Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Стратегически контрол върху риска при изпълнение на иновационни проекти

2007 г.

Съдържание

1. Обща характеристика на Център за професионално обучение “Персонал Консулт” ЕООД - гр. София 3

2. Основни проблеми, възникващи при организиране и управлението на цялостната дейност по стратегическия контрол на фирмата 4

3. Оценка и управление контрола върху риска от риск-мениджмънта. Цели и стратегия в иновационните продукти на фирмата 6

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 11

1. Обща характеристика на Център за професионално обучение “Персонал Консулт” ЕООД - гр. София

Център за професионално обучение “Персонал Консулт” ЕООД - гр. София е създаден през 1998 г. с осем човека персонал. Данъчният адрес на фирмата е в град София, бул. “Христо Ботев” 77А. Управител е г-н Ганчо Попов. Общата численост във фирмата е 12 души плюс трима редактори, които се занимават с издаването на списание “Човешки ресурси”. Първоначалната цел на фирмата е да се изгради база за разпространение на рекламни материали относно бъдещи семинари и продажба на специализирана нормативна и счетоводна литература, както и да осъществява рекламна дейност на тази специализирана счетоводна литература. Стратегията на фирмата още при стартирането й е да удовлетворява нуждите на клиентите  във всички етапи на взаимното сътрудничество - извършване на методически прогнози и анализи, уведомяване клиентите относно новостите в законодателството и в областта на счетоводството; помощ в одита и счетоводството; сертифициране по стандартите за качество и т.н.

През 2000 г. фирмата изгражда стратегия на новатор в бранша на фирмите, организаторки на пътуващи семинари и издателска дейност. Основните области, осъществявани като иновационни проекти за изпълнение от фирмата са:

...................................................

3. Оценка и управление контрола върху риска от риск-мениджмънта. Цели и стратегия в иновационните продукти на фирмата

Основната стратегическа цел на фирмата е да може да предлага и генерира доходи от извършването на висококвалифицирани услуги в областта на маркетинга, фирмения анализ, както и от издателската си дейност и организирането на семинари и курсове за преквалификация на кадри. Целта е приходите за фирмата да идват от иновационните й проекти на работа, а текущите продукти и услуги да са поддържащи и финансиращи новостите в работата на фирмата. Тази основна нейна цел съвпада и с мисията й. Това е нов вид дейност за фирмата и е все още слабо предлагана като услуга и продукт на пазара. Нейното място и роля са именно в тази пазарна ниша, като фирмата предлага пълно и висококачественото обслужване дългосрочно на корпоративните и лоялни  клиенти на фирмата.

Основните проблеми, които настъпват при анализа на дейността на фирмата и, с които се заемат последователно анализаторите и маркетолозите, а в последствие се диагностицират и управляват от риск-мениджмънта, са свързани преди всичко с анализа на външната за фирмата среда, както и с възможностите му за развитие, участието му в проекти на ЕС, възможностите за преки инвестиции в управлението на персонала и т.н.

Оценката, която извършва риск-мениджмънта на новаторските проекти започва още при изграждането на самите идеи за проекти. Те трябва да се базират на добре разработена стратегия и да е извършен щателен и значим анализ за конкурентите и като цяло за външната обкръжаваща фирмата среда. При благоприятни условия за работа се развива и стратегията, съобразена с фирмените цели и задачи, като се съставя и бизнесплан и проект за новаторски продукт. Тук риска е най-вече свързан с невъзможността в най-пълна степен да се предвидят резултатите от целия проект, тъй като най-често се предлага нов за пазара продукт или услуга, който все още не е внедрен и не се знае как той ще бъде приет от потребителите, а оттам и какви ще са печалбите или съответно загубите на фирмата. Цялата информация относно бъдещите резултати по внедряването на нов продукт или услуга се базират на текущи прогнози и анализи. Рискът е твърде голям и по тази причина, че обикновено новите идеи, продукти и услуги не са усъвършенствани и няма нужната суровинна и материална база, заради което те са свързани и с големи инвестиции от страна на фирмата.

..................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  “Управление на риска и вземане на решения в икономиката и териториалните системи” - Доц. Д-р Параскева Димитрова и Доц. Д-р Лиляна Василева - 1-ва и 2-ра част.
  2.  Тодоров, К.Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996г
  3.  “Сборник 7 бизнес планове за малкия и среден бизнес”; Нова звезда, 1999г.

................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

стратегически контрол, риск при изпълнение на иновационни проекти, център за професионално обучение, риск-мениджмънт


Търси за: стратегически контрол | риск при изпълнение иновационни проекти | център професионално обучение | риск мениджмънт

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker