Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София

Факултет “Техника, технология и управление в транспорта”

Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”

Дипломна работа

На тема:

Анализ на надеждността на превозвания процес в участъци от железопътната мрежа

София, 2007 г.

Съдържание:

Увод 2

Глава първа: Общо методологична постановка 4

1.1. Обхват, цели и задачи на разработката 4

1.2. Анализ на закъсненията на железница 2000 Първа фаза чрез използване на “Отворено Разписание” 4

1.2.1. Въведение 5

1.2.2. “Отворено Разписание” 6

1.2.3. Анализ на Железница 2000 Първа фаза 11

1.2.4. Резултати 14

1.2.5. Заключения 15

Глава втора: Анализ на данните от изпълнения график за движение на влакове 18

2.1. Съоръженост на участъка 19

2.2. Анализ на данните от движението на товарните влакове 20

2.3. Анализ на данните за движение на пътническите влакове от изпълнения график за движение на влаковете 25

2.3.1. Показатели за закъснението на пътническите влакове 36

Глава трета: Класификация и изследване на причините за закъснението на пътническите и товарните влакове 61

3.1. Класификация и изследване на причините за закъснение на товарните влакове 62

3.2. Класификация и изследване на причините за закъснение на пътническите влакове 64

Глава четвърта: Изводи, препоръки и насоки за подобряване надеждността на превозите 70

Използвана литература 74


Увод

В настоящия ден проблемът свързан с навременното извозване на пътниците и товарите с железопътен транспорт е много важен. За да стане това трябва да бъде разработен качествен график за движение на влаковете, който обединява в едно работата на всички подсистеми в железопътния транспорт. Графикът за движение се съставя и избира на базата на предварителна оптимизация за всеки участък и железопътна линия. Графикът за движение на влаковете обединява технологичните процеси на всички поделения на железопътния транспорт в единен технологичен процес и осигурява:

Графиците за движение на влаковете (ГДВ) се разработват от Национална компания “Железопътна инфраструктура” съгласувано с превозвачите и се одобрява от генералния директор на НК “ЖИ”.

Валидностният период ГДВ се определя от Рамковата организация за международна координация по планиране и реализиране на международния пътнически и товарен железопътен трафик в Европа (Forum Train Europe - FTE) и се променя в средата на декември.

В оперативен план опазването на ГДВ осигурява точно и навреме тръгване от началните и пристигане в крайните гари на пътническите и товарните влакове, от което следва, че железопътния транспорт ще бъде конкурентноспособен на другите видове транспорт.

По време на изпълнение на ГДВ могат да се появят редица причини довеждащи до отклонение от заложения график, от което закъсняват пътническите и товарните влакове. В оперативен план доколкото е във възможностите на влаковия диспечер, той въвежда в график закъснелите влакове. Но в много случаи влаковете не могат да пристигнат в крайните пунктове навреме, а с по-малки или по-големи закъснения. Влаковете могат да закъснеят в началните, междинните и крайните гари по ред причини. Затова е необходимо да се извърши едно по-подробно изследване на закъсненията на влаковете в отделните участъци от железопътната мрежа. В това изследване трябва да се разкрият причините довеждащи до закъсненията на отделните влакове, а също и участъците, в които най-често те закъсняват и евентуално в кои участъци могат да наваксат частично или изцяло тези закъснения. Закъснението на отделен влак може да се дължи само на една причина или на комбинация от няколко причини, които се наслагват във времето. Затова е много важно това изследване да бъде всеобхватно, като се вземат статистически данни от по-голям период от време, като това включва летния и зимния период.

Закъсненията на пътническите и товарните влакове не датира от днешна дата и този проблем винаги е съществувал за ръководството на “БДЖ” - ЕАД и НК “ЖИ”. Днес е много важно с влизането на България в Европейския съюз редовното и точно движение на влаковете. Хората на бизнеса ще изискват техните товари да тръгват и пристигат навреме в крайните пунктове, откъдето след това да могат да манипулират с тях. В противен случай те ще имат загуби от тази липса на товар, а железопътния превозвач ще трябва да плаща неустойка затова, че вагонът на клиента не е придвижен навреме. От друга страна за пътниците, пътуващи с различните категории пътнически влакове също е много важно да пристигат в крайните за тях пунктове навреме. Така ще могат да осъществяват техните делови срещи, сделки и други видове предмет на дейност. Честото ненавременно пристигане на пътниците и товарните влакове би отблъснало клиентите на железницата към другите видове транспорт, от което тя става неконкурентноспособна. Необходимо е влаковете да се движат навреме. Затова е необходимо да се направи подробно изследване на закъсненията на влаковете и да се набележат мероприятия, които ще решат този проблем!

Железопътната индустрия е в процес на голяма промяна. Железопътните линии е необходимо да осигурят по-добри услуги и бъдат по-ефикасни. Днешните железници ще трябва да осигуряват по-добри услуги с по-малко средства. Ключът към успеха в този нов свят е внимателно планиране на новия график за движение на влаковете, като извлекат добрите страни от настоящия момент.

………………………………………

1.1. Обхват, цели и задачи на разработката

В настоящата дипломна работа ще се извърши анализ на надеждността на превозния процес в участъка от железопътната мрежа София - Карлово. За извършването на разработката ще се използват статистически данни за закъсненията на влаковете в летните и зимните месеци на базата на изпълнените графици за движението на влаковете в изследваните участъци.

Целта на разработката е да се установи кои влакове най-често закъсняват, в кои участъци закъсняват, в кои участъци тези закъснения могат да бъдат наваксани частично или изцяло, както и класификация и изследване на причините довеждащи до тези закъснения.

Задачите на разработката са след подробен анализ на закъснението на влаковете в изследваните участъци да се предложат конкретни мероприятия за елиминиране на причините, пораждащи закъсненията на пътническите и товарните влакове. Трябва да се дадат изводи, препоръки и насоки за подобряване надеждността на превозите.

Като пример в дипломната работа ще дадем доклад от анализа на закъсненията на швейцарските влакове преди и след въвеждане на системата “Отворено разписание”.

……………………………………………………..

1.2.5. Заключения

Железопътната индустрия е в процес на голяма промяна. Необходимо е железопътните линии да осигурят по-добри услуги на клиентите и бъдат по-ефикасни. Днешните железници трябва да осигурят по-добри услуги с по-малко средства. Ключът към успеха в този нов свят е внимателно планиране и създаване на разписания, като трябва максимално да се извлече полезното от настоящото разписание.

“Отвореното Разписание” е една цяла серия от компютърни програми, които се разработват, за да помагат на планировчиците (графистите) в това усилие. То позволява на ползващите го да сравнят действителни последователни данни от разписания чрез разнообразие от графични изображения и статистически данни. Тази информация може да бъде използвана от планировчиците, за да се помогне в определянето на проблемите с разписанията и да ги реши.

Що се отнася до Железница 2000 Първа фаза, най-важно бе да се определи възможно най-бързо дали новото разписание съдържа конфликтни точки, в резултат на грешки в планирането. Чрез “Отвореното Разписание” това може да се свърши бързо. След като товарните влакове се движиха със същата, а някъде и с по-добра точност при увеличаване броя на пътническите вагони на 14-ти декември 2005г. стана ясно, че новото разписание работи и закъсненията се предизвикват главно от технически причини.

Дори с повече влакове по мрежата новото разписание работи по-добре от старото. Същевременно новото разписание е създадено от нулата, докато старото е събрано от няколко други от последните няколко години.

Дори с безпроблемно разписание трябва да се има в предвид, че при толкова натоварена железопътна мрежа големи закъснения може да причини нарушаване в части от мрежата - например компютърния срив през февруари 2005г. в главна сигнална кутия на Цюрих. По тази причина е важно да има добра стратегия за справяне с такива проблеми, както и политика за информиране на пътниците при срив в ГДВ.

Както бе показано в Таблица намаляването на закъсненията, произтичащи от технически проблеми и закъснения на влакове, идващи от съседни железопътни администрации може значително да подобри качеството на разписанието.

За да се поддържа стабилно разписанието ШФЖ има строга политика осигуряваща връзки на закъснелите с други влакове във възелните гари, но като се има и в предвид това, че пътниците не трябва да чакат твърде дълго.

………………………………..

2.2. Анализ на данните от движението на товарните влакове

Използвана литература

1. Райков, Р.Г., Георгиев Н.Д., Стойков Д.С, Беров Т.Д., Стоянов И.П. Техническа експлоатация и безопасност в транспорта. София 2002 г.

2. Райков Р.Г. Организация и управление на движението в железопътния транспорт. София 1985 г.

3. Министерство транспорта и съобщенията. Нормативи за железопътен транспорт, част ІІ, София 2002 г.

4. Книга за влакова работа на РОД София за 2006 г.

5. Графици за изпълненото движение на влаковете на РОД София за 2006 г.

6. Mattsson L.G. Train service reliability Assured of  methods for deriving relationships for train delays, Royal institute of Technology, 2004

7. Erasmus L. K. Cyclie Railway Timezallingi a Stochastie Optimization approach. University. Rotterdam Netherland 2004

8. Ferreira l. Modeling Reliability  of Train arrival Times. Transport Engineering Niathurland 1986

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

междугарие, гара, Отворено разписание, железница, влак, ускорен бърз влак, товарен влак, транспорт, железопътен участък, график за движение на влакове, пътнически влакове, закъснение, локомотив, превозна бригада, композиране, митница, товар


Търси за: гара | железница | влак | транспорт | железопътен участък | пътнически влакове | закъснение | композиране | митница | товар

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker