Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за световно стопанство

Курсова работа

Логистични разходи

2005 г.

Съдържание

1. Същност и структура на логистичните разходи 3

2. Анализ на логистичните разходи 6

2.1. Разходи по запаси 6

2.2. Транспортни разходи 8

2.3. Дистрибуционни разходи 12

2.3.1. Заменяемост между разходите 12

2.3.2. Концепция за общите разходи 13

2.3.3. Системна концепция 14

2.4. Разходи при обратната логистика 14

3. Ниво на логистичните разходи и тенденции в неговото изменение. Фактори, влияещи върху нивото на логистичните разходи 15

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 18

1. Същност и структура на логистичните разходи

а) същност:

Основна цел на логистиката е да доставя стоките и услугите до клиентите в точното време, на точното място при възможно най-ниски разходи. Измерването на тези разходи е от голямо значение за определянето на ефективността на логистичната система.

Логистичните разходи включват както разходи, които се осъществяват в сферата на производството, така и разходи, извършвани в сферата на обръщението. Всички разходи, които се извършват в сферата на обръщението се включват в логистичните разходи. От разходите, които са направени в непосредственото производство и се включват в себестойността на продукцията към логистичните разходи спадат само онази част от тях, която е предизвикана от движението на материалите в производствения процес.

Информация за тези разходи можем да получим като използваме за информационна база баланса на междуотрасловите връзки (за дадена държава или отделна фирма), както и статистическа информация за средногодишната величина на материалните запаси. На базата на тази информация можем да определим 4 основни вида логистични разходи:

1. Транспортни

2. Комуникационни (или разходи по съобщенията).

3. Дистрибуционни (търговски) разходи - това са разходи по обръщението на продукцията.

4. Разходи по поддръжка на запаси.

Първите три вида разходи можем да определим на базата на баланса на междуотрасловите връзки.

.......................................................

2. Анализ на логистичните разходи

2.1. Разходи по запаси

Освен, че разходите по запаси представляват голяма част от съвкупните логистични разходи, те имат пряко отношение нивото на обслужване. Нивото на запас, което дадено фирма поддържа в отделни точки на логистичната си система, трябва да осигурява оптимално ниво на обслужване на клиента и едновременно с това да не се получава излишък от запас. При вземането на решения относно запаса трябва да се вземат под внимание следните типове разходи при поддържане и управление на складовия запас, които от своя страна биват:

а) капиталови - тук е важно да си отговорим на въпроса: Какъв е смисълът на влагането на капитал в съхранението на запасите, при положение, че парите, нужни за този капитал могат да бъдат използвани другаде?

В практиката е много трудно да се определи приемлив размер на капиталовите разходи, всъщност доста фирми смятат определянето им повече за изкуство, отколкото за наука. Изчисляването на стойността на капитала може да стане посредством минималната очаквана норма на възвращаемост на новите инвестиции. В този случай, фирмата може да взема решения относно запасите, аналогично на решенията относно рекламата, построяването на нови предприятия или въвеждането на компютърна техника. Нека за пример вземем, че една компания има средногодишна наличност от запаси на стойност    $ 300 000 и минималната й очаквана норма на възвращаемост от инвестициите е 15%, то тогава капиталовите разходи биха били:

Кразходи = $300 000. 15% = $ 45 000.

В този случаи много е важен метод, по който се прави оценка на стойността на наличността от запаси, защото в случая тя се оказва критична относно капиталовите разходи. От тук можем да направим извода, че широко приетата счетоводна практика на оценяване на запаса по строго фиксирана  производствена цена не е приемлива при вземането на решения за запасите, защото повишението или понижението на нивото на запаса, финансово ще се отрази само на променливите разходи, но не и на фиксираните разходи. Ето защо капиталовите разходи трябва да се базират на точни и изчерпателни изчисления на разходните елементи, защото доста често изкушаваща осреднена стойност 25 %, посочена в повечето учебници, може да бъде не само заблуждаваща, но и може да предизвика неточни резултати при изчисленията.

б) разходи за складово пространство - тази категория включва: разходи, свързани с придвижването на запасите, както и разходи свързани с поддръжката на склада: наем, отопление, осветление. Като че ли тук фирмите трябва да вземат под внимание по-скоро променливите, отколкото постоянните разходи, когато става дума за оптимизация на складовите разходи. Защото, когато наемаме обществен склад, на практика всички разходи, отнасящи се до съхранението и манипулацията на запасите варират правопропорционално на големината на самия запас, докато при складиране в собствен склад имаме фиксирани разходи, които не можем да оптимизираме (разходи по построяване на сградата например).

в) разходи по застраховка и данъци - това перо от разходите по запаси е неизбежно, поради риска от загуба, кражба  или повреда на дадена част от запасите. В някои страни се налагат данъци, основани на месечната стойност на запасите на фирмата.

..............................................................

2.4. Разходи при обратната логистика

Целта на обратната логистика е изземването (изкупуването) на ненужните за пазара стоки, с цел преработване и вкарването им обратно в обръщение. Много от разходите тук съвпадат с тези на правата дистрибуция - складиране, сортиране, транспорт и др., освен тях и допълнителен разход за рециклиране. Целта тук е максимално бързо изземване на стоките от пазара, с възможно най-малки разходи. Тук вече от много голямо значение е изборът на транспорт. Връщанията чрез влак или камион са най-ефикасни, защото фрахтовите разходи могат да бъдат сведени до минимум. Складирането на върнатите стоки трябва да се комбинира с рутинното складиране на стоките, предназначени за крайна консумация. Обратният дистрибуционен поток от стоки през местните складове ще бъде малък и вътрешната ефикасност може да бъде постигната, само ако този поток се интегрира в нормалната оперативна практика на системата. Тъй като обработването на материалите е дейност, която се извършва в една логистична система, дистрибуционните разходи могат да бъдат минимизирани, ако тази дейност се извършва правилно. Например, подреждането на върнатите стоки, докато в същото време се вземат експедираните стоки.

..................................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. R. H. Ballou, “Basic Business Logistics: Transportation…”

2. J. J. Coyle, E. Bardi, C. Langley - “The Management of Business logistics”, Fifth edition.

3. Павел Димитров - “Логистиката в променящия се свят”

4. Джон Гаторна - “Основи на логистиката и дистрибуцията”

....................................................

Темата е писана 2005 г.

Темата съдържа графики.

Ключови думи:

логистични разходи - същност, структура и анализ; разходи по запаси, транспортни и дистрибуционни разходи; обратна логистика; концепция за общите разходи


Търси за: структура анализ | разходи запаси | концепция общите разходи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker