Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


РУ “Ангел Кънчев”

КУРСОВА РАБОТА

По: Микроикономика

На тема: Същност и видове капитал

Специалност: Стопанско управление

Съдържание:

1. Същност на капитала 3

2. Категории капитал 4

2.1. Човешки капитал 4

2.2. Структурен капитал 5

2.3. Клиентски капитал 5

2.4. Основен капитал 5

2.5. Оборотен капитал 5

2.6. Невеществен капитал 6

Използвана литература: 8

………………………………..

"Капитал" е термин, който се употребява за описание на трайни, създадени или използвани от човека ресурси, които биват ценени, имат стойност, защото те подпомагат хората да произвеждат стоки и услуги в бъдеще време. В широкия смисъл на думата капитал e всичко, което е фактор на производството. За разлика от стоките, произведени за "текущо", непосредствено потребление, капиталовите ресурси поддържат способността на хората да произвеждат стоки за бъдещо потребление. Оттук следва и определението на "капитал" като "фактор" (условие) и възможност - осъществяване на производство.

Най-често икономистите въвеждат четири форми на функциониране и възпроизвеждане на факторите, условията на производството. Това са капиталът в определения по-горе смисъл и неговите проявления: трудът (т.е. ресурсът на всяко човешко същество, така, както той е създаден в течение на обществената история, на смяната на поколенията), земята (т.е. обобщеното име на природните ресурси), предприемачеството (т.е. трудът на всеки, когато се характеризира с качества като способност да се създават нововъведения, да се вижда по-надалеч от другите и да се поема риск за собствена сметка) и самият капитал в тесния смисъл на думата (като машини, съоръжения, финансов ресурс и пр., използвани в процеса на производство).

………………………………

Обичайната ни представа за капитала като материален се свързва с физическата му форма на фабрики, жилищни сгради и машини. От такъв капитал се нуждаят всички фирми, независимо каква стока или услуга предлагат. Във физическия капитал се включват както дълготрайни, така и краткотрайни средства. В първата група се отнася онази част от капитала, която обикновено наричаме основни средства - сградите, машини, съоръжения, транспортни средства и всички останали видове производствено оборудване. Това, което е характерно за функционирането им, е възможността с тях да се обслужва многократно процеса на създаване на крайни стоки и услуги. Те формират част от фиксираните разходи на фирмата. В тази връзка капитал от подобен род са жилищните сгради, които собственикът предоставя за наемане на други лица.

Използвана литература:

  1.  J. Schumpeter. 1934. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, interest, and the business cycle. Harvard University Press.

  1.  F. Hayek. 1978. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Chicago: The University of Chicago Press.

  1.  А. Смит. 1983. Богатството на народите: Изследване на неговата природа и причини. София: Партиздат.

В темата има таблица.

Ключови думи:

капитал, собствен, оборотен, невеществен, производство, човешки капитал, клиентски капитал, структурен, основен, оборотни средства, ресурси, запаси


Търси за: собствен | оборотен | производство | човешки капитал | клиентски капитал | структурен | основен | оборотни средства | запаси

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker