Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

На тема

Динамика на инфлацията (измерена чрез CPI) в България за периода 1995 - 2005г. Влияние на Паричния съвет.

11.2005г

     Инфлацията е един от централните проблеми в макроикономическата теория. Продължителното инфлационно повишаване на цените е едно от най - сложните и противоречиви явления в съвременната макроикономика.

      В икономическата теория под инфлация се разбира общото покачване  на равнището на цените поради наличие на прекомерна парична маса или ограничаване на стоковото предлагане, вследствие на което цените се обезценяват. Важни са два момента:

  1.  Общото покачване на цените означава, че това не се свежда до покачване цените на една или друга стока. При инфлация цените не се увеличават в еднаква степен - някой остават стабилни, а други намаляват. Покачването на цените означава намаляване на покупателната способност на паричната единица.
  2.  Общо покачване на цените в дадена национална икономика.

   Измерването на инфлацията означава да се установи нарастването на равнището на стоките и услугите през даден период от време. Темпа на инфлацията се изчислява по следната формула:

 Ipt - Ip0

                          Irt =        x 100

                                                 Ip0

където:

Irt - темп на инфлацията за периода t;

Ipt - индекс на цените в текущ период t;

Ipo - индекс на цените в базисния период t0. Индексът на цените в базисния период е 1 или 100%.

     Равнището на цените е индикатор за това колко високи или ниски са цените в даден период от време. Измерва се с индекси на цените.

В зависимост от това как са определени индексите на цените, има три основни измерители на инфлацията:

  1.  индекс на потребителските цени (CPI)
  2.  индексът на цените на производителя (CPI)
  3.  дефлаторът на брутния вътрешен продукт (GDP deflator)

   Най - популярният от тях се определя от основата на индекса на потребителските цени. Този индекс се бележи с “CPI” (Consumer Price Index). Изчислява се по метода на “потребителската кошница”. “Потребителската кошница” въз основа на Националния статистически институт определя този индекс, се състои от 517 стоки и услуги формиращи типичен модел на потреблението на домакинствата в България. Величината на индекса на потребителските цени се получава, като стойността, която струва на потребителя “потребителската кошница” в анализирания период, се раздели на това, което тя е струвала през периода, приет за база.

................................

Темата е изготвена 11.2005г

В темата са посочени 6 източника на информация

Темата съдържа 6 страници таблици (10 на брой) с индекси за годините 1995 - 2005 .


Търси за: инфлация | измерване инфлацията | темп инфлацията | видове инфлация | умерена | галопираща | хиперинфлация | индекс цените | CPI | влияние валутния борд | 2005г

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker