Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

ТЕМА: Стокова и ценова политика на фирмата

2007

Съдържание

1. Маркетингов микс 3

2. Продуктова политика 4

2.1. Решения за стоковата номенклатура. 5

2.2. Решения за новите стоки. 6

2.3. Решения за позиционирането на стоката. 6

2.4. Решения за премахване на продукт. 7

2.5. Решения относно търговската марка. 8

2.6. Решения относно опаковката, маркировката и етикета. 9

3. Ценова политика 10

3.1. Определяне на ценовите цели. 11

3.1.1. Ценови цели, ориентирани към оцеляване. 11

3.1.2. Ценови цели, ориентирани към печалба. 11

3.1.3. Ценови цели, ориентирани към продажбите. 11

3.1.4. Ценови цели, ориентирани към качеството. 12

3.2. Избор на ценови стратегии. 12

3.2.1. Ценови стратегии, свързани с конкуренцията. 12

3.2.2. Ценови стратегии в зависимост от особеностите на стоката. 12

3.3. Основни методи на ценообразуването. 13

3.3.1. Методи на ценообразуване, основани върху фирмени критерии. 13

3.3.1.1. Методи от групата "разходи плюс". 13

3.3.1.2. Метод на целевата печалба. 14

3.3.1.3. Метод на критичната точка (ВЕР). 15

3.3.2. Пазарни методи на ценообразуване. 15

3.3.2.1. Ценообразуване на база конкурентни цени. 15

3.3.2.2. Ценообразуване, ориентирано към търсенето. 15

3.3.2.3. Ценообразуване, основано на анализ на потребителите. 15

4. Заключение 16

5. Използвана литература: 17

1. Маркетингов микс

По отношение на производството на стоки и тяхното предлагане всяка фирма или предприятие следва определени стратегически маркетингови концепции. Посредством маркетинговата дейност фирмата преустройва, преориентира и подчинява своя бизнес на пазара - респ. на изскванията на потребителите. Този процес се осъществява с помощта на група инструменти и мероприятия известни под името маркетинг микс.

В съвременната теория и практика синоними на маркетинг микса са "маркетингови средства", "маркетингови елементи", "маркетингов комплекс".  Особено популярно е наименованието „4Р” от първите букви на английските думи:

     Product /продукт/;

     Price /цена/;

     Place /пласмент, дистрибуция/;

     Promotion /комуникация, промоция/.

    

В отговор на "4Р" на продавача маркетолозите предлагат съответните им  „4С" на клиента:

                 
                  “4Р”                                                       "4С"

     Продукт (Product)              Потребности и желания на клиента       (Customer needs and wants)

     Цена (Price)                          Разход за клиента

     (Coast to the customer)

     Пласмент (Place)                Удобство

     (Convenience)

     Комуникация (Promotion)   Комуникация

     (Communication)

     Печели фирмата, която задоволява потребностите на клиента по икономичен и удобен начин и с най-ефикасна комуникация.
     На всеки от съставните елементи на маркетинг микса съответства политика /стратегия и тактика/:

- продуктова  /стокова/ политика;

- ценова политика;

- пласментна политика;

- комуникационна политика;

…………………

4. Заключение

 

Ясното разбиране за маркетинговата система е от особено важно значение за ефективния маркетинг и мениджмънт. Никой бизнес не би могъл да се развива успешно без да се ориентира правилно в сложната и комплексна среда от конкуренти, доставчици и клиенти, в която функционира и взаимодейства. Бизнес средата включва условията, предимно икономически, но също така политически, културни и технологически, в които съществува и се развива маркетинговата система.

Маркетинговите политики силно се влияят от световните, регионални и вътрешноикономически сили.

Всички тези фактори, с които неизбежно са принудени да се съобразяват икономическите политики на страните, за сетен път демонстрират огромното значение, което има ефективния маркетинг.

В този контекст, все повече авторитетни маркетингови специалисти и бизнесмени акцентират на външните влияния и фактори, които ще определят значимото вътрешноикономическо развитие на редица страни, в т.ч. и “новите икономики” от Източна Европа.

5. Използвана литература:

1. Пламен Георгиев - Съвременен маркетинг /1998/

2. Джеймс Донъли - Основи на мениджмънта -/1997/

……………………..

Темата е изготвена 2007г.

Темата не съдържа таблици и графики:

Ключови думи: 4P (Product, Price, Place, Promotion), 4C (Customer needs and wants, Coast to the customer, Convenience, Communication), продуктова политика, ценова политика, ценовите цели и стратегии, методи на ценообразуване, метод на пълните разходи, метод на средните разходи, метод на променливите разходи (метод на целевата печалба, метод на критичната точка), пазарни методи на ценообразуване. 


Търси за: Product | Place | Promotion | Customer needs and wants | продуктова политика | ценова политика | ценовите цели стратегии | методи ценообразуване | метод пълните разходи | метод средните разходи | метод променливите разходи | метод целевата печалба | метод критичната точка | пазарни методи ценообразуване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker