Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Икономика на третата вълна (по Ал. Тофлър).

Очертания на разумния икономически растеж

2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Икономика на третата вълна 5

2. Собствеността - една левичарска мания 8

Използвана литература 13

Увод

Съвременната глобална промяна на използваните технологии протича с много бързи темпове. Международният опит показва, че именно тя е в основата на съвременните държавни и междудържавни стратегии и политики за обществено развитие. Те се основават на качествените промени в човешкото мислене. В условията на глобалната технологична промяна все повече скоростта, механизмите и пътищата за разпространение на новите технологии са тези, които определят икономическия растеж и основния акцент на държавната политика в напредналите страни.

Сред глобалните опасности и предизвикатества челно място заемат дълбоките глобални, регионални и локални неравновесия, които са в основата на глобалните, регионалните и локални социални, икономически и политически конфликти. Самата трансформация - икономическа, политическа и социална, трябва да се приобщи и разработи спрямо спецификите на отделната страна или икономически регион, както и спрямо спецификите на самите интеграционни и глобалистични процеси и тенденции.

На практика с трансформирането на националните икономики и на регионалните структури на сътрудничество започва изграждане на нов тип стопански връзки в глобализиращия се свят. Това изисква органическо обвързване при реализацията на  посочените два основни принципа:

постигане на висок интерактивен капацитет при осъществяване на икономическото поведение на всички икономически субекти;

постигане на висок конкурентен капацитет за свободно навлизане (свободен достъп) на съвременните глобални и локални пазари.

В този план бе насочена и изследователската на темата и в частност във връзка с икономическата трансформация и конкурентоспособност на преходните икономики. Усилията са насочени към обхващане и прилагане на два аспекта на изследователския подход:

първо - изследване на методологически и теоретически проблеми, свързани с формирането на конкурентоспособността на преходните икономики;

второ - задълбочаване на изследванията в областта на приложните аспекти на теорията за конкурентоспособността на различни структурни равнища и сектори в националната икономика. В този аспект се акцентира върху фирмената конкурентоспособност (микроикономически аспекти), конкурентоспособността в различните сектори на икономиката (секторна конкурентоспособност), националната конкурентоспособност (макроикономически аспект на конкурентоспособността) и др.

............................................................

1. Икономика на третата вълна

Тофлър разглежда кризисните явления в икономиката от втората половина на века като качествено преструктуриране на обществото, на цивилизацията като цяло. Преструктуриране, което излиза от тясното икономическите рамки, засяга глобалните ценности и в този смисъл може да се говори вече не за икономическа криза, а за криза на цивилизацията.

Ако Първата вълна (революционна промяна в живота на хората) е донесло земеделието, Втората вълна - масовото индустриално общество, то измеренията на Третата вълна надхвърлят възможностите на лаконичното описание. Самият Тофлър е затруднен в опита си да формулира тази промяна и прибягва до изброяване на редица съвременни явления, оказали голямо влияние върху промените: компютрите и информационните технологии, новите енергии и биологичната революция, новият геополитически баланс и експоненциалното ускоряване на промените, стремежът към децентрализация на властта успоредно с огромна концентрация на ресурси - финансови, кадрови, технологични.

..............................................................

В обществото на Третата вълна още се нуждаем от земя и технически съоръжения, но по-съществената собственост става информацията, а тя е първият вид собственост с нематериален характер и е потенциално неизчерпаема:

,,Инфособствеността” се отличава от ,,реалната собственост” по това, че не е ограничена. Тя може да бъде използвана едновременно от различни хора, на различни места и с различна цел. Фактически, колкото повече хора я използват, толкова повече нова информация се генерира. А това противоречи на самото понятие за собственост, което се основаваше върху нейния недостиг и материалност.

Така новите насоки в икономическото развитие и появата на Третата вълна превръщат в ,,идеологически гуляш” всички стари

Икономически теории - както капиталистическите, така и социалистическите. И капитализма, и социализма са анахронизъм.

,,Увеличаващото се разнообразие, в съчетание с бързата промяна са основните причини, поради които ставаме свидетели на информационна експлозия.“ Според автора, по-голямото разнообразие и промени се равняват на повече информация, която изисква все повече технологии за информационна обработка, а това води до още по-голямо разнообразие и промени. Тази динамика като част от по-широката вълна промени в икономиката и обществото пренасочва голяма част от социалните усилия към управлението и контрола на информационните процеси, а чрез тях - и на обществото. ,,Мегаинформацията“ се превръща в ключ за контрола над всяка сфера.

................................................................

Използвана литература

  1.  Стегър, М. Глобализация; С.; 2005;
  2.  Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. София, 1999.
  3.  Тофлър, А. Трусове във властта, С., Народна култура, 1991, с. 273;
  4.  Проф.д-р Иван НИКОЛОВ- Една неикономическа концепция за развитието на икономиката;
  5.  Fischer, Stanley. "Opening Remarks". Presented to the Conference on Economic Policy and Equity. Washington D.C. The IMF, June 8-9 2005
  6.  Fischer Stanley, The Financial Crisis in Emerging Markets: Lessons for Eastern Europe and Asia. New York, 23 04 1999

............................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

икономика на Третата вълна, Алвин Тофлър, разумен икономически растеж, собственост, левичарска мания, ,,демасовизирана“ икономика, криза на преструктуриране, ,,просумация”


Търси за: икономика Третата вълна | Алвин Тофлър | разумен икономически растеж | собственост | криза преструктуриране

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker