Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Катедра Управление

Факултет Управление и информатика

Курсова работа

Тема: Закрила на интелектуалната собственост и ролята й в развитието на бизнеса

 

2007 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Същност на интелектуалната собственост 3

2. Национално законодателство в областта на индустриалната собственост 4

3. Основни моменти в законите за закрила на индустриалната собственост 5

3.1. Закон за патентите 5

3.2. Закон за марките и географските означения 7

3.3. Закон за промишления дизайн 8

3.4. Закон за топологията на интегралните схеми 9

3.5. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни 10

4. Прилагане на правата върху индустриалната собственост 10

5. Международни договори в областта на индустриалната собственост, по които България е страна 13

6. Индустриалната собственост за планиране и развитие на ефективен бизнес 14

Използвана литература: 17

1. Същност на интелектуалната собственост

В широк международен аспект интелектуалната собственост се разглежда като обхващаща индустриалната собственост, авторското право и сродните му права. Индустриалната собственост отдавна е позната и се използва като основен механизъм за технологично и икономическо развитие. В повечето страни в света съществуват национални закони за закрила на нейните обекти - изобретения и полезни модели, търговски марки и марки за услуги, географски означения (наименования за произход и географски указания), промишлен дизайн, сортове растения и породи животни, както и топология на интегрални схеми.  

Интелектуалната собственост, реализирана в контекста на пазарната икономика, е от жизнено значение за изграждането на съвременното общество и за създаването на нови, висококачествени стоки и услуги. Нейните крайни цели са да насърчава изследователската и развойната дейност, да подпомага разпространяването на идеите и да закриля съзидателните усилия.

Началото на правната закрила на обектите на индустриалната собственост в България се поставя през 1892 г., а през 1921 г. България ратифицира Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и става член на Парижкия съюз. Съгласно Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост всяка страна членка е задължена да предоставя равностойна закрила на обектите на индустриалната собственост на своите граждани и на гражданите на другите страни членки. Този принцип, изключващ дискриминация, е въплътен във всички български закони в областта на индустриалната собственост.

Като цяло интелектуалната собственост обхваща кръг от различни права, които постепенно се хармонизират с крайната цел - да бъде осигурено високо равнище на закрила и степен на сближаване, което да гарантира свободно движение на стоки и услуги. Затова Европейската общност ориентира дейността си към съгласуване на законодателството в страните членки в областта на интелектуалната собственост за премахване на различията в регламентацията, които пречеха на свободното движение на стоки и услуги, и акцентира върху упражняването на вече предоставени права, върху тяхната защита от посегателства. Подходящата и ефективна защита на интелектуалната собственост е необходимо средство за съзидателност, за развитие и приобщаване на страната ни към европейските структури.

Всички мерки, предприети от Европейската общност по отношение на интелектуалната собственост, са необходими за действието на единния Общ пазар, тъй като са насочени към създаване на хармонизирана правна среда в полза на всеки, който работи в промишлеността и търговията.

.................................................................

4. Прилагане на правата върху индустриалната собственост

Ефективното правоприлагане на мерките за защита на правата върху индустриалната собственост се гарантира от съществуващата законова база и функциониращите структури.

Основен правоприлагащ орган по отношение на предоставената закрила по Закона за патентите (ЗП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за промишления дизайн (ЗПД), Закона за топологията на интегралните схеми (ЗТИС) и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) е Патентното ведомство на Р България. Други държавни институции, ангажирани с функционирането и прилагането на правата в областта на индустриалната собственост, са:

Компетентен за решаване на спорове, свързани с интелектуалната собственост, е Софийски градски съд (СГС). 

Съществуващото законодателство в тази област предвижда санкции за лицата, нарушаващи правата върху индустриалната собственост. Наказателният кодекс (чл. 227) предвижда за тази цел лишаване от свобода до три години или глоба в размер до 5000 лв.

При неправомерно използване на чужда марка или географско означение спрямо нарушителя може да се приложи и специална административнонаказателна мярка, визирана в ЗМГО - лице, което предлага, пуска на пазара или съхранява с тези цели стоки, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. и стоките се отнемат в полза на държавата - независимо чия собственост са, и се унищожават. Аналогична разпоредба е предвидена и в ЗПД - лице, което произвежда, предлага, излага на пазара или съхранява с тези цели продукти, изработени чрез копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила, без съгласието на неговия притежател, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 5000 лв., а продуктите подлежат на унищожаване. Тук е предвидена и възможност за преработване на продукта, така че да не се нарушава правото на притежателя на регистрирания дизайн.

.............................................................................

Естествено подходящо място в тази политика трябва да заема и търговската марка. Една от основните й функции е да отличи стоките на едно лице от стоките на други лица и затова използването на подходяща марка е важен момент от търговската дейност на фирмата. Добре подбраната марка носи значителни икономически изгоди. Обикновено потребителите свързват определени стоки и услуги с дадена марка, като по този начин марката се превръща в своеобразен критерий за определено равнище на качеството. Освен рекламната функция, която изпълняват, марките допринасят и за подобряване на пазарните позиции, като по този начин улесняват и трансфера на технологии. Ефективното използване на индустриалната собственост в цялостната дейност на предприятията - развойна, производствена, рекламна и търговска, трябва да се превърне в основен осъзнат елемент от усилията, насочени към конкурентоспособно икономическо развитие, който до голяма степен ще гарантира добри позиции в условията на пазарните сили, действащи в Европейския съюз.

Използвана литература:

  1.  сп. “Мениджър”
  2.  Интернет

.......................................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

интелектуална и индустриална собственост, национално законодателство, закон за патентите, закон за марките и географските означения, закон за промишления дизайн, интегрални схеми, международни договори, ефективен бизнес


Търси за: интелектуална индустриална собственост | национално законодателство | закон патентите | закон марките географските означения | закон промишления дизайн | международни договори | ефективен бизнес

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker