Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

по

икономика в транспорта

на тема:

Анализ на транспортната система на България и интегрирането й с Европейската система

2006

Съдържание :

1. Силни страни на българския транспортен сектор 3

2. Слаби страни 3

3. Възможности на българския транспортен сектор 4

4. Дял на сектор “Транспорт” в общата брутна добавена стойност. 5

5. Заетост в сектора по видове транспорт. 5

6. Външни стратегически фактори влияещи на транспортния сектор. 6

6.1. Международни фактори на въздействие 6

6.2. Регионални фактори на въздействие 6

6.3. Национални фактори на въздействие 7

7. Тенденции за 2006-2007 г 7

8. Тенденции за 2007-2015 г 8

9. Основни приоритети за сектора до 2015г. 8

10. Стратегически приоритети за развитие на сектор транспорт до 2015г. 9

11. Цели на развитието в транспортния сектор. 9

12. Възможности на българския транспортен сектор 9

13. Използвана литература : 10

  1.  Силни страни на българския транспортен сектор

…………………………

  1.  Стратегически приоритети за развитие на сектор транспорт до 2015г.

.........................

  1.  Използвана литература :

  1.  Мутафчиев, Л. - Икономика на транспортната система, С., 1994 г.
  2.  Първанов, Хр. - Транспортни системи, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2004 г.
  3.  Развитие и преструктуриране на транспорта в България, Сборник с доклади от Научно-практическа конференция, С., 2-3 юни 1994 г.
  4.  Мутафчиев, Л. - Транспортната система на България и насоки за нейното усъвършенстване, Научни трудове на УНСС, т.1, 1998 г., стр. 145-174
  5.  Кирова, А. - Управление на транспорта в логистиката, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2001 г.

……………………………….

Темата съдържа 3 графики и е разработена в стил - план конспект, като са посочени основните моменти в различните теми.

Темата е изготвена 2006г.

Ключови думи: силни и слаби страни на българския транспортен сектор, възможности, дял на транспортния сектор в общата брутна добавена стойност, заетост в сектора по видове транспорт, външни стратегически фактори, тенденции за (2006-2007, 2007-2015), основни приоритети за сектора до 2015г.


Търси за: заетост сектора видове транспорт | външни стратегически фактори | тенденции | 2006 2007 | 2007 2015

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker