Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Размер на предприятието

Съдържание:

1. Същност и основни проблеми при определяне размера на предприятието. 2

2. Фактори, от които зависи размерът на предприятието. 4

2.1. Потребност от дадения вид продукция или услуга 4

2.2. Размер на капитала, с който разполага стопанската единица 4

2.3. Състояние на суровинната база 4

2.4. Трудови ресурси 5

2.5. Равнище на иновационната дейност 5

2.6. Други разграничения 5

3. Решение за големината на предприятието 10

3.1. Примери 10

4. Класическите форми на организация на производствените процеси в предприятието. 11

5. Съвременни рационални форми на организация на производствените процеси. 11

Използвана литература: 12

………………………………

Когато се говори за размер на предприятието не трябва да се пренебрегва, факта, че самото понятие има комплексен характер и не може да бъде изразено само посредством един или няколко критерия и показателя. То включва в себе си множество различни характеристики, част от които могат да бъдат представени чрез конкретни стойностни величини. Това налага да се направи предварително разграничение между понятията “размер на предприятието” и “размер на производството”. Докато “размерът на производството” се свързва с количеството произведена качествена продукция и може да се измери с натурални и стойностни измерители, то “размерът на предприятието” е по-общото понятие и включва в себе си и размера на производството. При определяне размера на предприятието следва да се отчитат множество най-разнообразни по характер ограничения.

На първо място този размер зависи от типа на производството и номенклатурата на произвежданата продукция. Обикновено по-малките по размер стопански единици се характеризират с дребно и средно серийно производство и ограничена номенклатура. Именно това дава основания да се твърди, че размерът на предприятието е пряко следствие от степента на концентрация на производствената дейност.

На второ място като ограничително условие следва да се посочи изискването за ефективност. Това е свързано с осигуряване на ниска себестойност на произвежданата продукция и на по-малки разходи за нейната реализация. Ето защо в повечето случаи при определянето на размера на предприятието значително се отчитат равнището на следните видове разходи:

……………………………………….

Необходимо е да отбележим нарастващата през последните години тенденция за увеличаване броя на малките и средни предприятия. Например в САЩ относителният им дял е около 40 % от всички предприятия. Основната причина за това са особеностите на технологичното и икономическото развитие на отделните отрасли в национален и международен мащаб, както и променилата се структура на обществените потребности. Например в периода на 50-те-60-те години преобладаващата цел на предприятията беше постигането на високи печалби, което намери отражение в засилен процес на концентрация на капитала посредством създаване на предприятия - гиганти.

Количествените признаци включват:

При тяхното използване следва да се отчита отрасловата принадлежност на предприятията.

…………………………………

Към категорията на малките и средните предприятия не се отнасят публичните дружества по смисъла на чл. 83 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, както и предприятия, извършващи по занятие банкови, застрахователни сделки и сделки с ценни книжа, организиране на хазартни игри или производство и търговия с вино и спиртни напитки.

Всичко казано до тук е свързано с чисто юридическа и организационно-стопанска трактовка на малкото и средното предприятие. Паралелно с това обаче, те притежават и редица специфични черти и особености,  които ги налагат така масово в стопанската практика.

На първо място, поради малкия си размер, тези предприятия се отличават с мобилен характер. Именно той им позволява да реагират бързо и адекватно на настъпващите промени в заобикалящата ги икономическа среда

Втората особеност на малките и средни предприятия е свързана със сравнително по-малкия размер на стартовия капитал и ограничените инвестиции по време на тяхното развитие. Това от своя страна, осигурява значително съкращаване на процесите по създаването и въвеждането в експлоатация на малките структурни единици, известни още като start up.

Използвана литература:

  1.  Попов, Г. и др., „Икономика на предприятието част І, Мартилен, София, 2005.
  2.  Дончев Д. и др., „Икономика на предприятието част ІІ”, Мартилен, София, 2005.
  3.  Стоянов Д., Маркетинг в индустрията”, София, 2001.
  4.  Маринова, Ю. и др., Икономика и организация на индустриалната фирма”, ГорексПрес, София, 2002.
  5.  Бояджиева, Е и др., “Икономика на предприятието”, Дионис, София, 2006.

Темата съдържа една таблица.

Ключови думи:

размер на предприятието, продукция, услуга, трудови ресурси, иновационна дейност, форми на организация на производствените процеси, малки и средни предприятия, трудови ресурси


Търси за: размер предприятието | продукция | услуга | трудови ресурси | иновационна дейност | форми организация производствените процеси | малки средни предприятия | трудови ресурси

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker