Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

гр. София

РЕФЕРАТ

По Стратегическо управление

На тема:

Стратегии според жизнения цикъл на предприятието

Специалност Стопанско управление

София, 2006 г.


Съдържание:

1. Жизнен цикъл на предприятието 3

2. Стратегии на растеж 3

2.1. Органичен растеж 5

2.2. Поглъщания и сливания 6

2.3. Интеграция 7

2.4. Диверсификация 7

2.5. Специализация 8

3. Стратегии на стабилност и преживяване на трудностите - защитни стратегии като средство за постигане на дългосрочните цели на предприятието 8

3.1. Концентриране. 9

3.2. Вътрешно нарастване. 10

3.3. Външно нарастване. 11

3.4. Дезинвестирне. 11

Литература: 12


…………………………………

Стратегиите на растеж обикновено се дефинират в областите продукт / пазар. Под стратегии на растеж се разбират стратегии, които имат за главна цел увеличаване на доходността на капитала и пазарната му стойност. Второто изискване е посочената цел да се постига чрез увеличаване на обема на продажбите въз основа на подобрени или нови продукти, разширени или нови пазари или чрез комбинация от тези средства. От тези позиции стратегиите на растеж могат да се класифицират в три групи:

В първата група се включват стратегии, основани на по-пълното използване на потенциала на сегашните продукти и пазари на фирмата, т.е. интензифицирането на използването им. Към стратегията за интензивен растеж се отнасят стратегията за увеличаване на продажбите на сегашните пазари, стратегия на развитие на продуктите и стратегия на развитие на пазарите. Първата стратегия е увеличаване на пазарния дял чрез използване на различни маркетингови средства: стимулиране на сегашните клиенти към повторни и следващи покупки; отнемане на клиенти от конкуренти чрез ниски цени и реклама; привличане на клиенти, които досега не са купували такъв продукт, но имат същия демографски профил като досегашните купувачи.

Втората стратегия  се свежда до увеличаване на продажбите въз основа на подобрени и/или нови продукти, но за сегашните пазари на фирмата. Подобренията на продуктите обикновено се състоят в добавяне на нови функции или характеристики на продукта и в разширяване на гамата на продуктите. Успешното прилагане на тази стратегия зависи както от иновационните способности на предприятието, така и от прогнозите за търсенето на пазара. Ако обемът на пазара се запазва или се намалява, продажбите могат да се увеличат чрез отнемане на пазарен дял от конкурентите.

Стратегията на развитие на пазарите се състои в увеличаване продажбите на сегашните продукти на ниви пазари чрез географско разширяване на пазара, насочване на продукта към нови сегменти от ползватели или използване на нови канали за разпределение.

…………………………………….

Придобиването намира израз в закупуването на цяла фирма или на час от нея така, че придобитата фирма изцяло се поглъща от придобиващата и престава да съществува повече като самостоятелна единица в бизнеса. Придобиването може да приеме различни форми в зависимост от съгласието на двете страни, начина на финансиране, целта на придобиването и др. Когато то става без съгласието или поне без пълното съгласие се говори за поглъщане. То може да се финансира с плащане в налични пари по офертна цена, обикновено над пазарната цена на акциите. Но при големите покупки  поглъщането става, като придобиващата  фирма изкупува акциите на придобиваната фирма. В някои случаи финансирането става чрез банкови заеми и облигации, като активите на придобиваната фирма се използват като гаранция.

Чрез придобиване съответната фирма може да навлезе много по-бързо в новия бизнес в сравнение с алтернативата “навлизане със собствени сили”. Предимство са и по-ниските първоначални разходи когато решаващите фактори за успех са притежаването на патенти, престижът на продукта, опитът в областта на НИРД.

………………………………….

3.2. Вътрешно нарастване.

С дейността си предприятието насърчава иновацията, разширява пазарите си разработва нови изделия и обединява усилията си с друго предприятие, за да засили конкурентната си позиция. Защитната стратегия е съпроводена от относително малък риск, тъй като нейните корени са постигането на постепенно и стабилно нарастване чрез традиционните си силни страни. Успешното приложение на стратегията зависи изключително много от ефективното управление на трудовите ресурси и внимателното прилагане на системите за подготовка.


Литература:

  1.  Георгиев, И., Растежът на фирмата, “Стопанство”, 2001 г.
  2.  Захариев, Е., Управление на предприятието, “Стопанство”, 2003 г.
  3.  Kourdi, J., Business strategy: A guide to effective decision-making, The economist newspaper”, 2003.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

жизнен цикъл на предприятието, стратегии на растеж, ограничен растеж, поглъщания и сливания, интеграция, диверсификация, специализация, защитни стратегии, концентриране, вътрешно нарастване, външно нарастване, дезинвестиране


Търси за: жизнен цикъл предприятието | стратегии растеж | ограничен растеж | поглъщания сливания | интеграция | диверсификация | специализация | защитни стратегии | концентриране | вътрешно нарастване | външно нарастване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker