Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По Микроикономика

На тема: Приходи на фирмата. Общ, среден и пределен приход. Производствени разходи: обща характеристика и класификация. Видове печалба

Специалност:

Икономика на търговията

Град, 2006

Съдържание:

1. Увод 3

2. Приходи на фирмата 4

3. Общ, среден и пределен приход 5

4. Производствени разходи: обща характеристика и класификация 9

5. Видове печалба 18

Използвана литература: 20

1. Увод

Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизиране на печалбата. Нетният обем зависи от размера на основните променливи, каквито са приходите и разходите. Като стопанска единица фирмата купува производствени фактори, за които прави разходи. С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност. Затова оценката на тези  величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на производството и предлагането. С оглед на това съществено място в микроикономическото познание заема теорията за приходите на фирмата, която наред с основните закономерности на тяхното формиране, разглежда и условията за минимизиране на производствените разходи в краткосрочен и дългосрочен период.

………………………

По своята същност приходите на фирмата са всички парични постъпления, които тя получава от реализацията на определено количество продукция при дадена цена (от реализацията на готова продукция).

………………………….

Общият приход (TR), наречен още съвкупен, представлява общата парична сума, която фирмата получава при реализацията на определен обем продукция и при дадено равнище на цената.

…………………………

Средният приход (AR) или приходът от реализацията на единица продукция се определя като отношение на общия приход към количеството реализирана продукция.

………………………………

Пределният приход (MR) практически може да се определи като приход от реализацията на последната единица от дадено количество.

..................................

Разходите на фирмата изразяват паричната стойност на ресурсите и услугите, които тя използва за производството на продукция. Връзката между количеството на входящите фактори и максималното количество готов продукт се изразява чрез производствената функция.

........................................

Според икономическата теория производствените разходи, които извършва фирмата имат две разновидности: явни и неявни разходи. При счетоводното отчитане се вземат предвид само явните разходи.

..........................................

Печалбата като цел на деловата активност на фирмата се определя от динамиката на две променливи: приходите и производствените разходи на фирмата. Всяка фирма изчислява печалбата си като разлика между общите приходи и общите разходи.

..........................................

Използвана литература:

  1.  Миркович, К., Микроикономика, Тракия-М, С., 2003.
  2.  Кънев, М. и др., Микроикономика, Учебник за техникумите по икономика и търговия, Второ издание, Мартилен, С., 2000.
  3.  Кънев, М., Макроикономика, Учебник за техникумите по икономика и търговия, Второ издание, Мартилен, С., 2000.
  4.  Спасов, Тр., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство, Микроикономика, ИК “Люрен”, С., 1999.
  5.  Спасов, Тр., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство, Макроикономика, ИК “Люрен”, С., 2000.
  6.  Маринов, Здр., Основи на пазарната икономика, Учебник за IX клас на СОУ и I курс на икономическите техникуми, С., 1995.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа много графики.

Ключови думи:

приходи, общ приход, среден приход, пределен приход, производствени разходи, явни разходи, неявни разходи, икономически разходи, маржинални, печалба, икономическа печалба, счетоводна печалба, равнище на цените, крива на търсене, крива на предлагане


Търси за: общ приход | среден приход | пределен приход | производствени разходи | явни разходи | неявни разходи | икономически разходи | печалба | икономическа печалба | счетоводна печалба | равнище цените | крива търсене | крива предлагане

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker