Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По Микроикономика

На тема: Същност, елементи и функции на пазарния механизъм. Търсене - същност и фактори. Индивидуална и пазарна крива на търсене. Закон за търсенето. Движение по кривата на търсенето. Изместване на кривата на търсенето

Спец. Икономика на индустрията

Град, 2006

Съдържание:

І. Същност, елементи и функции на пазарния механизъм. 3

ІІ. Търсене - същност и фактори. 3

ІІІ. Индивидуална и пазарна крива на търсене. 5

IV. Закон за търсенето. 7

V. Движение по кривата на търсенето. 11

VI. Изместване на кривата на търсенето. 12

Литература: 17

І. Същност, елементи и функции на пазарния механизъм.

Основният механизъм, чрез който се осъществява координацията на стопанската дейност и разпределението на ресурсите е пазарният механизъм или ценовата система. Търсенето и предлагането са основни елементи на този механизъм. Тяхното взаимодействие определя системата от цените, която играе централна роля на сигнална система и чрез която се извършва разпределение на оскъдните ресурси. Чрез цените, определени от търсенето и предлагането на практика действа “невидимата ръка” на пазара и получават отговор най-важните въпроси на организацията на стопанската дейност: какво, как и за кого да се произвежда?

По-конкретно чрез цените, определени от търсенето и предлагането, пазарният механизъм изпълнява три важни функции в икономиката.

Информационна функция - системата от цените, които пазарният механизъм определя. Той осигурява сигнали, информация за предпочитанията на потребителите, за ценността на отделните продукти, за ефективността на технологиите. Това е информацията, от която се ръководят стопанските агенти - производители и потребители, при използване на своите доходи и ресурси.

Координационна функция - пазарният механизъм координира интересите и действията на производителите и потребителите. Той осигурява ценови и разпределителни решения, които съгласуват противоречивите интереси на различните стопански участници и балансират производството и потреблението на благата.

Стимулираща функция - той стимулира участниците в пазарните сделки да действат икономически рационално и да използват най-ефикасно своите доходи и ресурси.

.........................................

Общото пазарно търсене, за разлика от индивидуалното, зависи от още два фактора: броя на купувачите на даден пазар и разпределението на доходите в обществото.

4) Брой на купувачите. Пазарното търсене е сума от търсенето на отделните потребители. Броят на купувачите определя общия потребителски доход, от който зависи търсенето на една или друга стока. Затова промяната на броя на купувачите променя и търсенето.

Такава промяна може да бъде предизвикана от демографски процес например. Спадът в раждаемостта ще намали търсенето на детски дрехи и играчки и обратно.

  1.  Разпределение на доходите. Колкото по-неравномерно е разпределението на доходите, толкова е по-малко търсенето при равни други условия. Колкото е по-равномерно разпределението, толкова по-голямо е търсенето.

Литература:

  1.  Ковачев, Здр. и др., Микроикономика, ИК "Стено", Варна, С., 2001.
  2.  Ковачев, Здр. и др., Обща икономическа теория, I част, Микроикономика, Варна, С., 1996.
  3.  Ковачев, Здр. и др., Обща икономическа теория, II част, Макроикономика, Варна, 1996.
  4.  Коева, Ст. и др., Микроикономика - теория, тестове, задачи, Варна, 2000.
  5.  Якимова, И. и др., Макроикономика - теория, тестове, задачи, Варна, 2000.
  6.  Банък, Гр., Бакстър Р., Световен речник по икономикс. т. I и т. II, Делфинпрес, Бургас, 1992.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа много графики.

Ключови думи:

функции на пазарния механизъм, търсене, индивидуална и пазарна крива на търсене, Закон за търсенето, движение по кривата на търсенето, изместване на кривата на търсенето, цена, стоки на Гифън, стоки на Веблен


Търси за: функции пазарния механизъм | Закон търсенето | движение кривата търсенето | изместване кривата търсенето | цена

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker