Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Mагистърски проект

На тема:

Развитието на малкия и средния бизнес в България

2008

Съдържание:

Увод 2

Глава 1. Теоретико-методически въпроси на състоянието и развитието на малкия и средния бизнес 6

1. Същност, роля и значение на малкия и средния бизнес за развитието на икономиката. 6

2. Същностни характеристики, особености, предимства и недостатъци на малкия и среден бизнес в България. 17

3. Индикатори и показатели за изследване, анализ и оценка на състоянието и развитието на малкия и средния бизнес в България 26

Глава 2. Състояние и развитие на малкия и средния бизнес в България 36

1. Състояние и тенденции в изменение на обемната структура на малкия и средния бизнес в България. 36

2. Състояние и тенденции в изменение на отрасловата структура на малкия и средния бизнес в България. 50

3. Състояние и тенденции в изменение на финансово-икономическите показателина малкия и средния бизнес в България и участието му в формирането на макроикономически показатели. 62

4. Основни изводи относно състоянието, проблемите и развитието на малкия и средния бизнес в България 69

Глава 3. Основни насоки за по-нататъшното развитие на малкия и средния бизнес в България 72

1. Насоки за подобряване на макроикономическата среда и създаване на благоприятни условия за развитие на малкия и средния бизнес в България 72

2. Насоки за развитие на финансирането и кредитирането на малкия и средния бизнес и за развитие на организационната инфраструктура на малкия и средния бизнес. 78

Алтернативи 84

Заключение 107

Литература 108

Списък на таблиците и графиките 110

Увод

Пълноправното членство на България в Европейския съюз от началото на 2007 г. предостави на малките и средните предприятия (МСП) много нови възможности, но ще възникнат и множество предизвикателства пред предприемачите. Това определя необходимостта от целенасочена и ефективна държавна подкрепа за малките и средните предприятия, чиято роля в икономиката непрекъснато нараства.

През 2004 г. броят на малките и средните предприятия е над 221 хиляди. В сравнение с 2001 г. те са се увеличили с почти 17.8 хил. (9 на сто). МСП представляват 99.3 на сто от всичките предприятия в изследваната съвкупност и 99.7 на сто от частните предприятия в нея2.

Преобладават микропредприятията (с 1 до 9 заети). Броят им продължава да нараства и през 2004 г. те са над 198.7 хил., което е с 5.5 на сто повече спрямо 2001 г. Наред с това обаче делът им намалява от 92.4 на 89.6 на сто от общия брой на изследваните частни предприятия за сметка на по-бързото увеличаване на броя и на дела на малките предприятия. Малките предприятия (с 10 до 49 заети) наброяват 18.9 хил. през 2004 г. За периода 2001-2004 г. броят им се е увеличил с 6672, или с 54.8 на сто, а делът им е нараснал от 6 на 8.5 на сто. Най-малобройната подгрупа на МСП - средните предприятия (с 50 до 249 заети), са 3.6 хил. и въпреки че са с 800, или с 28.8 на сто повече отколкото през 2001 г., делът им в общия брой на изследваните частни предприятия остава относително постоянен, едва 1.6 на сто.

Увеличаването на броя на предприятията през 2004 г. е с по-ниски темпове в сравнение с това за предходната година, с изключение на строителството (в отраслов аспект) и на Югоизточния район за планиране (в териториален).

Отрасловите структури на предприятията за всяка една от размерните групи са относително постоянни във времето. Например и през четирите наблюдавани години най-много от средните предприятия (над 55 на сто) са в отраслов сектор “Преработваща промишленост”, т.е. това е най-привлекателният отраслов сектор за средните предприятия.

От друга страна, отрасловите структури на отделните размерни групи предприятия значително се различават помежду си и потвърждават връзката между размера и естеството на производствените процеси. Така например отрасловото разпределение на средните предприятия прилича повече на отрасловото разпределение на големите предприятия, сред които също преобладаващ е делът на занимаващите се с преработваща промишленост (над 68 на сто)3. Значително по-нисък дял от малките предприятия (около 34 на сто) и едва около 10 на сто от микропредприятията са в този отраслов сектор.

Разпределенията на броя на предприятията в отделните отраслови сектори по размерни групи също са относително постоянни във времето, като във всички отраслови сектори преобладават микропредприятията. Въпреки това има тенденция делът на микропредприятията да намалява - в “Преработваща промишленост” (от 75.4 на сто през 2001 г. на 69.2 на сто през 2004 г.), в “Хотели и ресторанти” (съответно от 96.3 на 91.7 на сто) и в “Транспорт, складиране и съобщения” (съответно от 94.3 на 91.6 на сто). Намаляването на дела на микропредприятията е съпроводено с увеличаване на дела на следващата размерна група - малките предприятия - и най-вероятно е резултат на “порастването” на предприятията.

Докато разпределенията на предприятията в размерните групи по отраслови сектори са доста различни, разпределенията по райони за планиране са почти идентични. Задълбочава се териториалната неравномерност на икономическата дейност. За периода 2001-2006 г. делът на предприятията в Северозападния район за планиране намалява от 4.6 на 4.4 на сто, а в района с най-висока концентрация на предприятия - Югозападния - се увеличава от 29.4 на 30 на сто. Югозападният район за планиране доминира в заетостта на всички разглеждани размерни групи с над 30 на сто от броя на заетите във всяка една от тях. В този район са 33.5 на сто от всички заети в МСП и 39.3 на сто от броя на заетите в големите предприятия. Само с около 4 на сто от броя на заетите във всяка една размерна група предприятия Северозападният район за планиране остава трайно на другия полюс.

МСП доминират като цяло във всеки един от районите за планиране. Наред с това има тенденция на нарастване на дела на МСП в заетостта на всеки район. Налице е окрупняване на малките и средните предприятия - благоприятна и обща за всички райони за планиране тенденция в регионалното развитие на МСП. Броят на заетите в МСП нараства със значително по-високи темпове от броя на предприятията. В резултат на това расте средният брой на заетите в едно предприятие, т.е. МСП “порастват”, което е благоприятна тенденция. Микропредприятията - независимо къде са локализирани - са най-много на брой и продължават да създават най-много заетост. Забелязва се обаче, че делът на микропредприятията в заетостта намалява, като същевременно средният им размер се увеличава. Същевременно микропредприятията имат най-малък и намаляващ принос в добавената стойност на всеки един от районите за планиране, т.е. техните заети са най-ниско производителни в сравнение с по-големите предприятия.

Цел на настоящата работа е да се анализира влошаващата се среда, както и нуждата от преценка на поведението на малкия бизнес, да се разгледат възможностите за използване на опита на оцелелите в битката малки фирми. Основна цел тук е да се разкрият грешките и проблемите при управлението на малкия бизнес и да се намерят пътища за успешното им разрешаване. Успешният бизнес се състои не от проблеми, а от решения и успехът на собствениците на малките фирми зависи в решаваща степен от самите тях, от това как и с какви средства ще решават възникналите проблеми. Методологията на разработване на разработката предполага използването на статистическа информация, предоставена от НСИ. Статистическата информация покрива периода 2001-2006 г., като акцент е поставен върху 2006 г.

Тази информация е обогатена с резултатите от специализирано социологично проучване, проведено за разработването на доклада от социологическа Агенция ЕСТАТ сред бизнеса и населението в периода септември - октомври 2006 г. Използвани са и други социологически проучвания, осъществени през последната година от “Витоша рисърч”, НЦИОМ и др. по проблемите на МСП.

Литература

 1.  Закон за малките и средни предприятия
 2.  Доклад на Агенцията за Малки и Средни предприятия 2005
 3.  Ставрев Св. “Организация на управленския труд, системно-социологически подход” София 1999
 4.  Христов С., “Организиране. Параметри и строеж на организационната структура за управление”
 5.  Коев П. Йордан, “Малкият бизнес: проблеми и решения” Варна 2003
 6.  НСИ “Профил на предприемача от микропредприятията в страната” София 2002
 7.  НСИ “Заетост и безработица” 2003
 8.  НСИ “Малките и средни предприятия в Република България София 2004
 9.  ''Витоша рисърч''-''Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондовена европейския съюз'', юли-август 2006
 10.   в-к “Кеш” Брой 8 28-6 март 2003
 11.   Близнаков П., “Семейна икономика. Проблеми и решения”
 12.   Патън Дейв., “Маркетинг на малкото предприятие”, Бургас 1995
 13.   Коев П. Йордан, “Основи на предприемачеството”, Варна 2003

 1.   Законопроект за изменение и допълнение наЗакона за малките и среднитепредприятия, http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=1516

 1.  www.minfin.government.bg/docs/dp05.pdf
 2.  www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Bulgarian/Theme_Ikonomika_Ekologia_Turizam/Material/1804_danatsi.htm
 3.  http://www.asme.bg/images/docs/doklad_MSP_final.pdf
 4.  http://www.cash.bg/br08-03/083200.htm
 5.  http://www.asme.bg/images/docs/doklad_MSP_final.pdf
 6.  http://www.hitech-incubator.com/index.php
 7.  http://www.bepc.government.bg/bg/default.asp
 8.  http://www.mee.government.bg/ind/econ.html
 9.  http://www.sme.government.bg/bg/funding/fael.asp
 10.  http://www.jobs-bg.org//
 11.  http//www.popkasa-rs.com//
 12.  http://www.nsi.com//
 13.  http://www.sme.dovernment.bg/bg/funding/ustoi.asp
 14.  http://www.doingbusiness.org//
 15.  http://www.mi.government.bg/priv/licv.htm
 16.  http://bankruptcy.justice.government.bg//

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа данни за периода 2001-2004 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

развитие на малкия и средния бизнес, отраслова структура, микропредприятия, промишленост, търговски закон, едноличен търговец, булстат, ДОО, регистрация, търговия, заетост, икономически растеж, данъци, промишленост

2 МСП в настоящaта разработка са частните предприятия от изследваната съвкупност, които имат от 1 до 249 заети включително. Всички предприятия в изследваната съвкупност (обществени и частни нефинансови предприятия в отраслови сектори от С до К на НКИД-2003) са 222714 на брой.


Търси за: развитие малкия средния бизнес | отраслова структура | микропредприятия | промишленост | търговски закон | едноличен търговец | булстат | ДОО | регистрация | търговия | заетост | икономически растеж | данъци | промишленост

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker