Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Ценова политика и ценообразуване на акционерно дружество

2007 г.

Съдържание

1. Същност на цената като икономическа категория 3

2. Ценообразуване. Методи 6

3. Практически пример на ценообразуване на акционерно дружество 8

3.1. Общ преглед на дейността на конкретно дружество 8

3.2. Калкулиране себестойността на готовото изделие 10

3.3. Прибавяне надценка или процент печалба 11

3.4. Финансови разчети относно трите произведени продукта от дружеството: 12

  3.5. Калкулиране на основната работна заплата на служителите на фирмата: 17

3.6. Бъдещо развитие на фирма “Явор” АД - Трявна. Заключение. 17

ПРИЛОЖЕНИЯ 18

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 20

  1.  Същност на цената като икономическа категория

Цените са едни от най-важните атрибути при пазарната размяна и важен елемент на пазарния механизъм. Цените са носител на важна информация за насочване на стопанската активност и обективна основа за оценка на резултатите от използуваните ресурси. За купувача цената е стойността на това, което се обменя. Нещо ценно - обикновено покупателната сила, се разменя за удовлетворяване или полезност.

Определянето на цените е един от основните проблеми в икономическата теория и практика, тъй като до голяма степен от този процес зависят икономическите резултати от конкретната дейност. Забележително е многообразието в разбиранията за същността на цената, нейните компоненти и методи за определяне, поради съобразяването с особеностите на конкретния обект на ценообразуване, целите, които си поставя продавача и др.

Цената е резултат на ценообразуването. Самото ценообразуване е цялостният процес, през който преминава управлението на цената при превръщането на ценовата дейност от счетоводна операция в една от основните задачи на стратегическия и оперативния фирмен мениджмънт.

Все по-убедителното утвърждаване на цените като един от основните инструменти на маркетинг-микса изисква компетентно отношение към ценообразуването, което е база на ценовото позициониране на продуктите.

…………………………………………….

2. Ценообразуване. Методи 

При определянето на цените се прилагат четири основни групи от методи и модели на ценообразуване:

При стратегия, която се основава на потребителското търсене, цените се определят след проучване на желанията на потребителите и след установяване на цени, приемливи за целевия пазар. Тази стратегия се прилага, когато цената е ключов фактор при вземането на решение за покупка от потребителите. Определя се таван на цените, т. е. максималната сума, която купувачите са съгласни да заплатят за дадена стока. Тази величина зависи от еластичността на търсенето, от достъпа на заместители и от значимостта на съответната потребност.

В случай на ценова стратегия на основата на разходите или желаната печалба цените се образуват чрез калкулация на разходите за производство и реализация и очакваната печалба. Тази система на ценообразуване се използва от фирми, чиито цели са формулирани чрез показатели за печалбата или възвръщаемостта на инвестициите. Разработват се долни прагови цени като минимално равнище за постигане на желаната печалба. Чрез тази група от методи се определят цени, които фирмата следва да постигне, за да реализира желаната рентабилност.

…………………………………

3.6. Бъдещо развитие на фирма “Явор” АД - Трявна. Заключение

Фирмата е избрала един печеливш отрасъл с тенденции за растеж в близко бъдеще, внедряване на нови технологии, бъдеще имат такива фирми, разработили цялостен цикъл на производство и обслужване на клиентите си /дърводобив, производство на мебели, продажба и дистрибуция/. Конкуренцията в този отрасъщ ще е много голяма и в бъдеще ще продължи да се увеличава, трябва да се предлагат по шорокообхватни решения, да се оптимизират ценовите листи, предлагането, да се разшири инвеститорската дейност предимно в посока модернизация и нововъведения, защото, както мното отрасли мебелната промишленост е един от бързо развиващите се отрасли на икономиката, особено когато има много благоприятни икономически  условия и възможности за развитието му. Нужно е фирма “Явор” АД - Трявна да инвестира в изграждането на производствени мощности и халета, да укрепи цялостния си цикъл на предлагане на мебели; да привлича нови инвеститори /може и чрез финансиране па програмите на ЕС по предприсъединителните фондове САПАРД, ИСПА или ФАР - Красива България/. Изложената й фирмена политика, ценовата й политика, както и поставените цели я правят един от лидерите на пазара на мебели в този географски регион - Габровска област.

……………………………………………………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Търси за: ценова политика | цени ценообразуване същност методи | акционерно дружество | надценка | процент печалба | финансови разчети | бъдещо развитие

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker