Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Организация на производството в индустриална фирма (на примера на “Комбинат за цветни метали АД” - Пловдив)

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

 1.  СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА
 2.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.
 3.  ИНОВАЦИОННА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ. СЪЩНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ.
 4.  СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА.
 5.  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА.
 6.  СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ.
 7.  СИСТЕМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.

ВТОРА ГЛАВА. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕС В “КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ” АД  -  ПЛОВДИВ

 1.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ” АД - ПЛОВДИВ. ИСТОРИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА.
 2.  ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ В “КЦМ” АД ПЛОВДИВ.
 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В “КЦМ” АД ПЛОВДИВ.
 4.  УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В “КЦМ” АД ПЛОВДИВ.

ТРЕТА ГЛАВА. СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОМБИНАТА. ПРОБЛЕМИ, ПРИОРИТЕТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.


ВЪВЕДЕНИЕ

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите да се изгради конкурентноспособен частен на западните стандарти сектор на производство. Самата глобализация на управление и работа става възможна благодарение на огромната развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали и системи за управление на производството, на труда и диагностика на цялостната дейност, тъй като спрямо развитието на фирмата и определени ефективни звена, зависи изграждането и на добре функциониращи приоритетни дейности в отделните фирми. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Не бива да се забравят и влиянието както на вътрешните, така и на обкръжаващите (пазарни) за фирмата фактори на влияние. Досегашните условия фокусираха върху въпроса за количествения растеж на самото производство, разбиран като нарастване на обема на продукцията и на звената (конкретно за индустриалното производство) на работа. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности, както и развитието и усъвършенстването на непроизводствени конкурентни на пазара дейности (конкретно за индустриалното производство това са свързаните с опазване на околната среда, с иновационна и инвестиционна дейности, с развитие на продуктовия и производствен асортимент, подобряване качеството на работа и т.н.).

Поради това с все по-нарастваща сила се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. Тук трябва да споменем икономическите условия на страната за развитието на подобен организационно-управленски производствен модел както и възможностите за съчетаване след приватизационните процеси в икономиката на български и западен стандарт по управление на качеството на труда и работната сила, както и  в цялостното изграждане на ефективна производствена, продуктова и маркетингова стратегии.

В съвсем недалечно бъдеще този нов производствен модел вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност.  Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските и инвестиционните решения. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме новопроизводствен потенциал и инвестиционен капитал.

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин ефективността на производствения процес теоретично и практически на примера на изградената организационна структура в Комбината за цветни метали в Пловдив, може да повлияе в производствен план върху цялата организация и обратно, изколването на ефективни управленски и материални ресурси, до каква степен допринасят за успеха на анализираната от нас фирма, както и възможностите практически да се направи систематичен анализ по основни производствени и организационни дейности, приоритети и тенденции на развитие в конкретната фирма. На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в управлението на производствената дейност в индустриалното предприятие като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленческа философия, свързана със спецификите на всяка отделна фирма. Актуалността на темата за управлението на производствената дейност в индустриалните предприятия произтича от средните тематични и практически области и проблеми в България, а именно:

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на производствения процес в индустриално предприятие (Комбинат за цветни метали - Пловдив)  да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на отделните производства (основни и допълнителни; отделни производствени възли  и задачи за  работа) във фирмата, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на отделните производствени компоненти и непроизводствени аспекти (иновационен, екологичен, инвестиционен) и по какъв начин те се вписват в ефективността на цялостния производствен процес на комбината.

На базата на така разгледаните и анализирани практически проблеми по организацията на производство и на труд в комбината да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен производствен процес. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, цялостна стратегическа и оперативна система за управление на производствената дейност в индустриалните предприятия с оглед превръщането им в организации от хора, в добре организирани и планирани системи от работни процеси, както и възможности за оптимизация на производствените цикли с оглед постигането на вътрешно (за България) и външна конкурентноспособност на пазара.

Настоящите задачи са свързани с конкретните поставени цели на дипломната работа, а именно:

С оглед актуалността на тематиката и проблемите са разглеждани данни, статии и анализи (подробна икономическа литература по въпроса) във връзка с управлението на трудовите ресурси в предприятията, както и спрямо особеностите на българския преход, като за написването на дипломната работа изказвам благодарности на ръководството на Комбината за цветни метали в град Пловдив за оказаното съдействие.

...................................

 1.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ” АД - ПЛОВДИВ. ИСТОРИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА.

Към края на 50-те години, във връзка с програмата на Министерския съвет за ускорена индустриализация на страната и развитие на рудодобивната промишленост, се взема решение за разширяване на металургичните мощности за производство на цветни метали. С постановление на Министерския съвет, между градовете Пловдив и Асеновград, е определена 200 акрова площадка за строежа на нов завод за преработка на оловни и цинкови концентрати. На 9 май 1959 год., в присъствието на специалисти от “Гипроцветмет” - Главен проектант, е направена първата копка на завод за производство на олово и цинк, известен до края на 80-те години като Комбинат за цветни метали “Димитър Благоев”.

Официалното откриване на комбината е на 24 декември 1961 година, като ден преди това е пуснат в редовна експлоатация цинковият завод. В края на 1963 година са излети и първите блокчета олово.

Едновременно с изграждането на нови производствени мощности (цех “Прахова металургия” през 1970 и цех ”330” за производство на благородни метали през 1985 год.) се извършва и разширяване на основните производства.

Основен предмет на дейност на дружеството са производство и търговия на цветни метали. КЦМ АД осъществява цялата си производствена и търговска дейност в Пловдив. Имуществото на предприятието, неговите производствени единици и оборудването са разположени на една производствена площадка, структурирани в две направления - основен завод и спомагателни цехове. Основното технологично оборудване е пуснато в експлоатация в периода от 1965 до 1986г. Дружеството е експортно ориентирано и над 90% от продажбите се реализират чрез износ.

До 1989 година се въвеждат в експлоатация нови мощности за производство на цинков сулфат, бисмут, кадмий, натриев бисулфит, цинкови сплави, преработка на амортизирани акумулаторни батерии, оловно-антимонови сплави, селенови и калциеви сплави за акумулаторната промишленост и др.

В прехода и след приватизацията на завода основни негови клиенти остават да са крайни и междинни индустриални производства, които използват като суровина готовата продукция на “КЦМ” АД. Заводът има клиенти в Турция, Гърция, Румъния, Унгария, Чехия, Македония, Сърбия и Черна гора, Украйна, Италия, Египет, Израел, Сирия и др.

.......................

Темата е изготвена 12.2005г.

В темата са посочени 17 източника на информация

Темата съдържа графики, таблици, приложения, счетоводен баланс, ОПР. Данните са актуални към 30.06.2005г.


Търси за: теоретична характеристика производството индустриално предприятие | стратегически цели | иновационна инвестиционна дейност | производствен контрол | система опазване околната среда | контрол качеството | управление трудовите ресурси | управленски процеси | системи заплащане труда

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker