Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Икономически университет - гр. Варна

Курсова работа

на тема:

Ценова политика и ценова стратегия на фирма “Диана 95” АД

01.2006

Съдържание:

1. Увод 3

2. Ценова политика и ценова стратегия 3

3. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА  ДИАНА 95 АД 6

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА 6

3.2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 6

3.3. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ИЗДЕЛИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАНИ ОТ “ ДИАНА 95” АД 6

3.4. SWOT АНАЛИЗ: СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА ФИРМАТА             ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ 8

3.4.1. СИЛНИ СТРАНИ: 8

3.4.2. ВЪЗМОЖНОСТИ 9

3.4.3. СЛАБИ СТРАНИ: 9

3.4.4. ЗАПЛАХИ: 9

3.5. Формиране на цените 10

4. Заключение 14

 1.  Увод

Една от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Маркетингът засяга живота на всеки един от нас. Това е процес, в хода на който се разработват и предоставят на разположение на хората стоки и услуги, осигуряващи определено равнище на живот. Маркетингът включва в себе си множество разнообразни дейности, в т.ч. и маркетингови изследвания, разработването на стока, организиране на нейното разпространение, установяване на цени, реклама и лични продажби.  Дейността на  съвременната фирма е немислима без използването на техники и технологии за проучване на различните страни от маркетинговия микс. Цената е важен елемент в маркетинг микса, тъй като реализира печалба, а другите елементи (продукт, дистрибуция, промоция ) реализират разходи. Цената има отношение и към оборота на фирмата (оборотът е равен на количеството по цената), затова се търси оптимизация на цената. Тя е и най-динамичния елемент на маркетинг микса - може да се променя с решение на мениджърите, на различни пазари, на един и същ пазар в различни периоди от време. Цената на един продукт не е самоцел, тя е средство за постигане на фирмените цели. В този смисъл разработването и реализацията на ценовата политика и стратегия на фирмата има ключово значение за осъществяване на основните цели на нейната бизнес политика.

 1.  Ценова политика и ценова стратегия

          Ценовата политика е специфична и важна област от бизнес политиката на фирмата, защото от установените цени пряко зависят както количеството на продажбите така и динамиката на развитие на фирмата. Тя не се заключава само в определянето на възможните максимални и минимални пазарни цени на стоките и услугите. Основната и цел е разкриването на такава цена и такива начини на продажба, които да отразяват баланса между разходите на потребителите за придобиването и използването на стоките и услугите и разходите на фирмата за тяхното производство и реализация.  Ценовата политика на фирмата представлява съвкупност от дългосрочните и цели в областта на цените и ценообразуването, както и от подходите и основните дейности за достигането на тези цели.

         Такива цел могат да бъдат:

 1.   Текущо максимализирани на печалбата
 2.   Достигане на максимални приходи от продажби като се жертва част от печалбата
 3.   Достигане на определено целево  равнище на печалбата
 4.   Достигане на максимални продажби и на доминиращ пазарен дял
 5.   Утвърждаване на водещи позиции в областта на качеството и иновациите
 6.   Равномерност на производството, продажбите и натоварването на мощностите
 7.   Оцеляване на фирмата на пазара

………………………….

 1.   ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството е с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество; изкупуване и реализация на текстилни и трикотажни изделия; информационна, рекламна, превозна, външно- и вътрешно търговска дейност; предоставяне и извършване на услуги, свързани с бита.

 1.  АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ИЗДЕЛИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАНИ ОТ “ ДИАНА 95” АД

Дружеството произвежда следните групи асортименти:

           Тази продуктова структура предопределя реализацията предимно за производствени цели и един малък дял директно в търговски фирми за реализация в магазинната мрежа.

             Широкоасортиментната структура позволява да се заемат различни пазарни сегменти и съобразявайки се с промените в   пазарното търсене и конкуренцията за различните групи асортименти да се прилага различна ценова политика и стратегия.

.............................

 1.  Заключение

     От голямо значение за развитието, просперитета и задържането на пазара е изборът на ценова политика и ценова стратегия. Въз основа на анализите на пазара и различните бизнес цели на фирмата са избрани различни ценови политики и ценови стратегии за различните асортиментни групи. За момента те дават добри резултати, но трябва сляпо да бъдат следвани тези политики и стратегии, а фирмата да следи динамиката на пазарната конюнктура и да ги преразглежда достатъчно често, за да се съобрази с пазарните промени. Много важно е да се следи цената да бъде съобразена с останалите елементи на маркетинговия микс, да бъде неразделна част от стратегията на пазарното позициониране за да служи за постигане на бизнес целите на фирмата.   

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

                      

 1.  “Управление на ценообразуването” - доц. д-р. Благо Благоев, гл. ас. Васил Янакиев, гл. ас Стоян Киров.
 2.  “Маркетинг” - проф. д-р. Н. Сълова, доц. д-р Е. Георгиева, доц. Г. Няголов, доц. д-р. Ю. Узунова, гл. ас. д-р Д. Данчев, гл. ас. В Димитрова, ст. ас. В. Петева
 3.  “Управление на маркетинга” - Ф. Котлър
 4.  “ Икономика на предпрвиятието” - доц. д-р. Благо Благоев, доц д-р Иван Иванов, доц. д-р. Румяна Шинева, доц. д-р. Димо Ангелов, доц д-р. Марин Маринов, гл. ас. Милчо Близнаков, гл. ас. Васил Янакиев, гл. ас. Милчо Манолов

………………………….

Темата е изготвена 01.2006

Темата съдържа 1 таблица.

Ключови думи: ценова политика и ценова стратегия, характеристика на фирмата, предмет на дейност, анализ на пазара, SWOT, методи за формиране на цените.


Търси за: ценова политика ценова стратегия | характеристика фирмата | предмет дейност | анализ пазара | SWOT | методи формиране цените

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker