Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Микроикономика

На тема:

Същност и форми на организация на фирмата. Основни характеристики на фирмата. Форми на фирмената организация. Максимизиране на печалбата - основна цел на фирмата

Спец. Икономика на индустрията

Град, 2006

Съдържание:

1. Същност и форми на организация на фирмата. Основни характеристики на фирмата. 2

a. Класификация на фирмите в зависимост от сектора на дейност 8

b. Класификация на фирмите според правното си положение 8

c. Класификация на фирмите според организационния критерий 8

d. Класификация на фирмите според формата на собственост 9

e. Класификация на фирмите според принадлежността на имуществото и контрола 10

f. Класификация на фирмите според формите на организация 10

g. Класификация на фирмите според размера им 10

h. Класификация на фирмите според формите на организация на бизнеса 10

2. Форми на фирмената организация. 11

3. Максимизиране на печалбата - основна цел на фирмата 19

Библиография: 22

1. Същност и форми на организация на фирмата. Основни характеристики на фирмата.

В най-широк план бизнесът е деловата дейност на икономическите субекти. Тя се осъществява в разнообразни институционални и организационни форми. Най-обобщаваща от тях е фирмата.

В Търговския закон на Р България определението за фирма е следното: “(1) Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. (2) Всяка фирма, освен предписаното от закона необходимо съдържание, може да включва означение за предмета на дейност”.

Фирмата е всеобща организационна структура на бизнеса, един от основните икономически институти на пазарната икономика. Заемайки ключова роля в микроикономиката, нейното генерално предназначение е съзидателното предприемачество. От гледна точка на икономическата теория фирмата е стопанска единица, която извършва разнообразна дейност по създаване на стоки и услуги и тяхната реализация. Тя е сложно обединение на материални и човешки ресурси, организирани и координирани по съответния начин за производството на определени блага. Координацията и управлението на фирмата се осъществяват от предприемача.

Фирмата е икономически субект, владеещ и стопанисващ капиталови активи - субект, който сам решава и отговаря за стопанската си дейност. Отношенията й с другите организации, кредитните институти и държавата се изграждат на стопанска основа чрез елементите на пазара.

.....................................

Едноличната фирма е форма на организация на бизнеса на индивидуален собственик, носещ неограничена отговорност за резултатите от дейността й. Той присвоява всички печалби от дейността на фирмата, но отговаря и за всички загуби в пълния им размер.

Едноличните фирми са най-многобройните в организационната структура на производството - това е най-разпространената форма на предприемачество и най-лесния и евтин начин за организиране не индивидуалния бизнес. Възникват масово в условията на икономически подем, но средната продължителност на живота им е малка. Всяка четвърта фирма фалира още в първата година на дейността си. Разпространени са главно в сферата на дребния бизнес.

Неограничената отговорност е принцип, според който собственикът носи пълна отговорност за задълженията на фирмата пред нейните кредитори и контрагенти.

.........................................

Максимизиране на печалбата е основна цел на фирмата. Анализът на формите на организация на бизнеса показва определени различия между отделните фирми. Всички те обаче преследват една обща цел - максимизиране на печалбата.

Съвременната теория на фирмата дефинира и други цели на фирмената дейност като: стабилно присъствие на пазара; увеличаване на пазарния дял чрез завоюване на нови ниши и максимизиране обема на продажбите; укрепване доверието на купувачите в производствената марка на фирмата; минимизиране на разходите и динамизиране обновяването на изделията; растеж на активите на фирмата.

Библиография:

  1.  Ракарова, С., Микроикономикс - второ равнище (първа част), Второ издание, Тракия-М, С., 1999.
  2.  Савов, Ст., Сотирова, Е., Микроикономика, Пето издание, Тракия-М, С., 1999.
  3.  Георгиева, Кр., Микроикономикс, Трето издание, Тракия-М, С., 1999.
  4.  Йотова, Л., Микроикономика, ИК "УНСС", С., 2002.
  5.  Никълсън, У., Междинна микроикономика и нейните приложения, ИК "Христо Ботев", С., 2000.
  6.  Фишър, С., Дорнбуш, Р., Шмалензи, Р., Икономика - основи на микро- и макроикономиката, Отворено общество, С., 1997.
  7.  Авторски колектив, Икономикс, Тракия-М, С., 1998.
  8.  Спасов, Тр., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство, Микроикономика, ИК “Люрен”, С., 1999.
  9.  Спасов, Тр., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство, Макроикономика, ИК “Люрен”, С., 2000.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа една графика.

Ключови думи:

Фирма, форми на организация, фирмена организация, максимизиране не печалбата, еднолична фирма, акционерно дружество, ООД, ограничена отговорност, неограничена отговорност


Търси за: фирма | форми организация | фирмена организация | максимизиране печалбата | еднолична фирма | акционерно дружество | ООД | ограничена отговорност | неограничена отговорност

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker