Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Дипломна работа

Управление на продажбите на фирма "Ивел" ООД - гр. Добрич и насоки за увеличението им

2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 2

І. Теоретико- методологични проблеми на продажбите 5

1. Същност и класификация на продажбите. Управление на продажбите 5

2. Планиране на продажбите 8

  3. Организация на продажбите в търговията на дребно 12

  4. Икономически анализ на продажбите 18

5. Контрол върху продажбите 21

6. Продажбите, като основа за формиране на други показатели от търговската дейност 22

ІІ. Състояние и управление на продажбите в търговска фирма “Ивел” ООД  гр. Добрич за периода 1999 - 2003 г. 26

1. История на “Ивел” ООД  гр. Добрич 26

2. Изследване на външната и вътрешно- фирмена среда, в която функционира “Ивел” ООД гр. Добрич 27

3. Икономически анализ на продажбите , реализирани от “Ивел” ООД  гр. Добрич за периода 1999 - 2003 г. 39

4. Прогнозиране на продажбите на “Ивел” ООД 59

5. Контрол върху продажбите в “Ивел” ООД 60

6. Продажбите, като основа за формиране на обобщаващи показатели за дейността на “Ивел” ООД  гр. Добрич 62

ІІІ. Насоки за увеличаване обема на продажбите на “Ивел” ООД гр. Добрич 64

1. Насоки за увеличаване обема на продажбите, относно подобряване на материално-техническата база на “Ивел” ООД гр. Добрич 64

2. Насоки за увеличаване обема на продажбите, свързани с усъвършенстване организацията и технологията на работа на “Ивел” ООД 65

3. Насоки за увеличаване обема на продажбите, свързани с подобряване дейността на търговските работници 67

4. Насоки за увеличаване обема на продажбите, свързани с предлагания асортимент от стоки 69

5. Насоки за увеличаване обема на продажбите, свързани с прилаганата ценова политика от “Ивел” ООД гр. Добрич 70

6. Други насоки за усъвършенстване дейността на “Ивел” ООД 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72

ПРИЛОЖЕНИЯ 74

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 77

Увод

Продажбите са основния мотив за функциониране на всяка една търговска дейност. От една страна те са основен фактор за постигане на целите на търговските фирми, а от друга страна са изразител на предмета на извършваната от тях дейност като специализирани стопански субекти. Продажбите се явяват първичната форма на прекия резултат от функционирането на фирмената дейност. Изразяват частта от съвкупното потребителско търсене, задоволена чрез продажбите на икономически обособената търговска структура. Освен това, те са мярката за участието на търговската фирма на съответните регионални, местни и продуктови пазари. Продажбите са главния насител на брутен доход на всеки стопански субект, специализиран за търговски бизнес. Те са главния фактор, предопределящ параметрите на редица други характеристики на търговската фирма.

От гледна точка на голямата значимост на продажбите, задължително изискване към всяка фирма е тяхното ефективно управление, като основен фактор за постигане на просперитет.

Целта на настоящата дипломна работа е да се представи развитието на продажбите на търговска фирма “Ивел” ООД гр. Добрич през периода 1999 - 2003 г., като се има предвид действието на външните и вътрешни фактори, оказващи влияние върху дейността. И на базата на прилагане на различни прийоми и на анализиране на различните функции на управление- планиране, организация и контрол да се проследи до колко е била ефективна дейността на фирмата и в какви насоки може да се усъвършенства тя за в бъдеще. Практическото приложение на заложената цел ще го осъществим на базата на изпълнението на следните задачи:

........................................................

ІІ. Състояние и управление на продажбите в търговска фирма “Ивел” ООД  гр. Добрич за периода 1999 - 2003 г.

  1.  История на “Ивел” ООД  гр. Добрич

Търговска фирма “Ивел” ООД гр. Добрич е създадена през 1991 г. от Михаил Василев и Иванка Василева. Предмет на дейност първоначално е продажба на дребно на мъжка и дамска парфюмерия и козметика. Фирмата разполага само с един търговски обект, намиращ се на ул.”Георги Кирков”№35 - в централната част на гр. Добрич. Той е разположен на 50 кв. м площ, от която 15 кв. м е складова. В обекта работят 3 продавач- консултантки и една управителка, която изпълнява функциите и на склададжийка и е материално- отговорно лице (МОЛ).

През 1996 г. “Ивел” ООД отваря втори търговски обект на ул.”Батак” 11, намиращ се в широк център на гр. Добрич. Той се разполага на площ от 30 кв.м., от която 9 кв. м е складова. Обекта се обслужва от 2 продавач-консултантки, едната от които е МОЛ. Предмета на дейност на фирмата се разширява, като към търговията на дребно на мъжка и дамска козметика и парфюмерия се прибавя и продажба на детски аксесоари и перилни и почистващи препарати.

“Ивел” ООД разполага и с главен склад с площ 200 кв. м, намиращ се в промишлената зона на гр. Добрич. В него работят една склададжийка и двама общи работници, които извършват дейностите по товарене и разтоварване на стоките. Към персонала на фирмата се причисляват още счетоводител и ревизор, които имат контролни функции и следят за правилното протичане на парично-стоковите отношения.

През 2000 г. са извършени реконструкция и разширение на втория търговски обект, в следствие на което на 07.11.2000 г. отваря врати един напълно преобразен магазин, който привлича вниманието на клиентите с модерната сграда, просторната търговска зала и приятната обстановка. Площта на този обект е 105 кв. м, от която 25 кв. м - складова. Персоналът наброява 9 души - 7 продавач-консултантки, 1 управителка, която е и МОЛ и 1 склададжийка.

Дългогодишният опит на фирмата и отварянето на напълно обновения и разширен втори търговски обект определят високата конкурентноспособност и привлекателност на търговската дейност. От края на 2000 г. “Ивел” ООД се налага като най- големия търговец на дребно в гр. Добрич на пазара на перилни и почистващи препарати. Името на фирмата вече е гаранция за наличие на разнообразен асортимент на предлаганите стокови групи, за приветлива и свежа обстановка и компетентно обслужване от страна на персонала, които правят престоя на клиентите в обектите приятен и ги предразполага към извършване на покупки и последващи посещения.

......................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От представеното изложение се вижда голямата значимост на продажбите за всяка стопанска единица. За това от важност е и тяхното управление с цел постигане на по-добри резултати от дейността на фирмата.

В тази насока разгледахме дейността на “Ивел” ООД гр. Добрич. Нейната организация на продажбите е на базата на традиционната форма на обслужване на купувачите. Икономическият анализ на реализираните продажби през периода 1999-2003 г. показва едно бързо и динамично развитие. През 1999 г. водеща структурна единица за “Ивел” ООД е първи търговски обект (разположен на ул.”Г. Кирков”№35), реализиращ 58,36% от общия обем продажби, докато в края на разглеждания период значителен принос в общия стокооборот има втори търговски обект (ул.”Батак”№11)- 76,20%. Като цяло може да се каже, че през разглежданите години фирмата е успяла да постигне целите си по отношение на продажбите, дори в по-голямата част от случаите се наблюдава преизпълнение на плана.

В структурно отношение са настъпили промени в относителните дялове на продажбите в трите секции на “Ивел” ООД. Докато стокооборотите, реализирани от секциите “Козметика и парфюмерия” и “Детски аксесоари” относително нарастват, то делът на продажбите на перилните и почистващи препарати бележи спад, върху който ръководството на фирмата трябва да обърне сериозно внимание.

От анализа на влиянието на основните фактори върху развитието на продажбите на “Ивел” ООД се видя, че увеличението на площта и броя на търговските работници във втори търговски обект е въздействало положително върху резултатите от дейността. За да се усъвършенства работата и на първи обект е желателно да се предприемат действия по неговата реконструкция и разширение.

Изследването на външните условия, показа че фактора среден доход на 1 лице от населението е въздействал по- силно върху дейността на първи търговски обект, отколкото на другата структурна единица на “Ивел” ООД, където по- силно влияние са оказали горепосочените фактори.

Контролът върху продажбите в “Ивел” ООД е всеобхватен и засяга всички ресурси (човешки, материални, финансови), заангажирани с осъществяването на основната дейност. На базата на него и на останалите функции на управленския процес фирмата бележи растеж в своето развитие и си създава условия за още по- голям просперитет в бъдеще. Доказателство за тази теза са данните за рентабилност и пределна ефективност, които ежегодно нарастват, а малкият риск, който съпътства работата на фирмата, не се оказва пречка за реализиране на положителни резултати от дейността.


ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

  1.  “Организация и технология на търговията”- Николинка Сълова
  2.  “Организация и оперативно управление на търговията”- Вера Ковачева
  3.  “Финансов анализ”- Адамов, В., Холст, Дж., Захариев, А., В. Търново, АБАГАР, 2002 г.
  4.  “Управление на продажбите”- Септемврина Костова
  5.  “Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране”- Димитър Каменов
  6.  “Теория и икономика на търговията”- Венелин Иванов
  7.  “Финанси на фирмата”- Адамов, В., В. Търново, АБАГАР, 2002 г.
  8.  “Фирмена диагностика и управление на риска”- Тодор Ненов

...................................................

Темата е писана 2005 г.

Темата съдържа множество таблици и графики като най-новите данни са от 2003 г.

Ключови думи:

същност, класификация, планиране, управление, икономически анализ и контрол на продажбите; търговия на дребно; усъвършенстване на дейността; асортимент от стоки


Търси за: икономически анализ контрол продажбите | търговия дребно | усъвършенстване дейността | асортимент стоки

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker