните условия: - финансова състоятелност; морални качества и професионална компетентност.

С развитието на икономическите връзки между държавите, въпросът за бърз, евтин, добре организиран и благонадежден транспорт заема все по-важно място при извършването на международния стокообмен. Международните товарни автомобилни превози са незаменима част от съвременната международна търговия, затова е важно при тяхното организиране и извършване да се спазват редица административно-правни норми. Тези норми са заложени в нормативното устройство на всяка държава, в подписаните двустранни и многостранни спогодби, конвенции и наредби. Сключените такива улесняват и ускоряват международния стокообмен, защото с тях се регламентират проблемите, свързани с правата, задълженията и отговорностите на страните, участващи в превозния процес.

В настоящата дипломна работа се разглеждат някои от основните административно- правни норми и правила, спогодби и конвенции, регламентиращи извършването на международни товарни автомобилни превози. В основата на тези конвенции и спогодби са определени и необходимите документи, придружаващи стоката, водача и автокомпозицията на превоза.

Една от основните конвенции е Конвенцията за договора за международен превоз на товари - СМR. Тя е сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН на 19 май 1956 година и е влязла в сила на 02 юли 1961 година. Актуализирана е чрез Протокола на Конвенцията от 05 юни 1978 година, изготвен в Женева и влязъл в сила от 28 декември 1980 година.

Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе - ADR е подписана в Женева на 30 септември 1957 година.

Един от основните юридически фундаменти на международния товарен автомобилен транспорт и Митническата конвенция за международен превоз на товари под покритието на карнети TIR. Тя е съставена в Женева на 14 ноември 1975 година и влиза в сила през 1978 г. За последно Конвенция TIR е актуализирана през 1998 г.

С помощта на термините ИНКОТЕРМС, вносителят и износителят на една стока определят участието си в организацията на превозния процес, начина на разпределяне на разходите за транспортиране, за товаро- разтоварните и складовите операции. Тези термини са се наложили като най-често използвана система от търговски термини, като определят с най-голяма яснота и точност задълженията на страните по договора.  

В днешно време въпросът за правилното използване на гореспоменатите конвенции и правила е много актуален и е от голямо значение за ефективността на транспорта и за развитието на международната търговия.

........................

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Предимствата, които носи използването на Конвенция TIR и Конвенция CMR са неоспорими. В миналото те са били елемент от сферата на дейност само на спедитори и превозвача, на днес всеки субект в международната търговска дейност в по- малка или в по- голяма степен се докосва до тази материя.

В България, която се намира в процес на развитието на пазарната икономика и където външнотърговската дейност вече не е централизирана, броят на участниците в нея непрекъснато се увеличава. Затова у нас въпросът за използването на тези конвенции е много актуален. Те спомагат за намаляване на проблемите, пред които са изправени участниците в международната търговия и международния транспорт.

Системата за митнически транзит TIR е създадена за максимално облекчаване на международния превоз на стоки под митническо пломбиране и за да осигури на страните по транзита необходимата сигурност и гаранции за митниците. Условието за доброто функциониране на тази система е задължителните формалности да не са нито прекалено тежки за митническите власти, нито прекалено сложни за превозвачите и техните контрагенти. По- традиция при преминаването на стоки от една държава в друга, по време на транспорт, митническите власти на всяка транзитна страна са прилагали националните процедури за контрол. Прилагането на тези мерки за сигурност /проверки, гаранции, полици, залог, внос на определени митнически сборове/ са водели до значителни разходи и закъснения и са спъвали международния транспорт. С въвеждането на режима TIR са намалели трудностите, с които са се сблъсквали превозвачите, и същевременно е въведена една международна система за контрол, заместваща традиционните национални процедури, която осигурява надеждна защита на вземанията за всяка страна по транзита на стоките.

Основните предимства, които системата TIR предлага за митническите администрации са опростените мерки за митнически контрол по границите. Тя премахва нуждата от ефективна проверка на стоката във всяка страна от транзита, с изключение на митническите пломби и на външното състояние на превозното средство. Това води до намаляване на разходите на съответните страни. Голямо предимство е и това, че международната транзитна операция е покрита от един единствен документ - карнет TIR, защото това свежда до минимум риска от представяне на неточни данни на митническите администрации.

Предимствата на системата за транспорта и търговията са повече от очевидни. Стоките преминават през националните граници при минимална намеса от митническите администрации. Облекчавайки традиционните затруднения при международния превоз на стоки, системата TIR стимулира развитието на международната търговия. Спестяването на време и средства и избягването на много формалности са на практика най- важните принципи на всеки участник в стопанската дейност.

Измежду многобройните конвенции, които регламентират отношенията в света на превозите, съвсем заслужено привилегировано място заема Конвенция CMR. Тя отговаря на нуждите на значителния подем на автомобилния превоз през последните 50 години, дължащ се на технологичния процес, и уеднаквява международните договорни отношения между спедитор и превозвач. CMR  отговаря на нуждите на търговията и представлява съответствие между правната страна и икономическата реалност.

Успехът на CMR се дължи на голямата точност при определяне на областта и на приложение. Необременена с формалности, тя се прилага винаги и навсякъде, когато обект е международния автомобилен превоз на стоки, а понякога и в морския и железопътен превоз. Обхватът на Конвенция CMR надхвърля рамките на Европа. Достатъчно е началната, крайната или транзитната държава да е в Европа, за да е валидна Конвенцията. Това е и първия правен регламент, който третира проблемите на комбинираните превози.

Желателно е Конвенцията да се превърне в общовалиден закон, така че след въвеждането на съответните правила в националното право, даже и националните превози могат да бъдат подчинени на разпоредбите на Конвенция CMR.

Познаването и използването на търговските термини ИНКОТЕРМС е също много актуален проблем на съвременните международни търговски отношения. В комплицираната съвременна търговска и икономическа обстановка познаването на оригиналния текст на редакциите на термините ще допринесе за увеличаването на сигурността на участниците във външната търговия. Много важно е страните от сделката да са в състояние да направят правилна оценка и да изберат най- подходящия за сделката термин.

.......................

Темата е изготвена 06.2004г.

Темата съдържа 1 таблица.

В темата са посочени 7 източника на информация.


Търси за: СМR

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker