Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНСС - София

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Франчайзингът като политика по трансфер на знания и фирмена практика

2007 г.


Съдържание:

1. Франчайзинг и франчайзингови схеми 3

2. Франчайз-системи 5

3. Предимства на франчайзинга 6

4. Характерни особености в развитието на франчайзинга 7

5. Основни функции на браншовите организации по франчайзинг 9

6. Франчайзингът като средство за икономическо сътрудничество между фирмите 11

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 15


………………………………………

Франчайзингьт е вертикално-кооперативна организационна система на юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажби на стоки и услуги на базата на договор. Тази система се проявява като единна структура и се отличава с разпределение на функции между партньори. Едната фирма (наричана франчайзодател или фирма-майка) дава на фирмата-филиал (наречена франчайзополучател) лиценз за извършване на определена стопанска дейност. Това става при точно определени договорни условия. Известни франчайз-вериги са МсDonalds, КFС, Рizza Hut, Соса Соlа, Holliday Inn, Hilton, Оffice1Superstore и други прочути търговски марки. Той обхваща над 60 бранша в търговията и услугите.

Производствената програма на франчайзодателя представлява т.нар. франчайзингов пакет. Той се състои от ноу-хау (структурирана бизнес концепция), права и обучение на франчайзополучателя и задължение на франчайзодателя активно да подкрепя партньорите си и непрекъснато да развива системата. Този пакетът включва наръчници, договори, бизнес-планове, образци за реклама, показатели и други стандарти за успех.

Франчайзополучателят е самостоятелна фирма, работеща за своя сметка, ползваща името на известна марка. Той има правото и задължението да прилага франчайзинговия пакет, да инвестира собствен капитал и успешно да управлява на системата.

Франчайзодателят разработва цялостна търговска концепция като започне от продукта, обхване рекламата, оформянето на магазини и стигне до обучението. А франчайзополучателите внедряват тази търговска концепция на своето работно място.

……………………………………………

Неимоверно в съвременните условия у нас и по света франчайзингът се развива с добра скорост следствие на особеностите си и характера на успешното сътрудничество между компаниите и все по-големият брой нови контрагенти и лицензополучатели в световен мащаб. Даден производител /например компанията Кока-кола/ комерсиализира своята продукция чрез включването в организацията на търговията и други лица /юридически и физически - ЕТ, ООД, АД и т.н./, които могат да са купувачи и лицензополучатели на търговската марка, с която дадената компания вече на договорен принцип се обединява за постигане на стопанска цел и печалба при успешното преодоляване на конкуренцията /в избрания от нас случай от страна на компанията Пепси Кола/, както и за намаляване на капиталовите си разходи в дадена страна или в световен мащаб в зависимост от размерите на самата компания, действаща в една страна, в група държави, в континент или световна компания.

Характерните особености на франчайзинга, които го правят толкова популярен и изгоден икономически са:

...........................................

Франчайзингът като средство за икономическо сътрудничество между фирмите е много подходящ за страни с развиваща се икономика от гледна точка на това, че процесите на формиране на търговия, отношения, опит, едва сега започват и е нужно да се получи в известна степен някаква подкрепа, било то техническа, научна, маркетингова, управленска и т.н. Именно затова франчайзингът е подходящ вариант за това, тъй като в себе си той заключава именно това да пренесе на базата на икономическите интереси и предпочитания на двете страни опита и стратегията на развитата фирма върху все още развиващата се такава с взаимен интерес и за двете страни.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Александров, К. - Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.
  2.  Котлър, Ф. Управление на маркетинга. 1996.
  3.  Костова, С. Иван Петров, Управление на продажбите. С.; Стопанство, 1999.
  4.  Маринов, Г. Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието. Алма матер, 1998.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

франчайзинг, франчайзодател, франчайзополучател, ноу-хау, франчайзингови схеми, браншови организации, икономическо сътрудничество между фирмите, дистрибуторство, франчайз-системи, фирма-майка, фирма-филиал, лицензодател, франчайз-договор


Търси за: франчайзинг | франчайзодател | франчайзополучател | браншови организации | икономическо сътрудничество между фирмите | франчайз системи | фирма майка | лицензодател

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker