Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

Курсова работа

Организационна диагностика на “Херти” ООД -   Шумен   

2007 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Характеристика на организацията “Херти” ООД 3

1. Възникване 3

2. Предмет на дейност 3

3. Граници със средата 3

4. Корпоративна идентичност 4

ІІ. Анализ на средата на организацията 4

1. Диагностика на факторите от макросредата 4

1.1. Икономически фактори 4

1.2. Политически фактори 5

1.3. Технологични фактори 6

1.4. Физически фактори 6

1.5. Демографски фактори 6

2. Диагностика на микросредата 7

2.1. Доставчици 7

2.2. Клиенти 7

2.3. Посредници 8

2.4. Конкуренти 9

2.5. Сътрудници 10

2.6. Персонал 11

2.7. Общественост 11

3. Основни цели стоящи пред организацията 12

3.1. Визия 12

3.2. Мисия 12

3.3. Базови цели, подцели и задачи 12

3.4. Постигане на целите 12

ІІІ. Организационна структура 14

Използвана литература: 15

.............................................................

“Херти” ООД е водещ производител на алуминиеви капачки. Производственият асортимент обхваща капачките Pilferproof, PVC капсули, капачки тип Омния, лакирани и литографирани метални листове, както и машини и производствено оборудване. През 2003г. фирмата навлиза и в ново поле на дейност - производството на пластмасови изделия. Това дава възможност за производство и на капачки комбинация от алуминий и пластмаса. Освен с производствена дейност, фирмата извършва и други дейности характерни за производствените организации: маркетинг, счетоводство, транспорт, обучение на персонала и др.

....................................................................

Като благоприятен фактор се отчита и започналото възстановяване на Русия от икономическата криза от 90-те години. Тъй като основна част от продукцията на фирмата се реализира там, това открива възможности за едно бъдещо разширяване на пазара.

Друг фактор, който трябва да се отбележи е големия брой безработни в България. Последните данни на НСИ сочат официална безработица в страната от 17-18%. В района на град Шумен безработица е по-висока от средната за страната - достига 25-26%. Средната работна заплата за България 280лв. като в Шумен тя е също по-ниска от тази за цялата страна. Поради това и заплащанията на персонала на фирмата са по-ниски от тези на преките й конкуренти  в производството на капачки тип Pilferproof (фирми от Франция и Италия). Това позволява на “Херти” ООД да предлага своите продукти на по-ниски цени от тези на конкурентите й.

Наскоро България бе обявена за страна с функционираща пазарна икономика. Това създава условия за увеличаване на размера на външните инвестиции към страната.

.........................................................................

Отчетеният от фирмата среден темп на растеж на продажбите за последните три години е 12,3%. Пазарът в страната вече е наситен  и възможностите за увеличаване на продажбите не са големи. За вътрешния пазар фирмата реализира около една пета от производствената продукция. Целта й е да разшири пазарния си дял извън България. Особено благоприятни за това са пазарите на Русия и на Западноевропейските страни. За това “Херти” ООД трябва да работи по въпроса за информиране на потенциалните клиенти на тези пазари с предимствата и качеството на своите продукти. Ниският пазарен дял особено в страните от ЕС, се дължи на невъзможността на “Херти” ООД да достигне до клиентите си. Поради това рекламната дейност, развиването на връзки в тези страни трябва да бъде приоритетна цел на организацията. С цел привличане на нови клиенти, съобразяване с техните изисквания “Херти” ООД започна изработване на капачки по заявки на клиента. С това се цели максимално задоволяване на нуждите и изискванията на клиентите си.

.............................................................................................

Структурата на организацията се доближава най-много до линейния тип структура в горната си част. В долната част се наблюдава и функционално разделение. Структурата на фирмата все още не е окончателно завършена. Причината за това е факта, че “Херти” ООД е все още сравнително млада организация, която започна да се развива бързо едва преди 4-5 години (с излизането на външните пазари). Поради това и една от целите на организацията е усъвършенстване на организационното структуриране на всички фирмени звена. Отчитайки тенденцията за разширяване на полетата на дейност, увеличаване на персонала и увеличаване на пазарния дял в чужбина, тази структура би станала твърде тромава. За това може да се окаже необходимо да се въведат щабове към директорите на дирекции, особено при тези като Маркетинг и продажби и Финансова дирекция. Това би се наложило и от повишаването на сложността и обема  на задачите, пред които се изправят директорите. Така структурата може да премине в линейно-щабна с ограничен функционализъм.           

            

Използвана литература:

1. Геров, А., Фирмено планиране, С., 1999.

2. ''Маркетинг и продажби'' - Невяна Кръстева

3. 'Микроикономика и макроикономика'' - Стоимен Лисев

......................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици.

Ключови думи:

организационна структура и диагностика, корпоративна идентичност, диагностика на микро и макросредата, икономически и политически фактори, доставчици, клиенти, базови цели, подцели и задачи, мисия, визия


Търси за: организационна структура диагностика | корпоративна идентичност | икономически политически фактори | доставчици | клиенти | базови цели | подцели задачи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker