Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Реферат

на тема: 

Иновационен процес в предприятието

2006 г.

Съдържание

Увод 2

1. Иновационния процес като част от общата стратегия на предприятието 5

2. Иновационен потенциал и иновационни цели на предприятието 5

3. Критерии и показатели за избор на иновационна стратегия 7

4. Показатели за избор на иновационния процес за продукт - нова майонезаОлинеза 11

4.1. Корпоративни критерии 11

4.2. Пазарни критерии 12

4.3. Научно-технически критерии 15

4.4. Производствени критерии 16

4.5. Финансови критерии 16

3. Методика за оценка ефективността на иновационния проект 17

Заключение 19

Използвана литература 20

Увод

Иновационния процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. И като такава тя е придобила статута на бизнес философия, потвърдена от емпиричния опит. Иновационния процес може да се дефинира като съвкупност от решения, които отразяват начините, по които компанията ще използва своя иновационен потенциал и конкурентните предимства, за да реализира дългосрочните си цели. Иновационния процес е едно от средствата за постигане целите на компанията. А целите на всяка компания са свързани с продажба на продуктите, които произвеждат или, с които търгуват и извличане на максимална печалба. В този смисъл иновационния процес е основният път към осъществяване на глобалните цели на фирмата. Предприятието трябва ясно да формулира своите иновационни цели. Те трябва да бъдат измерими, обвързани с общата фирмена стратегия и да съдържат насоки за действие на участващите в иновационния процес.

 Критериите за избор на иновационна стратегия се отнасят към следните области:

 1.  целите на компанията, нейната стратегия, политика и ценности;
 2.  маркетинг;
 3.  НИРД;
 4.  финанси;
 5.  производство.

Критериите трябва да бъдат така подбрани, че да съответстват на стратегическите цели на компанията, да отразяват най-съществените аспекти на новите продукти и технологии. Те трябва да бъдат информационно осигурени, измерими, смисълът им да бъде ясен за лицето, вземащо решение.

Методите за определяне на печелившия иновационен проект също трябва да са подбрани внимателно, тъй като от техните показатели ще зависи избора на варианта иновационен проект. Затова критериите за подбор на иновационния проект и методите за оценката му са предмет на изследването.

Тезата на настоящата разработка е: Удачен иновационен процес е основа за успеха на иновационната дейност на предприятието.

Предмет на изследването: Критериите и показателите за избор на конкретния иновационен процес.

Цел на изследването: Да се приложи системата от критерии и показатели за избор на иновационния процес на предприятиеОлинеза.

Задачите, свързани с целта са:

 1.  Да се определят критериите, по които ще се избира иновационния процес във фирмаОлинеза.
 2.  Да се представи  фирмаОлинезас нейните продукти.
 3.  Като се използва методика и да се оцени иновационния процес.

Обект на изследването: Иновационния процес на предприятието.

ФирмаОлинезае създадена през 1994г. с предмет на дейност производство и реализация на масови хранителни продукти.  Производственият асортимент на фирмата включва различни видове майонези, горчици, дресинги, зеленчукови сосове - кетчупи, лютеница, бутилирано растително масло, салати, конфитюри. За кратък период от време са разработени нови продукти, които бързо стават популярни на пазара - яйчени майонези с топено сирене, пушена, с къри, с горчица; млечни майонези - с чесън, с копър, с краставички.

Фирмата бързо става лидер на пазара на майонеза, тъй като продуктът, който предлага запазва познатия традиционен вкус, но предлага и иновационните разработки в областта на модерното хранене на екипа специалисти, който работи във фирмата.

..................................................................

4. Показатели за избор на иновационния процес за продукт - нова майонезаОлинеза

4.1. Корпоративни критерии

Те са свързани с целите на фирмаОлинеза, с нейните стратегии. 

Продуктовото портфолио на фирмаОлинезавключва следните хранителни продукти: майонеза, лютеница, кетчуп, горчица, олио, конфитюри, доматено пюре, топинги. Продуктите, които имат най-голям пазарен дял са майонезата и лютеницата.

Главната цел на фирмаОлинезае разширяване на пазарния дял за всички видове продукти, повишаване на тяхната конкурентноспособност чрез повишаване на качеството на продукта, поддържане на конкурентна цена и привеждане на визията в съответствие със световните тенденции в дизайна и опаковката.

Продуктът е труден за имитация, защото технологията за производство е тайна, а техниката, която се използва при производството му е скъпа и едва ли някой ще закупи такава техника за да прави евтини имитации. Освен това обновените елементи като дизайн и опаковка са патентовани, което прави продукта още по-труден за имитиране. Това е едно от предимствата на нова майонезаОлинезапред конкурентите - осъществената възможност за патентоване. При конкурентите само фирмаКраси” - Пловдив е патентовала кофичката си. Но фирмаКрасипо-скоро не извлича девиденти от това, тъй като кофичката и дизайнът й са морално остаряли и се разчита единствено на познаваемостта на продукта от времената преди демокрацията. Нова  майонеза Олинеза следва изцяло съвременните изисквания за производство  и дизайн на европейския пазар, което я прави конкурентноспособна и на чуждите пазари. 

Имиджът на всяка компания, която иска да е конкурентна трябва да се поддържа и развива в положителна посока, не само с рекламни и ПР трикове. Имиджът основно трябва да се гради на качествата на продуктите и на името на фирмата или марката, под която се продават. При фирмаОлинезатова е лесно, тъй като маркатаОлинезае позната и наложена на пазара и когато се пусне нов продукт, той се възприема първо като новият продукт с маркаОлинеза, а след това като хранителна стойност.

..................................................................................

Заключение

 

В условията на един глобализиран пазар оцеляването на фирмите  става все по-трудно. Това в особено голяма степен важи  за фирмите от бившия социалистически лагер. Пазарната икономика, наследила плановото стопанство има своите изисквания и правила, с които фирмите са длъжни да са се съобразяват. За да оцелеят в икономически глобализиращия се свят те трябва да са конкурентоспособни, а за да са конкурентоспособни те трябва непрекъснато да инвестират в иновации. 

Иновационния процес на предприятието се оказва най-важната стратегия, която специалистите трябва да разработят. Ако тя не е разработена както трябва и не може да се реализира, това ще бъде пазарен провал за фирмата и тя ще бъде игнорирана. 

Критериите, на които трябва да отговаря иновационната стратегия се прецизират и се избира най-добрата стратегия. А дали е избрана най-добрата иновационна стратегия и дали е най-ефективната се определя от методите за оценка.

На базата на теоретично и практически разгледаните критерии, за избор на иновационен проект и методите за оценка във фирмаОлинезаможе да се направи извода, че фирмата е избрала най-удачните критерии за оценка и тази оценка е извършена обективно. След прилагане на методите за оценка на ефективността на проекта се оказва, че действително този проект е рентабилен.

 Другите изводи, които могат да се направят са:

 1.  Отчетени са само главните критерии за избор на проект, които колкото и да са точни все пак могат да бъдат направени пропуски.
 2.  Времето за осъществяване на инвестиционния проект е малко, което говори за добрата фирмена организация и дисциплина.
 3.  Инвестиционния проект се осъществява изцяло със собствени финансови средства.
 4.  Методиката за оценка ефективността на проекта потвърждава бързата възвръщаемост на инвестираните средства и реализиране на печалба.

Използвана литература

 1.  Актуални проблеми на иновационната политика, Икономическа мисъл, книга 2, С., 2005
 2.  Ангелов, Г., Л. Павлова, Иновационна политика: стратегии и подходи, център по наукознание и история на науката, БАН, 2005
 3.  Варамезов, Л., И. Пантелева, Иновационен мениджмънт - учебно пособие за дистанционно обучение, АИД. А. Ценов, Свищов, 2006
 4.  Ников, А., Психология на Иновационната дейност, Морен, С., 1992
 5.  Петров, М., М. Славова, Иновации - как да превърнем идеята в продукт, Princeps, В., 1996
 6.  Петров, М. и колектив, Иновациите - политика и практика, ФондацияПриложни изследвания и комуникации, С., 2004
 7.  Тодоров, К., Иновационни фирмени структури, С., 1991

....................................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 1 таблица.

Ключови думи:

иновационен процес, потенциал и цели, стратегия на предприятието, методика за оценка на ефективността, корпоративни, пазарни и производствени критерии, ефективност


Търси за: иновационен процес | потенциал цели | стратегия предприятието | методика оценка ефективността | корпоративни | пазарни производствени критерии

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker