Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Реферат

Неформалната икономика

/критерии, видове, методи за изследване/

Спец. Маркетинг

2006 г.

Съдържание

І. Актуалност на проблема 3

ІІ. Видове теории (критерии, видове неформална икономика, методи за изследване и видове теории) 4

1. Теории 6

2. Видове Неформална икономика 8

3. Оценки на Неформалната икономика 10

4. Изследователски подходи и методи 11

ІІІ. Анализ (причини за разпространение, неформалната икономика в България) 15

1. Неформалната икономика в България 16

ІV. Изводи 21

Използвана литература 22

І. Актуалност на проблема

 Неформалната икономика е неизменен спътник на формалната икономика. И двете възникват почти едновременно и в процеса на своето функциониране и развитие непрекъснато си взаимодействат. Навсякъде по света, във всички етапи на развитие на обществото е налице размяна на стоки, пари, ценности, оказване на услуги извън правилата, предписани от съответните закони в дадена страна. Това определя, че спектърът на икономическата неформалност е изключително широк (тук влизат домашното производство, волнонаемният труд, трудът без договор и социална осигуреност, сезонният, временният, вечерният труд срещу заплащане на ръка, укриването на доходи, корупцията и др.) и се очаква в бъдеще да се проявяват и други форми на неформална икономика.

 Проблeмът за неформалната икономика е много актуален, което се дължи освен на връзката му с формалната икономика и на това, че:

.....................................................

3. Оценки на неформалната икономика

Съществуват три вида оценки:

............................................................

ІІІ. Анализ (причини за разпространение, неформалната икономика в България)

  1.  Неформалната икономика в България

Неформалните икономики в България най-често се обозначават с терминасенчеста икономика” (включва всички нерегистрирани и необхванати от статистиката дейности с укрити от обществото доходи). Неформалната икономика в България е изключително разпространена. По данни от 1988 г. тя възлиза на 20-25%. За 1996 г. според правителствени оценки тя не надвижава повече от 16% от БВП, но според Световната банка тя е 40% от БВП на България с годишен оборот от $ 3 млрд. и около 500 хил. заети. Според данни от края на 1998 г. размерътна сенчестата икономика в България е 50% от БВП, апо данни на НСИ - 21%. Като цяло страната се нарежда след Македония и Хърватска по процентен дял на неформалната икономика в БВП. По данни 66% от нелегалната икономика преминават в легалната и по този начин потреблението е по-голямо от доходите. Освен това България се нарежда на 4-то място в света след Колумбия по разпространеност на черната икономика.

В съвременнната българска икономика е сравнително лесно да се отграничат легалните (предимно домашно производство) от илегалните икономики. Към илегалните икономики спадат:

Наемен труд: редовен, изцяло или частично нерегистриран, в редовно регистрирани или нерегистрирани предприятия, сезонен, в празнични дни, случаен, нерегистрирана надомна работа върху принципа на поддоговарянето. Самонаемане: изцяло нерегистриран собствен бизнес (тъгровци без разершително; частни услуги; подземни работилници и предприятия), частично нерегистрирана дейност в официална фирма.

..................................................................

ІV. Изводи

 Неформалната икономика е изключително разпространена в целия свят и има тенденция непрекъснато да нараства, тъй като е алтернатива на официалната икономика и възниква поради различни причини. Тя обхваща качественоразлични дейности и в бъдеще има вероятност за поява на нови найни форми. Разрастването на неформалната икономика би освободило държавата от нейната грижа за социално осигуряване, но от друга страна би довела до невнасяне на средства в нея. Според мен неформалната икономика може частично да се намали чрез затягане на бюрократичния апарат, създаване на трайни закони, които да се пирлагат ефективно, чрез политическо стимулиране на базата на намаляване на данъците и лихвения процент по кредити е т.н. Очертаващата се перспектива е, че в дългосрочен план адаптивните функции на неформалната икономика ще бъдат неутрализирани и те трайно ще възпрепятстват институционализирането на свободната пазра размяна.

Използвана литература

  1.  Управление на националната икономика - Асен Ковачев
  2.  Илиев, П. 2003. (съст.) Неформалната икономика в страните - кандидати за членство в ЕС. София: Център за изследване на демокрацията.
  3.  Чавдарова, Т. 2001. Неформалната икономика. София: Лик.
  4.  Тодоров, Т. 1999. Неформална и скрита икономическа активност в контекста на изчерпателността на националните сметки. Статистика, бр.
  5.  http://www.csd.bg/bg/econ/gray.php

.................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 2 таблици.

Ключови думи:

критерии, видове и методи за изследване на неформалната икономика; оценка; причини за разпространение на неформалната икономика в България


Търси за: критерии | видове методи изследване неформалната икономика

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker