Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

Офис планиране в обслужващата сфера на принципа на фирма за недвижими имотиАдрес

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 4

ПЪРВА ГЛАВА 8

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА. ОФИС ПЛАНИРАНЕТО КАТО УПРАВЛЕНСКА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРАКТИКА 8

1. СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА. УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕСИ. 8

2. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ОФИСА ЧРЕЗ МЕТОДАНА ЕДНО ГИШЕ. 12

3. ОФИС ПЛАНИРАНЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА. 22

3.1. ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТЕН ОФИС. 22

3.2. ОСНОВНИ НАЧИНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ВЪВ  ОФИСА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ФРОНТ ОФИСИ И БЕК-ОФИСИ. 26

3.3. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОФИС ПЛАНИРАНЕТО. ФОРМИ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО. 33

3.4. ПРИНЦИПИ НА ОКАЗВАНЕ НА УСЛУГИ КАТО ЧАСТ ОТ ОФИС-ПЛАНИРАНЕТО В ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА 38

4. ТЕНДЕНЦИИ В ОФИС ПЛАНИРАНЕТО В ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА. 39

ВТОРА ГЛАВА 41

ОФИС-ПЛАНИРАНЕ В ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА НА ПРИНЦИПА НА ФИРМА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИАДРЕС 41

  1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НААДРЕС- НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ. 41

2. СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА. 47

3. ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМАТА. 50

4. ОФИС ПЛАНИРАНЕ - КЛОНОВО ПЛАНИРАНЕ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ. 58

5. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ. 66

6. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОФИС-ПЛАНИРАНЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА. 67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 75

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности. Офис планирането и проектирането заема важна част от управленската стратегия по отношение цялостната организация на работния процес и постигане на оптимална ефективност по отношение качеството на обслужване на клиентите.

Поради тези предизвикателства и нуждата от офис планиране на организационната дейност, с все по-нарастваща сила в българската икономика се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. В съвсем недалечно бъдеще този нов управленски модел вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност и перспектива за по-качествено и ефективно обслужване.  Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция или оказаните услуги, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения и качество на обслужване. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал. Основно трябва да се наблегне на организацията на управление във фирмата и управлението на качеството на трудовите ресурси с оглед осъществяване на ефективно управленска структура по екипи и звена на работа в зависимост от спецификата на фирмата. В тази връзка е особено актуален въпроса за офис планирането и организирането на фирмената дейност като част от общата фирмена стратегия за развитие.

Стратегията за развитие е онази съвкупност от правила и действия, които указват как фирмата да използва елитните си ресурси за решаване на големите и жизненоважни проблеми. Цялостната сратегия съдържа пазарна, продуктова, технологична, организационна, сациална и др стратегии. 

Стратегическото планиране в тома число и офис организационното планиране на работното място и работната среда, е метод, чрез който се съставя план за реализиране на стратегията за развитие. Всяка фирмена дейност може да бъде развита във фирмена политика - иновационна, инвестиционна, финансова, ценова, по персонала и т.н.)

Фирмените политики представляват съвкупност от правила и общи принципи, които изразяват единомислието на фирменото ръководство и единното разбиране за правилното изпълнение на тези функции и дейности. 

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин офис планирането и проектирането, като част от управленската организационна стратегия във фирмата, може да повлияе в позитивен план върху цялостната дейност и обратно. На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в офис планирането и проектирането като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация на персонала, законодателно регламентиране на необходимите звена при самото проектиране на офиса във фирмата. Целта е теоретично и практически да се анализира ползите и негативите при подобно офис-планиране.  Актуалността на проблематиката се свързва с всички гореизброени аспекти на ефективност при офис планирането и проектирането, анализирани в частност спрямо спецификата на отделната фирма и оказваните услуги /анализът се съсредоточава върху обслужващата сфера/. Актуалността произтича най-вече от теоретичните и практически постановки относно изграждането на  правилна и ефективна организационна структура на работа във фирмата с цел най-пълно и адекватно посрещане на фирмените трудности и създаване на ефективна обслужваща среда. Офис планирането освен физическо планиране на работното място и пространство, включва и цялостно планиране на организацията на работа - работни групи, отдели, начин на обслужване на клиентите и т.н.

Задачите, които си поставяме при написването на дипломната работа са пряко свързани и следствие от целите, а именно:

Спецификата и актуалността на тематиката я определя тя да се анализира в теоретичен и практически план с помощта на реален пример. Методите за анализ са свързани с теоретичното изясняване на проблема за управлението на трудовите ресурси в организациите и офис планирането като част от общата фирмена организационна система за работа, както и възможностите им да прилагат единна интегрирана система по западен стандарт за организационно-управление и офис планиране на работното пространство и офис пространството по отношение правилно и ефективно обслужване. Теоретичният и практически анализ способства да се разкрият в най-пълна степен възможностите за прилагането на подобно планиране и проектиране, преките резултати за фирмата по отношение качеството на обслужване на клиенти и партньори, както и до възможността да се обособят основните проблемни области за решаване, свързани с различията между западните стандарти за качество и българската нормативна уредба.

С оглед актуалността на дипломната работа, са използвани статии, анализи и коментари от периодичния печат и интернет страници, както и  специализирана икономическа литература по офис планиране в организацията, като за практическата част от темата са използвани данни и анализи, извършвани от Маркетинговия и ръководния отдел в агенция за недвижими имотиАДРЕС, която е обект на практическия анализ.

 ……………………………..

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НААДРЕС- НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.

Още на прага на нашите офиси, всеки клиент се чувства специален!

„Адрес Недвижими имоти е една от най-динамично развиващите се компании на българския пазар. Създадена през 1993г. като посредническа фирма за недвижими имоти, тя получава един от първите издадени в България лицензи за този тип дейност. Още от създаването си има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост. От самото си учредяване агенцията има за цел да работи с най- широк кръг клиенти, като се стреми да предлага максимално голям брой имоти. Днес е пазарен лидер с над 60 кантори на територията на цялата страна. За 13 години работа има създадени важни стратегически партньорства както в страната, така и извън нея.

Компанията е носител на лиценз12 за търговия и операции с недвижимо имущество и Сертифициран международен специалист - CIPS. Членува в Национално сдружение недвижими имоти /НСНИ/, Международната федерация за недвижими имоти /FIABCI/ и Централно-Европейската мрежа на асоциациите за недвижими имоти /CEREAN/. Това налага динамичното и непрекъснато развитие на компанията с цел подобряване на дейността, както и стремежа за висококачествено обслужване и защита интересите на всеки клиент. Професионализмът на екипа се поддържа с редовно участие в курсове и семинари за мениджъри и брокери, организирани от НСНИ и различни международни организации за недвижими имоти.

Адрес недвижими имоти предлага на своите клиенти в цялата страна услуги на европейско ниво, гарантирани от защитения в края на 2004г. международен сертификат за качество ISO 9001-2000. Популярното у нас посредничество при сделка е развито в професионална консултантска услуга, която обхваща целия процес - от изясняване на параметрите на търсения имот, през маркетингово проучване на пазара до юридическите услуги при прехвърлянето на собствеността.

Адрес Недвижими имоти е безпорният лидер в областта на жилищните имоти, на бързо развиващия се пазар на недвижимости в България. Компанията предлага на своите клиенти пълен пакет услуги за собственици, инвеститори, купувачи и наематели на всички типове недвижима собственост:

……………………………………….

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всяка фирма съществува и се развива във взаимодействие с външната среда. И фирмата и средата постоянно се изменят и промените влияят благоприятно или не на жизнеспособността на фирмата. Ако фирмата не успява да се адаптира към новите условия, тя просто престава да съществува, или в най-добрия случай не се развива. Оцеляването без развитие напред е при всички случай само времонно отлагане на гибелта на фирмата. Единствения начин за ефективно оцеляване е непркъснато развитие и усъвършенстване.

Всяка фирма среща трудности, породени от промените във външната среда или от самата нея. Големите проблеми са малко на брой, но могат да бъдат фатални. Всички други са съпътстващи и се явяват вторични, но също трябва да бъдат решавани, за да не „прерастнат до големи. В рещаването на проблемите най-силният съюзник на фирмата са собствените и ресурси - човешки, материални, технически и др. По-ефикасните и действени ресурси са елитни, останалите второстепенни. Равилното планиране способства за оптимизация на фирмената дейност и минимизиране на потенциалните заплахи от околната среда.

Търсените ползи на фирмено ниво, следствие разработването на фирмена стратегия за работа, включваща и оптимизация на работната структура чрез офис планиране и проектиране, са в следните насоки:

 1.  Подобрен процес на взимане на решения от мениджмънта - мениджърите подпомагани от подобрени инструменти за взимане на решения, са способни да взимат по-добри и по-бързи решения, отговарящи на организационната стратегия. Офис планирането и прогнозирането на фирмената организация е предпоставка за ефективност на управленските процеси.
 2.  Подобрено управление на финансите на фирмата - финансовите и друг мениджъри може да упражняват по-строг контрол, правят по-добри прогнози за финансовите резултати и оценяват въздействието на оперативните промени върху основните показатели. Офис планирането оптимизира финансовите показатели на фирмата - от закупуването на офис оборудване, до оптимизация на работния процес при планиране на екипи за работа и контрол върху оказваните услуги;
 3.   Подобрено обслужване на клиентите и задържане на настоящите клиенти - интегрираната информация за клиенти позволява на организациите да обслужват клиентите си по-бързо и по-ефективни и по този начин да повишат удовлетворението на клиентите, тяхната лоялност и следователно да ги задържат като такива. Ефективността при офис планиренато способства за ефективност и качество на обслужващите процеси, както и за конкурентни предомства на фирмата.
 4.  Улеснен растеж и повишена гъвкавост - сигурните информационни решения позволяват за по-гъвкава и бързо отговаряща на промените организация. Те позволяват бърз растеж и по-лесно интегриране на други организации. Офис планирането повишава гъвкавостта и адаптивността на фирмата спрямо външни фактори на влияние.
 5.  Намаляване броя на заетите - чрез по-големите системни и оперативни икономии позволени от информационното решение, организациите могат да минимизират поддържащия персонал и следователно намалят разходите.
 6.  Подобрено управление на наличностите/активите - постоянните, високо интегрирани системи позволяват на организациите да подобрят нивото на обслужване и намалят разходите чрез оптимизиране на веригата доставчик-клиент в областите подобрено управление на активи или намалени наличности.
 7.  Повишени приходи - високо интегрираните бизнес процеси могат да позволят на една организация да предложи нови продукти или да се възползва от нови канали, по този начин създавайки нови възможности да се генерира приход.

В заключение може да се обобщи, че анализът на  офис планирането и проектирането се обособява в няколко направления, а именно планиране на самата работна организация по отношение трудовите ресурси и създаването на структура на работа. Тук се включва създаването на отделни обслужващи звена,  работни групи, както и делегирането на права, задължения, отговорности, задачи и т.н. Правилното организиране на работната среда по отношение трудовите ресурси генерира възможността фирмата да извършва по-качествено обслужване, повишаване на социалната ангажираност, ефективност про работа. Другото направление на анализа на офис планирането се свързва със самото проектиране и планиране на работното офис пространство и офис пространството като цяло. Целите са свързани с удобство както на служителите във всеки един от офисите, така и със създаване на опростена процедура по обслужванот на клиентите. Целта наАдреснедвижими имоти е да създаде такава среда, про която клиентът да получава много и разнообразни услуги на едно високо ниво при минимално усложнена процедура. Целта на планирането на работното място е да се постигнат европейски критерии за качество и стандарт на работното място, като се спазват всички законови и институционални изисквания за това.

Самото проектиране на работното пространство изисква да се определят точните насоки и методи, като се спазват изискванията на самата фирма - информационно осигуряване, ергономичност, естетичност на офисите и т.н. 

Целта наАдрес” - недвижими имоти е да оптимизира организационната си структура чрез офис планирането на дейността и работните пространства, като по този начин се създаде оптималност в качеството и асортимента на предлаганите услуги. Това ще доведе до сериозни конкурентни предимства на фирмата на палаза, както и признати стандарти по отношение качество на обслужване.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Андреева, М., Управление на персонала, С., Галактика, 1995.
 2.  Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси, С., Диагностик прес, 1994.
 3.  Владимирова, К., и др., Управление на човешките ресурси, УИСтопанство, 1999.
 4.  Дамянов, А., П. Горанова и Г. Захариева, Управление на персонала (национални и интернационални измерения), Свищов, АИЦенов", 1999.
 5.  Захариева, Г., Оценка на източниците при подбора на кадри, Бизнес управление, 1995, кн. 1.
 6.  Йегерс, П., А. Александров, В. Кънчев, Ефективно управление на персонала, Информаинтелект, С., 1996.
 7.  Шопов, Д., и др, Управление на човешките ресурси, С., Тракия М, 1998.
 8.  Brewester, C., А. Hageswich, Policy and practice in European Human Resource Management, Routledge, 1998.
 9.  Официалната интернет страница на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - http://bhrmda.orbitel.bg/
 10.  Официалната интернет страница на Cranfield University.
 11.  Официалната интернет страница на Международната Асоциация по Мениджмънт на човешките Ресурси [The International Association for Human Resource Information Management (IHRIM)].
 12.  НRМ - an important factor for European Integration, Varna, Bulgaria, International Conference handout, 17-19 Мау, 2000.
 13.  Тне Cranfield Project on International Strategic Human Resource Management, International executive report, 1997.

…………………………………….

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа множество схеми.

Ключови думи:

офис планиране, обслужваща сфера, недвижими имоти, управленска организационна практика, методна едно гише, проектен офис, фронт и бек офиси, форми на обслужване


Търси за: офис планиране | обслужваща сфера | недвижими имоти | управленска организационна практика | форми обслужване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker