Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

по:

Стратегическо обучение и бизнес план

на тема:

Бизнес план на ЕТ ”ФРЕЯ”М - Михаил Михалев гр.Раднево

05.2005г

Съдържание:

1. Въведение в бизнес плана на ЕТ”ФРЕЯ”М -Михаил Михалев, гр.Раднево 3

2. Наименование на бизнеса 4

3. Адрес на бизнеса 4

4. Естество на бизнеса 4

5. Персонал 5

5.1. Стандарт за оценка на човешките ресурси в ЕТ”Фрея”М 6

6. Маркетингова политика 11

6.1. Продуктова политика 11

6.2. Ценова политика 11

6.3. Дистрибуционна политика 11

6.4. Рекламна политика 12

6.5. Бизнес хипотеза и план за продажбите 12

7. Прогноза за печалбите и загубите 13

7.1. Приходи, променливи разходи и брутна печалба 13

7.2. Постоянни разходи 14

7.3. Изчисляване равновесната точка на бизнеса в натура 15

7.4. Изчисляване на равновесната точка в стойности 15

7.5. Графично представяне на равновесната точка на бизнеса 16

7.6. Изследване на брутната и чиста печалба във времето 17

8. Прогноза за паричния поток и ликвидността на бизнеса 18

8.1. Условия за изпълнение на приходите и разходите 18

8.2. Изследване ликвидността на бизнеса 19

9. План на капиталовите разходи 20

10. Политика за покупка на запаси 20

11. Необходими фондове 20

12. Управленска информационна система 21

13. Изследване устойчивостта на бизнеса и изследване влиянието на специални фактори 22

14. План за действие 22

15. Заключение 23

16. Използвана литература 24

  1.  Въведение в бизнес плана на ЕТ”ФРЕЯ”М -Михаил Михалев, гр.Раднево

Неопределеността и бързите промени на обкръжаващата среда, засилващата се конкуренция и стремежът на фирмата към по - висока ефективност, налага пред ръководството на ЕТ”ФРЕЯ”М - Михаил Михалев, своевременно анализиране на сегашното състояние на бизнеса в отрасъла и предначертаване на основните цели и задачи, и изграждане на фирмената мисия съобразно новите условия на фирмената среда.

Времевият диапазон на настоящия бизнес план обхваща времето на една календарна година от създаването и утвърждаването на фирмата на пазара, тъй като тя е новоучредена.

Обект на изследването е ЕТ”ФРЕЯ”М - Михаил Михалев, гр.Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора.

Предметът на настоящия бизнес план е бъдещата ориентация на бизнеса на фирма “Фрея”М, основните тенденции на развитие и преодоляване на неопределеността на обкръжаващата я среда в това число и на конкуренцията.

Целта на ръководството на ЕТ”ФРЕЯ”М - Михаил Михалев с изготвянето на този бизнес план е анализиране, обобщаване на информацията от базисната година и очертаване на бъдещите тенденции за развитие на бизнеса свързани с разширяване на фирмения пазарен дял, повишаване качеството на предлаганата услуга, подобряване на фирмената култура и персонал, реализиране на печалба.

Задачите на бизнес плана са систематизирани в следните области:

1) Предначертаване границите на фирмената дейност и определяне на новата мисия на ЕТ”Фрея”М - Михаил Михалев;

2) Персонал на фирмата, с който фирмата възнамерява да реализира бъдещите си фирмени цели. Структура на управление;

3) Маркетинг и продажби;

4) Финансови данни;

5) Основни рискове.

Обща информация за ЕТ”ФРЕЯ”М - Михаил Михалев

А

Б

Наименование на фирмата

/съгласно съдебното реишение/

ЕТ”Фрея”М - Михаил Михалев

Седалище и адрес на управление

/съгласно съдебното реишение/

Гр.Раднево; ул.”Минчо Стоянов”№6

Съдебна регистрация

Фирмено дело № 931/2005г. по описа на Старозагорски окръжен съд, том ІІ, страница 60, партида № 125

Телефон а контакти

+35941783343; +359897576634

Регистрация по БУЛСТАТ

123031116

Данъчна регистрация

1243900154

Предмет на дейност

“Фитнес-инструкторски” услуги.

Собственик / управител на фирмата

Михаил Петков Михалев

Брой на постоянно заетия персонал

2 /двама/

  1.  Наименование на бизнеса

ЕТ “ Фрея”М - Михаил Михалев е фирма, която развива стопанска дейност в сферата на “Фитнес-инструкторските” услуги. Собственик и управител на фирмата е Михаил Петков Михалев.

  1.  Адрес на бизнеса

Съгласно съдебното решение седалището и адреса на управление на фирмата е гр.Раднево, общ.Раднево, обл.Стара Загора, ул.”Минчо Стоянов”№6.

  1.  Естество на бизнеса   

Фирмата работи в сферата на услугите. Стратегията, на която залага е предлагането на качествени услуги на цени достъпни за клиентите. Това се прави с цел привличане на клиенти с приемливата цена на услугата и задържането на редовни клиенти с високото качество и професионализъм на предлаганата услуга.

Предвид факта, че тази дейност не е развивана в района на град Раднево и е липсвало на пазара предлагането на услуги от типа на “фитнес-инструкторските” услуги, фирмата залага на активната рекламна кампания в региона.

Също така и на задържането на постоянни клиенти, предвид появяване на конкуренция. За момента на територията на града, такава не съществува. Фирмата е монополист предвид предлаганата от нея услуга.

………………………….

Темата е изготвена 05.2005г.

В темата са посочени 3 източника на информация

Темата съдържа 11 страници таблична информация и 1 графика


Търси за: персонал | маркетингова политика | продуктова политика | ценова политика | дистрибуционна политика | рекламна политика | бизнес хипотеза план продажбите | прогноза печалбите загубите | прогноза паричния поток ликвидността бизнеса | план капиталовите разходи | план действие

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker