Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Логистични решения на отделните фази на материалните потоци

2007 г.

Съдържание

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 3

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИЯТА 6

3. УПРАВЛЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕТО 13

Използвана литература 20

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

В аналитичната теория продължава да стои въпроса за структуриране на интегрален показател, характеризиращ ефективността от производствено-стопанската дейност на фирмите, както и за разработване на конкретна методика за неговия многофакторен анализ. От методите на предимно последващия финансово-стопански анализ на стопанската дейност, които понякога се явяват прекалено сложни и трудоемки за изпълнение не може да се очаква чувствително издигане на равнището на аналитичната работа във фирмите. Поставя се въпроса за качествено преустройство и осъвременяване на аналитичната теория, въпросът за нейната практическа ориентация. Прогресивна е идеята за т.нар. "непрекъснатост" на анализа. Тази идея предизвиква размисли по създаването на принципно нов системен модел на финансово-стопанския анализ. С помощта на съвременни и гъвкави методи, които са разбираеми от анализиращите на всички равнища на управление, трябва да се реализира една перманентна верига, съставена от немеханично събрани, а взаимно обвързани и модулирани видове предварителен, оперативен, оперативно-прогностичен, текущ и последващ финансово-стопански анализ. Всеки от видовете анализ в тази система следва да притежава статут на подсистема. Правилната организация на системата за непрекъснат финансово-стопански анализ предполага отчитане на особеностите и индивидуалната темпорална динамика на формиране на различните видове аналитични показатели.

Управлението е процес на целенасочени взаимно свързани въздействия от страна на субекта на управление върху обекта на управление, чрез което се поддържа, или променя неговото състояние, обезпечаващо постигането на конкретни предварително зададени цели.

За нормалното протичане на този процес е необходимо създаването на съответната организация подреждаща във времето и пространството елементите на управляващата система. Обект на организацията на управлението са системите за управление, както и нейните подсистеми в различен порядък във вертикално отношение или в хоризонтален разрез.

...................................

3. УПРАВЛЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕТО

Основното, което трябва да се спомене при управлението на снабдяването е  т.нар. „Модел на Портър за стойностната верига - добавената стойност” и подпомагащите дейности са: развойна, управление на персонала, управление на финансите, закупуването. Снабдяването допринася за постигане печалбата на фирмата и позволява да се разгърне потенциала на организацията чрез подпомагане на другите функции по отношение на снабдяването. Снабдяването осигурява качествени материали, надеждни доставки, гъвкавост при задоволяване потребностите на фирмата и от друга страна управлението на снабдяването допринася пряко за постигане целите на организацията чрез икономия на разходи. Разходите по снабдяването са висок процент от общофирмените разходи (особено за производствени фирми):

Снабдяването като процес оказва въздействие върху конкурентната способност на фирмата чрез качествено изпълнение на своите дейности; съществено чрез компетентността и умението на отдела по снабдяване; чрез поведението и действията на персонала при взаимоотношенията им с доставчиците.

Взаимовръзки на снабдяването с другите функционални области на фирмата

1. Взаимовръзки с отдел “Научно-изследователска и развойна дейност” - връзки по отношение разработване спецификациите за новите продукти, които се създават - и те дават информация за компонентите на продукта и за всеки един компонент се дават определени технически и качествени характеристики. При избора на материали за изделието е необходимо и снабдяването да участва в този процес, в който могат да се получат конфликти.

2. “Производство” - тази взаимовръзка е важна за постигането на общи минимални разходи в снабдяването и производството. При закупуване на материалите, цената им трябва да доведе до минимални общи разходи от използването на самите материали и компоненти в производството. Материалът може да е по-скъп, но да има такива качествени характеристики, че при производството на продукта някои от операциите да стават излишни.

Синхронизирането на дейностите на тези два отдела чрез съвместно разработване на план-графика за производството, който да позволява на снабдяването да избере подходящ доставчик и материали. Разпределението на разходите между снабдяване и производство - те трябва да се разглеждат като едно цяло.

......................................................

Използвана литература

  1.  Василева, Л., В. Ковачева, Хр. Катранджиев, Дистрибуционна политика, т.1 Дистрибуционен процес, управление, концепции, цели и стратегии, Тракия М, 2002
  2.  Василева, Л., В. Ковачева, С. Терезова, Т. Нецова, А. Манолова, Дистрибуционна политика, т.2 Физическа дистрибуция и логистика
  3.  Гаторна, Дж., Основи на логистиката и дистрибуцията, 1995
  4.  Димитров, Логистиката в променящия се свят, том 1, 1996
  5.  Димитров, П. Логистиката в действие. Изд. ИБИС, С.; 2005;
  6.  Димитров, П. Логистиката в националното стопанство и фирмата.; Изд. ИБИС, С.; 2004г.
  7.  Ковачева, В, Физическа дистрибуция, УИ Стопанство, 1994 г.

.............................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

логистични решения; материални потоци; управление на производството, дистрибуцията и снабдяването


Търси за: логистични решения | материални потоци | управление производството

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker