Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Иновационна политика на фирмата - фактор на конкурентоспособността на международния пазар

03.2005г.

Съдържание

УВОД

1

Глава първа:

Иновации и иновационна политика-теоретични постановки

4

1. Същност и необходимост от нови продукти.

6

1.1. Същност и потребителна стойност на продукта.

7

1.2. Същност и видове иновация.

10

1.3. Необходимост от нови продукти.

12

1.4. Нужда от социално отговорна иновация.

13

2. Иновационния процес - риск, условия за успех, оценка.

18

2.1. Риск при разработване на нови продукти.

19

2.2. Условия за успешна реализация.

20

2.2.1. Организационно осигуряване на иновационния процес.

20

2.2.2. Сегментиране на пазара и позициониране на продукта.

22

2.2.3. Регистрация на ново изделие, стандарти, патентоване и търговска марка.

28

2.3. За или против разширяването на продуктовата линия.

30

2.4. Оценка на иновационния процес.

31

3. Концепции и стратегии, свързани с разработването на нови продукти.

32

3.1. Концепция “Жизнен цикъл на продукта”.

32

3.2. Стратегии на жизнен цикъл.

33

3.2.1. Стратегии и стратегическо поведение при въвеждане на нови продукти.

33

3.2.1.1. Стратегия на интензивен маркетинг.

33

3.2.1.2. Стратегия на изборно проникване.

34

3.2.1.3. Стратегия на широко проникване.

34

3.2.1.4. Стратегия на пасивен маркетинг.

35

3.2.1.5. Стратегическо поведение при въвеждане на нови продукти.

35

3.2.2. Стратегии на модификация.

36

3.2.2.1. Стратегия на модификация на продукта.

36

3.2.2.2. Стратегия на модификация на пазара.

36

3.2.2.3. Стратегия на модификация на маркетинговите средства.

37

3.2.3. Стратегии на премахване на продукт.

37

3.3. Стратегии за развитие на предприятието.

38

3.3.1. Стратегия за интензивно развитие.

39

3.3.2. Стратегия за интегрално развитие.

39

3.3.3. Стратегия за диверсификация.

40

Глава втора:

Развитие на иновационния цикъл

42

1. Същност.

44

2. Фази на иновационния цикъл.

44

3. Етапи на иновационния цикъл.

46

3.1. Етап 1. Генериране на идея.

46

3.2. Етап 2. Предварителна оценка и подбор на идеи.

48

3.3. Етап 3. Изследване потребителските свойства на продукта и пазарен анализ.

55

3.4. Етап 4. Разработване на маркетингова стратегия.

57

3.5. Етап 5. Анализ на производствените възможности.

60

3.6. Етап 6. Разработване на продукта.

61

3.7. Етап 7. Пробни продажби.

63

3.8. Етап 8. Маркетингово тестване в лабораторни и пазарни условия.

66

3.9. Етап 9. Масово производство и търговска реализация на продукта.

69

Глава трета:

Форми на трансфер на иновационни резултати /продукти/

73

1. Организация на иновационния процес във фирми с богата международна дейност.

75

2. Форми на международен и технологичен трансфер и сътрудничество.

76

3. Значение и роля на иновациите за повишаване конкурентоспособността на българските фирми.

78

4. Иновационния потенциал на българските фирми - актуални условия и проблеми.

83

5. Ролята на държавата за стимулиране на иновациите в частния сектор - примери от българската практика.

89

Заключение

94

Използвана литература

98

УВОД

“Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация!”

P. Drucker

Колкото една държава е по-малка, толкова е по-силна зависимостта от участието на дадената държава в международните икономически отношения, с цел стимулиране на икономическото й развитие. Това неписано правило важи с пълна сила и за нашата страна.

В сферата на външната търговия през последните години се извършват сериозни промени по отношение на структура и географско направление. Този процес се засилва, особено след като бе отправена покана към България за преговори за присъединяване към Европейския съюз.

Въпреки че се признава, че научноизследователската работа е основният носител на иновации съществуват много други форми на иновации. Внедряването на иновациите може да бъде постепенно или радикално, те могат да произтичат от технологичен трансфер или от разработване на нови бизнес концепции, могат да бъдат технологични, организационни или да променят начините на представяне. Има различни пътища, които водят до създаването на иновации. Важно е  анализа на тяхното значение за разработването на иновационната политика и на различните средства, чрез които тя се провежда, да не бъде възпрепятствано от твърде ограничителното интерпретиране на иновациите.

Анализът се допълва от изследването на сегашните предизвикателства, които в различна степен са характерни за ЕС, като се признава фактът, че структурите, проблемите и възможностите, свързани с иновациите, не са непременно едни и същи в по-големите икономически области по света.

Основната изследователска теза на магистърския проект е свързана с разглеждането на първостепенната роля на иновационната политика за повишаване конкурентоспособността на българските фирми на международния пазар.

До момента България съответно и българските фирми не са в конкурентна позиция на международните пазари. Това положение може да бъде променено, само ако бизнес организациите променят политиката си и използват потенциала на иновациите. Така биха засили своето присъствие на формираните вече световни пазари и единствено чрез иновации могат да се позиционират трайно на пазара. Това става задължително имайки предвид либерализирането на вътрешния пазар и предстоящото членство на България в ЕС. Затова на практика най-големите и утвърдени фирми на международните пазари се ангажират с международен маркетинг във все по-голяма степен и не се ограничават само до външна търговия.

Като обект на анализа се везира ролята на иновациите, като маркетингов инструмент, а като предмет конкретно специфичните иновации използвани от българските фирми, опериращи на българските и по световните пазари.

Целта на анализа е да се докаже темата. Основни поставени задачи са да се разгледат теоретичните постановки, практиките в световен мащаб и приложимостта им в българските фирми. Пред изследването стоят следните ограничения липсата на традиции в България и недостатъчна информация и познаваемост.   

На тази основа  за постигане целите на магистърския проект:

Последната трета глава е подчинена на емпиричния анализ на организацията на  формите на трансфер на иновационни резултати /продукти/ от българските фирми по нашите и световните пазари.

 


Глава първа:

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА: ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ.


В тази глава ще се разгледат накратко следните въпроси:


1. същност и необходимост от нови продукти.

Включването на процеса на създаване на нов продукт като основен елемент и проблем на маркетинга е нещо, което се възприема трудно от ръководителите занимаващи се с НИРД. Труда на учения, конструктора, технолога и т.н. не се класифицира като изпълнение на маркетингови дейности, така както не се представя ръководителя на цеха като изпълнител на маркетингови задачи, а дизайнера като технически лице при оформяне външния вид на изделието. И тук се търси мястото и ролята на маркетинговите подходи, методи и средства за умножаване на успехите на фирмата в условията на самофинансиране и конкурентна борба за пазари и потребители.

Ясно е, че преди да има ефективни продажби трябва да се създадат стоки, които могат да провлекат вниманието на потребителите сред цялото многообразие от предлаганите на пазара пълни и функционални аналози. Според казаното от П. Друкер2 още през 1954г. Основните функции на всяка една фирма са именно маркетинга и иновацията. Може да се добави само, че обратно на утвърдилите се у нас представи, създаването на нови стоки съвсем не трябва да бъде независим във времето и от общата дейност на фирмата процес, развиващ се без да се имат предвид тенденциите в търсенето и предлагането, моментното състояние и переспекнивите в дългосрочен план.

Опитът на хиляди водещи фирми, натрупан при създаването и продажбите на десетки пъти повече на брой нови стоки, показва че е невъзможно да се гарантират сравнително ниски относитлни разходи за НИРД и успехи на пазара, ако не се прилагат маркетинг в планирането и управлението на процеса на иновация.

.............................

В темата са посочени 29 източника на информация.

Темата съдържа множество графики и таблици.

Темата е изготвена 03.2005г.

2 Drucker, P., The Praktice of managament, Harger&Row, N,Y., 1954


Търси за: същност необходимост нови продукти | потребителна стойност продукта | видове иновации | иновационен процес | риск | условия успех | концепции стратегии | свързани разработването нови продукти | жизнен цикъл | развитие иновационния цикъл | форми международен трансфер иновационни резултати

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker