Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

По: Търговия на дребно

На тема:

Планиране на стоковия бюджет на търговията на дребно

Специалност: Икономика на търговията

2006 г.


Съдържание:

1. Процес на управление на мърчандайзинга. 3

2. Планиране на мърчандайзинга. 4

3. Мърчандайзинг на хранителните вериги. 6

3.1. Мърчандайзинг в търговските вериги (супермаркети, хипермаркети, магазини на самообслужване, търговски центрове и др.). 6

3.2. Мърчандайзинг на вериги магазини. 7

3.3. Мъчандайзинг на нехранителните стоки (търговски обекти, специализирани в продажбата на нехранителни стоки, които също са изградени на принципа на самообслужването). 7

4. Седемте стъпки на продажбата. 9

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 13


………………………………………………………………

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща продажбена система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени. Но редица фактори, както вътрешни така и външни, предопределят нейния успех. Тенденциите в световната икономика - глобализацията, интеграцията, в частност на Европейския съюз, внасят нови аспекти във формирането и функционирането на организацията на продажбеното представяне, в изграждането на дистрибуционните канали, функциите на участниците в тях и пр.

Мърчандайзингът е процес в търговията по купуване, продаване и предлагане по най-добрия начин на стоките в обектите за търговия на дребно; процес на създаване и непрекъснато поддържане на най-атрактивен вид на продуктите в мястото на продажбата.

При управлението на мърчандайзът фокусът е върху планирането и контролирането на запасите, с които разполага търговецът на дребно. То се състои от създаване на целите и плановете за тяхното изпълнение. Тук се включва планиране в стойност и в бройки за мърчандайзинговия списък. Контролът на мърчандайза включва решения относно анализа и информацията, за които се събират и използват мърчандайзинговите данни, за да може да се определи изпълнени ли са или не поставените цели.

……………………………………….

3.1. Мърчандайзинг в търговските вериги (супермаркети, хипермаркети, магазини на самообслужване, търговски центрове и др.).

Магазините на самообслужване (характерни в последните 5-6 години и за българския пазар и то предимно в големите потребителски центрове на страната), предоставят допълнителна възможност да се прилага мърчандайзинга. Те са големи и просторни. Освен излагане на стоките, при мърчандайзинга е важно аранжирането на пространството. От тази гледна точка колкото е по-голям търговския обект, толкова е по-трудно да се аранжира поетапно всеки стелаж, сектор и магазина като цяло.

Основните принципи на мърчандайзинга при аранжирането на търговските вериги и презентацията на стоки в тях, са:

  1.  Трябва да се съобразява с потока на клиенти. По-посещавани от страна на потребителите са външните стелажи на магазина, отколкото вътрешните, където биха могли да се разполагат по-специфични стоки, които не са от първа необходимост, но задължително да има насочваща информация за потребителите за местонахождението на тези специфични стоки във вътрешността на търговските обекти);
  2.  Да се идентифицират горещите и студени зони в търговския обект. Горещи зони са тези около входа, около входните пътеки, касовия възел, тези на които са разположени стоките “убиец” (стоки от първа необходимост и стоки, които в момента са на промоция или се предлагат продължително време на по-ниски от конкурентите цени). Идентифицирането на тези зони има значение за разположението на основните и допълнителните стоки, така че от една страна да се улеснят потребителите при покупката, а от друга да се увеличи видимостта на специфичните стоки и по този начин да се увеличат и продажбите в търговския обект);
  3.  Стоките, които са най-продавани или които ръководството на търговския обект иска да са най-продавани да са на нивото на очите - на третия стелаж отдолу нагоре;
  4.  Принцип на импулсивност. Половината от стоките се купуват импулсивно - шоколадови изделия, подправки, дъвки, което е предпоставка те да бъдат поставени на видими места - обикновено импулсните стоки за покупка се поставят в близост до касите.

Разпределението на пространството в магазина е много добро конкурентно средство и то трябва умело и в най-пълна степен да се използва от фирмите при завладяването на нови пазарни ниши и при утвърждаването на старите пазарни позиции на фирмата. Наред с конкурентните борби по отношение цени и ценови политики, възможности на маркетинг-микса, трябва да се отделя и внимание на мърчандайзинга като средство за успешно привличане на нови потребители, лоялност на старите и по този начин увеличаване на продажбите и печалбата за фирмата, както и наред с това повишаване на нивото на удовлетвореност от покупките от страна на потребителите, което ще ги направи лоялни към марката на съответната търговска верига.

…………………………………….

В практиката сап възприети основни насоки за осъществяване на ефективни продажби, анализирано както с цел подобряване на финансовите показатели на фирмата, така и с цел най-пълно и точно задоволяване на клиентските очаквания и изисквания по отношение презентацията и продажбената стратегия на стоките. В специализираната литература те са обособени като т.нар. седем правила за успешни продажби2:

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Аврамов, В., Комуникационна политика на фирмата, С., Сиела, 2001;
  2.  Гоудуин, С. Маркетинг на позволението. С., Фокус, 2001;
  3.  Каменов, К. Насърчаване на продажбите;
  4.  Ковачева, В., Организация и технология на търговската дейност, С., ИК “Век 22”, 1998.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

мърчандайзинг на хранителни вериги, планиране на мърчандайзинга, реклама, комуникация, продажба, търговия на дребно, клиенти, специфични стоки, търговец, стоков бюджет

2 Стоянов, Д. Стратегически маркетинг. С., УИ “Стопанство”, 1999;


Търси за: реклама | комуникация | продажба | търговия дребно | клиенти | специфични стоки | търговец | стоков бюджет

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker