Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

На тема:

Конфликти и кризи в предприятието

2006 г.


Съдържание:

1. Що е конфликт? 3

2. Управление на конфликта. 4

2.1. Съпернически стил /асертивен и несътрудничещ 5

2.2. Сътрудничещ стил /асертивен и сътрудничещ/ 5

2.3. Компромисен стил /средно между асертивност и сътрудничество 6

2.4. Отбягващ стил /неасертивен и несътрудничещ/ 6

2.5. Приспособяващ стил /неасертивен и сътрудничещ/ 6

Заключение 8

Литература 10


……………………………………….

Въпреки многобройните дефиниции за конфликт, едно е сигурно, конфликтът е налице, когато: съществуват противоположни интереси; приемане от участниците в конфликта, че интересите им са несъвместими; вяра на всяка от страните, че другата вреди или възнамерява да навреди на интересите; последователното взаимодействие между участниците и действия на едната или двете страни, които вредят на интересите на другата страна. Конфликтът може да бъде причинен и от надпревара за изчерпани ресурси, желание за отмъщение и погрешни изводи за постъпките на другите. Той може да бъде контролиран чрез сключване на сделки или преговори, чрез намесата на трети участник като арбитър или посредник, чрез умела ескалация на конфликта и чрез въвеждането на обичайни цели.

Най-важните критерии за разграничаване на конфликтите представляват субектът, обектът, причините, характерът на ценностите, възможностите и сферите на проява, формите на израстване, времетраенето, възможностите за разрешаване и функциите.

В зависимост от субекта на конфликтите, същите могат да се разделят на: вътрешни /интраперсонални/ конфликти на личността и междуличностни /интерперсонални/ конфликти /конфликти между личност и група, вътрешногрупови и междугрупови/.

Междуличностният конфликт /според Robins/ е процес в който „страните са в опозиция, когато едната страна блокира постигането на целта на другата страна”. Тези конфликти се определят и като съперничество, въвличащо противостоящи идеи, стойности и/ или оскъдни ресурси, като наблюдаемите последствия от поведението на общуване не е задължително да бъдат вербални.

Конфликтните ситуации, които се пораждат в процеса на междуличностното общуване, оказват влияние върху ефективността на всяка стопанска единица. По своята същност конфликтът в организацията представлява несъотвествие между индивидуалните интереси, разбирания и убеждения на отделните категории персонал.

………………………………..

2.5. Приспособяващ стил /неасертивен и сътрудничещ/

При него се жертват собствените интереси, заради другите участници в конфликта. Налице е елемент на саможертва. Приспособяването може да добие формата на безкористна жертва или благотворителност, на подчиненост на изискванията на другата страна, дори когато не са предпочитани. Когато опонентите търсят помирение, те могат да поставят интересите на другите над своите собствени. 

Тези 5 стила се определят в зависимост от това, какво е най-важното за хората:

или

Стиловете по аналогия са обозначени като "Акула", "Сова", "Лисица", и "Костенурка” и "Мече".

…………………………

В заключение може да се каже, че конфликти в организацията ще има винаги, но те не трябва да бъдат дисфункционални. От позицията, стила и подхода на мениджъра по отношение на справяне с различните конфликти във и извън нея в значителна степен зависи ефективността на управление на организацията.

Литература

  1.  Пенчев, П., Ив.Пенчева, Основи на управлението, В.Т., Абагар, 2002.
  2.  Ангелов, А., Организационно поведение, С., Тракия-М, 2002.
  3.  Петровски, Ив., Управление-конфликти и парадокси, С., ДНК, 1997г.
  4.  Интернет

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

конфликт, управление на конфликта, ръководител, съпернически стил, сътрудничещ стил, компромисен стил, асертивност, отбягващ стил, приспособяващ стил, конфликтни ситуации, междуличностно общуване


Търси за: конфликт | управление конфликта | ръководител | конфликтни ситуации | междуличностно общуване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker